Sidan 5 i ÅRSBERÄTTELSE - 1 JANUARI – 31 DECEMBER 2013

VD:S ÖVERSIKT Ett år av inspiration och tuffa utmaningar När jag ser tillbaka på verksamhetsåret 2013 ser jag ett händelserikt år med många tuffa utmaningar och beslut, men det har även funnits hoppingivande och positiva tilldragelser. I januari lanserades nya Viking Grace och hennes mottagande över träffade allas förväntningar. Vi har samtidigt varit tvungna att ta tunga beslut för att förbättra lönsamheten och effektivisera verksamheten, med tanke på det kostnadstryck vi möter inför 2015. Oförutsedda händelser hade tyvärr en negativ inverkan på årets resultat. DOCKNINGAR SAMT FÖRSÄLJNING AV ISABELLA Två relativt hårda isvintrar medförde extra underhållsbehov av våra fartyg och i maj var det nödvändigt att docka Gabriella. Fartyget var ur trafik i över tre veckor. För att minimera intäktsbortfallet trafikerade Viking Cinderella och Amorella avvikande rutter. Därtill hade Amorella en mindre grundkänning utanför Långnäs i december. Fartyget dockades i Raumo och var ur trafik i drygt en vecka. Årets resultat påverkades negativt av dessa oförutsedda dockningar. I april såldes Isabella. Försäljningen var ett planerat led i finansieringen av Viking Grace. Det totala försäljningspriset var 30 miljoner euro och medförde en realisationsvinst om ca 23 miljoner euro. EFFEKTIVISERINGSPROGRAM Fartyget har rönt stor medial uppmärksamhet och lockat många nya passagerare, såväl från primärmarknaderna som från andra regioner. Vad som främst tilltalar kunderna är ombordservicen och de helt nya koncepten. I media har gasdriften och den moderna designen väckt mest uppmärksamhet. Totalt sett ökade koncernen sin marknadsandel inom trafikområdet till 34,6 % (33,9 %). Mycket tyder på att konkurrenssituationen inom Viking Lines trafikområde kommer att förbli utsatt, med en överetablerad marknad där den fortsatta tillväxten är låg. SVAVELDIREKTIVET 2015 Koncernen driver ett fortlöpande åtgärdsprogram för att effektivisera verksamheten. De områden som främst berörs är bunkerförbrukning, reparationer och underhåll samt organisation. Över sextio procent av enskilda kunders resebokningar sker idag via internet. Under året hölls samarbetsförhandlingar i Stockholm och i Åbo, rörande resebokningsenheterna för enskilda kunder. Verksamheten för telefonbokning omstrukturerades till ett externt bolag i Sverige och de finska samtalen riktas nu till resetjänsten i Tallinn. Även resebutiken på Lönnrotsgatan i Helsingfors avvecklades. OMFLAGGNINGAR Bränslepriset har legat på en hög, men stabil, nivå under året. Inför 2015, då EU:s nya svaveldirektiv träder i kraft, möter vi betydande ekonomiska utmaningar. Sex av koncernens fartyg berörs av direktivet och några slutgiltiga beslut på hur vi ska uppfylla direktivets krav har ännu inte tagits. Inledningsvis kommer fartygen, förutom Viking Grace som drivs med LNG (Liquefied Natural Gas), att köra med MGO (maringasdiesel). Vi är väl insatta i de tekniska lösningar som erbjuds och har en fortlöpande dialog med olika leverantörer. Alternativet med svaveltvättare eller så kallade scrubbers skulle innebära substantiella investeringar och är för oss, i nuvarande form, ingen övertygande eller långsiktig lösning. TACK I februari inleddes MBL-förhandlingar i syfte att registrera Viking XPRS i Estland och Rosella i Finland. Dessa pågick under året och berörde ca 330 anställda. Den ordinarie personalen på Viking XPRS kunde välja att fortsätta jobba under svenskflaggade Viking Cinderella eller att flytta till rederiets finskflaggade fartyg. En rekryteringsprocess inleddes på hösten för att bemanna Viking XPRS enligt estniska villkor. VIKING GRACE MARKNADSLEDARE Jag vill tacka alla Vikingar för ert engagemang och era goda insatser under det gångna året som på många sätt varit tufft. Det är starkt att under rådande omständigheter orka kämpa och ge våra kunder en fullgod service. Jag vill även tacka våra samarbetspartners för en fortsatt god affärsrelation. Det nya verksamhetsåret 2014 blir utmanande, men jag tror att Viking Line kommer att stå fortsatt starkt även under detta år. Tack vare insättandet av Viking Grace på linjen Åbo– Åland–Stockholm blev Viking Line marknadsledare på denna rutt, med en marknadsandel på 57,3 procent. Mikael Backman Verkställande direktör Å RS B E RÄ T T E L S E 3

Sid 4 - VD:S ÖVERSIKT 2 ÅR SB ER ÄTTEL S E   Sid 6 - VIKING LINES VERKSAMHET Affärsidé MISSION GRUNDSTRATEGIER Vi är ett nordiskt företag  
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.