Sidan 3 i ÅRSBERÄTTELSE - 1 JANUARI – 31 DECEMBER 2013

VIKING LINES VERKSAMHET Information till aktieägarna BOLAGSSTÄMMA Viking Line Abp:s ordinarie bolagsstämma hålls onsdagen den 16 april 2014 klockan 12.00 på Alandica Kultur och Kongress, Strandgatan 33 i Mariehamn. De aktieägare som vill delta i stämman skall anmäla sig till bolagets huvudkontor i Mariehamn senast måndagen den 14 april 2014 klockan 12.00. Anmälan kan göras • per e-post, bolagsstamma@vikingline.com • per telefon till bolagets sekretariat, +358 18 270 00 • per fax, +358 18 169 77 • eller per brev till Viking Line Abp, Pb 166, AX-22101 Mariehamn. Även aktieägare vars aktie inte överförts till värdeandelssystemet har rätt att delta i bolagsstämman om aktieägaren varit införd i bolagets aktieregister före den 12 mars 1999. I detta fall skall aktieägaren vid stämman visa upp sina aktiebrev eller annan utredning över att äganderätten till aktierna inte införts på ett värdeandelskonto. EKONOMISK INFORMATION 2014 Viking Line Abp ger under verksamhetsåret 2014 ut delårsrapporter för perioderna 1 januari – 31 mars, 1 januari – 30 juni och 1 januari – 30 september. Delårsrapporterna publiceras den 15 maj, 28 augusti och 13 november. Koncernens bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2014 publiceras den 12 februari 2015. Årsberättelsen publiceras vecka 12 år 2015. Årsberättelsen, bokslutskommunikén och delårsrapporterna ges ut på svenska och översätts till finska och engelska. Rapporterna publiceras på Viking Lines internetsidor uppskattningsvis kl. 9.00 respektive dag. Årsberättelsen finns även tillgänglig på Viking Line Abp:s huvudkontor och kan beställas per telefon +358 18 277 67 eller per e-post inv.info@vikingline.com. Å RS B E RÄ T T E L S E 1

Sid 2 - Innehåll 1 Information till aktieägarna 2 VD:s översikt VIKING LINES VERKSAMHET   Sid 4 - VD:S ÖVERSIKT 2 ÅR SB ER ÄTTEL S E  
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.