Sidan 2 i ÅRSBERÄTTELSE - 1 JANUARI – 31 DECEMBER 2013

Innehåll 1 Information till aktieägarna 2 VD:s översikt VIKING LINES VERKSAMHET 4 Affärsidé 6 Viking Lines flotta 7 Anslutningstrafik och försäljningskontor 8 Passagerarverksamheten 12 Fraktverksamheten 13 Övriga verksamhetsområden MILJÖ OCH SÄKERHET 14 Miljö 20 Säkerhet PERSONAL 22 Viking Lines personal 24 En arbetsdag ombord FÖRVALTNING OCH LEDNING 28 Förvaltning och ledning 32 Styrelse 33 Koncernledning BOKSLUT 36 Styrelsens verksamhetsberättelse 40 Koncernens rapport över totalresultat 41 Koncernens balansräkning 42 Koncernens kassaflödesanalys 43 Rapport över förändringar i koncernens eget kapital 44 Noter till koncernens bokslut 64 Femårsöversikt 65 Koncernens rapport över totalresultat per kvartal 66 Aktiedata 68 Definition av nyckeltal 69 Moderbolagets resultaträkning 70 Moderbolagets balansräkning 72 Moderbolagets kassaflödesanalys 73 Noter till moderbolagets bokslut 78 Styrelsens och verkställande direktörens underskrifter 78 Revisionsanteckning 79 Revisionsberättelse 80 Adresser PRODUKTION Viking Line Abp/Layout PAPPER Scandia 200 g/Galerie Art Volume115 g TRYCK Waasa Graphics Oy, mars 2014. FOTO Daniel Eriksson, Robert Gloss, Tuukka Ervasti, Kjell Söderlund, Matton bildbank och Viking Lines bildbank.

Sid 1 - Årsberättelse 2013   Sid 3 - VIKING LINES VERKSAMHET Information till aktieägarna BOLAGSSTÄMMA Viking Line Abp:s  
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.