Sidan 112 i VÄRMDÖ KOMMUN - ÖVERSIKTSPLAN 2012-2030

ska utvecklas med stöd av Vision Värmdö 2030 som talar om levande, täta lokalsamhällen i kommunens olika delar. Det innebär att bland annat ny bebyggelse för bostäder och olika verksamheter primärt utvecklas i kommunens centrumområden. I genomsnitt beräknas det byggas mellan 150 och 300 bostäder per år samtidigt som upp mot 200 fritidshus permanentas. Befolkningsökningen beräknas till 600–800 personer per år i låg respektive hög utbyggnadstakt, se närmare avsnittet ”Livet i Värmdö”. Rekommendationer för ny bebyggelse i skärgården tas upp i avsnittet ”Utveckling i skärgården”. För att säkerställa målet om en god bebyggd miljö och en hållbar utveckling krävs att detaljplanering och planering av infrastruktur sker mer samordnat. Fördjupade översiktsplaner, detaljplaner och områdesbestämmelser ska användas för att styra bebyggelseutvecklingen. Tillkommande bebyggelse inom områden där det råder stor efterfrågan på mark ska lämplighetsprövas genom detaljplan – om den inte kan prövas direkt i bygglov eller förhandsbesked med stöd i översiktsplanen. Exploatering med betydande miljöpåverkan ska konsekvensbeskrivas. Effekterna ska belysas även ur social och ekonomisk synvinkel. Kommunens satsning på VA-utbyggnad bidrar till att målet med en hållbar samhällsutveckling kan nås genom att många enskilda avlopp byggs bort. Vägar inom kommunen måste förbättras för säker och god framkomlighet. Gång- och cykelvägar bör byggas mellan bebyggelseområden och längs länsvägar för ökad trafiksäkerhet. Bebyggelse i Värmdö ska i första hand ske i fem centrumområden, Gustavsberg, Brunn, Hemmesta, Stavsnäs och Björkås. Bebyggelse kan på sikt tillkomma i anslutning till centrumområden. I andra hand i prioriterade förändringsområden och därefter på sikt i övriga förändringsområden. Under specifika förutsättningar kan bebyggelse ske i mindre omfattning utanför planlagt område om allmänna lämplighetskriterier i plan- och bygglagen uppfylls, se avsnitt Bebyggelse utanför detaljplan. All samlad bebyggelseutveckling ska samordnas med utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp. För samlad bebyggelse ska detaljplan upprättas. En mer detaljerad beskrivning av bebyggelseutvecklingen redovisas i kommande avsnitt. Kärnöarna beskrivs i avsnitt Utveckling i skärgården. Planläggning för permanentning och förtätning av fritidshusområden, så kallade förändringsområden, prioriteras till i första hand centralt belägna områden med närhet till teknisk försörjning och service samt med en hög andel permanent boende. I Värmdö skärgård är den äldre bebyggelsen lokaliserad till byar på de större öarna. I övrigt finns en omfattande spridd och strandnära fritidsbebyggelse. Lokaliseringen av ny bebyggelse ska styras mot centrala lägen med hänsyn till mjuk- och hård infrastruktur samt energi- och klimataspekter. Värmdö Under planperiodens senare del när det är möjligt med hänsyn till kommunens utveckling kan förutsättningarna att exploatera ytterligare områden prövas i fördjupade översiktsplaner eller i samband med revidering av översiktsplanen.

Sid 111 - I Värmdö kommun finns många olika typer av bebyggelse. På fastlandet finns tättbebyggda   Sid 113 -  
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.