Sidan 155 i VÄRMDÖ KOMMUN - ÖVERSIKTSPLAN 2010–2030

Höga naturvärden vid Snäve och i de västra skogsområdena värnas. Tältplatser med tillgång till vatten och toaletter anläggs söder om Långvik i anslutning till vandrarhemmet och vid dansbanan i Berg. Åtgärder som försämrar möjligheten att utnyttja Möjas sjöar som vattentäkter undviks. Allmänhetens tillgång till strandområden och badklippor värnas. Oexploaterade områden bör inte bebyggas. Skyddet för grundområden och områden viktiga för fågellivet stärks. Gäddleksbiotoperna vid Södermöja och i Bergbodsfjärden skyddas. Ramsmorabäckens avrinningsområde skyddas för havsöring. Befintliga stigar ges en tydlig skyltning, och rastplatser iordningställs med sopmaja. Sandhamn skiljer sig också från övriga skärgårdssamhällen. Samhället har byggts upp för att lots och tull etablerades här på 1800-talet. Bebyggelsen är mera sammanhållen och en mix av röda småstugor där tullare och lotsar bodde och ljusa sommarvillor uppförda av rika Stockholmare. Sandhamn-Grönskär är av riksintresse för kulturmiljön. Sandön-Lökholmen-Korsö är utpekade som värdefulla kulturmiljöer av lokalt intresse. Kulturmiljön i Sandhamn representeras av länets bäst bevarade större skärgårdssamhälle med tät bebyggelse från 1800-talet och tidigt 1900-tal. Det finns även ett sportstugeområde i Trouville från 1940-talet och villabebyggelse från 1940- och 50-talen. I vattnen kring Sandön finns flera registrerade marina lämningar, vilket är ett tecken på öns betydelse för sjöfarten sedan en lång tid tillbaka. Från 1800-talets cirka 300 fasta öbor har befolkningen minskat till ett hundratal. Till detta kommer ett stort antal deltidsboende under sommarhalvåret. Sandön och Sandhamn Sandön skiljer sig från andra skärgårdsöar. Medan de flesta öarna karakteriseras av klipphällar och hällmarkstallskog består Sandön, precis som namnet anger av sand. Med åren har en gles tallskog fått fäste i det magra jordlagret. Den lågvuxna tallhedsvegetationen är mycket känslig för slitage exempelvis för att många människor vistas på samma plats. Eftersom ön nästan uteslutande består av sand är grundvattentillgången relativt god. 155 UTVECKLING I SKÄRGÅRDEN

Sid 154 - Skyddet av grundområden och områden med rikt fågelliv stärks. Gäddleksbiotoperna   Sid 156 - rat för segel- och lägerverksamhet. Korsö bör göras tillgängligt som utflyktsmål.  
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.