Sidan 154 i VÄRMDÖ KOMMUN - ÖVERSIKTSPLAN 2010–2030

Skyddet av grundområden och områden med rikt fågelliv stärks. Gäddleksbiotoperna i Kalviken och Skälviken skyddas. Boda brygga utvecklas som replipunkt. Alsviks och Skälviks bryggor är huvudbryggor för åretrunttrafik. Alsviks brygga även för godstransporter. Vid Alsvik och Skälvik ordnas parkerings- och båtplatser. Ny samfälld brygga och/eller gästhamn bör övervägas i Svartsöfladen. Svartsö utvecklas för friluftsliv och turism. Anläggningar för turism bör främst tillkomma inom områden som förtätas. Allmänt tillgängliga strandområden och badklippor värnas. Som kuriosa kan nämnas att skärgårdens enda dansbana finns på Möja. Förutom danskvällar används den för bland annat marknader och bioföreställningar. Möjas naturmiljö präglas av ett av skärgårdens största, nästan opåverkade, skogsområde med hällmarkstallskog, barr- och blandskog och myrområden. Delar av skogsområdet är naturreservat och mossen Snäve är Natura 2000-område. Flera nyckelbiotoper är utpekade. Insjöarna Storsjön, Mellansjön och Träsket ligger alla inom Ramsmorabäckens avrinningsområde. Byarna på östra Möja är av riksintresse för kulturmiljövården för den sammanhållna bebyggelsen från sekelskiftet 1900, resterna av ett äldre kulturlandskap, hamnmiljöerna med bodar och bryggor och de bevarade boningshusen. Antalet fastboende på Möja är cirka 250. Bebyggelsen är koncentrerad till byar på öns östra sida. Cirka 20 procent av fastigheterna på Möja är permanentbebodda. Grundvattentillgången är i allmänhet begränsad, men ytvatten av bra kvalitet finns i insjöarna. Ön har goda förutsättningar för gemensamhetsanläggningar genom de täta bybildningarna. Befintliga gemensamhetsanläggningar för avlopp finns i Långvik och Ramsmora. I Berg och i Löka/Norrsundshage pågår ett arbete för att få till stånd gemensamma VA-lösningar. Vid Löka finns offentlig service, förskola, skola och bibliotek. Livsmedelsbutiker finns i Berg och Långvik. Butiken i Berg r ombud för apotek och systembo- lag. Det finns även bensinstationer, gästhamnar, cykel- och kajakuthyrning, gästhem, restauranger och bageri. Både Waxholmsbolaget och Cinderellabåtarna trafikerar Möja från Boda, Sollenkroka och Stockholm. På Möja finns sex bryggor som trafikeras av Waxholmsbolaget. Möja har en viktig funktion som servicecentrum för friluftsliv och turism i området. Tillgängligheten till stränderna är dock begränsad inom flera områden av ön. Öns norra delar med badklippor, insjöar och strövområden är fina ur friluftssynpunkt. Rekommendationer Vid planering prioriteras de fastboendes möjligheter samt turism. Förtätning prioriteras i byarna Möjaström, Berg, Löka, Ramsmora, Långvik och Hamn samt längs landsvägen. Värdefulla bebyggelsemiljöer värnas genom krav på anpassning i bygglovprövning. Möjaströms brygga och Bergs brygga är huvudbryggor för åretrunttrafik. Godstransporter sker till Möjaström. Vid bryggan bör fler parkeringsplatser ordnas. Fler parkeringsplatser och båtplatser tillskapas vid Sollenkroka. Gästhamnarna i Långvik, Berg och Ramsmora utvecklas. Fler gästbryggor ordnas vid Kyrkberget. Toaletter anordnas i anslutning till allmänna bryggor. Nya samfällda bryggor med båtplatser för fastoch fritidsboende utreds för Berg, Kyrkviken, Löka, Långvik och Ramsmora. Möja Möja är en gammal fiskebygd även känd för jordgubbsodling. Bebyggelsen är koncentrerad till byar i anslutning till skyddade havsvikar. Möjas inre delar består av relativt svårframkomlig skogsmark. Insprängt i denna finns myrmarker av norrländsk karaktär. På Möja finns ett väl utvecklat näringsliv som till stor del är grundat på besöksnäring och service till boende. Många är verksamma inom byggnation, entreprenad och service. Trots att Möja ligger långt ifrån fastlandet, eller kanske just därför, har ön ett välfungerande servicenät. Här finns affärer, post, läkarmottagning, skola, kyrka, idrottshall med gemensamhetslokaler, varv, taxibåtar, taxi/buss, restauranger, bageri, turistinformation samt cykel- och kajakuthyrning. UTVECKLING I SKÄRGÅRDEN 154

Sid 153 - De fem stora öarna Värmdös fem större skärgårdsöar (kärnöar i regionens utvecklingsprogram)   Sid 155 - Höga naturvärden vid Snäve och i de västra skogsområdena värnas. Tältplatser med  
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.