Sidan 153 i VÄRMDÖ KOMMUN - ÖVERSIKTSPLAN 2010–2030

De fem stora öarna Värmdös fem större skärgårdsöar (kärnöar i regionens utvecklingsprogram) utgör tillsammans med replipunkterna basen i en livskraftig skärgård För utveckling i skärgården ska fastboende på de fem stora öarna Svartsö, Möja, Sandön, Runmarö och Nämdö prioriteras för att det finns tillgång till service. På öarna finns skola, butiker och annan samhällsservice. Här bor merparten av skärgårdsbefolkningen på cirka 1 000 personer. Även på flera andra öar i Värmdös skärgård bor många permanent, till exempel Harö, Stavsudda och områden kring Nämdö. Kommunens målsättning är att hela Värmdö ska leva. Med målet om en livskraftig skärgård bör inte befolkningen minska utan öka. Ett sätt att främja utvecklingen är att stärka replipunkterna och förbättra möjligheterna till premanent boende. I öbeskrivningarna nedan har översiktligt studerats var bostäder, arbetsplatsområden, infrastruktur av olika slag kan förläggas med hänsyn till de kulturmiljö-, naturvårds- och friluftslivsintressen som också finns. Rekommendationerna ger dels en inriktning för det fortsatta arbetet samt redovisar hur frågor ska hanteras. Förslagen svarar mot varje ös speciella karaktär. Ansvar för skärgårdens utveckling delas mellan fastighetsägare, boende, företagare, föreningar, stat och kommun. Svartsö Längst norrut i Värmdö kommun, mot gränsen till Österåkers kommun, ligger Svartsö. Svartsö är en av de större öarna i mellanskärgården. Den är 8 km lång och 1 km bred. Svartsös norra del är bergig och brant medan den södra delen utgörs av ett mer öppet och mjukare landskap. På ön finns såväl gammal genuin skärgårdsbebyggelse som stora fria strövområden. Antalet boende på Svartsö har ökat jämfört med andra öar. Bland befolkningen på ett 80-tal personer finns ett starkt gemensamt engagemang kring öns utveckling. Växt- och djurlivet på ön är mycket rikt, bland annat finns här gott om sjöfågel och ett antal rovfgelarter. Även bäver har observerats på ön. Granskogarna på Svartsö har delvis rik undervegetation och betade markerna visar upp en betesgynnad flora, bland annat med flertalet orkidéarter. Svartsö är i sin helhet av riksintresse för naturvård, kulturmiljö och friluftslivet. Svartsö är ett utmärkt exempel för en typisk mellanskärgårdsmiljö. Här finns på den västra delen avsnörda marer, rester av ett åkerlandskap, skärgårdshemman samt fritidshusbebyggelse från 1900-talet. Svartsö by med välbevarade timrade boningshus och ekonomibyggnader från 1800-talets andra hälft samt Alsviks by med en tydlig bykaraktär med boningshus och ekonomibyggnader från det sena 1800-talet samt ett kulturhistoriskt välbevarat stenhus från 1700-talet. Under sommaren ökar invånarantalet till cirka 800 personer. Cirka 85 procent av fastigheterna är fritidshus. Vid Skälvik finns service som skola, förskola och bibliotek. I Alsvik finns affär, apotek, post, systembolagsombud, café, krog, övernattningsstugor, gästbrygga och cykeluthyrning. Näringar på ön är service, turism, varv, byggverksamhet, konsthantverk, båttaxi samt jord- och skogsbruk. De flesta fastigheter har egna vatten- och avloppsanläggningar. Cirka 20 hushåll tar vatten från Stor- eller Lillträsk. Risken för saltvatteninträngning anses vara relativt stor med undantag för tillrinningsområden för Stor- och Lillträsk. Ön nås från Boda brygga, Lillsved och Stockholm. Fyra bryggor på ön trafikeras av skärgårdstrafiken. Rekommendationer Vid planering prioriteras de fastboendes möjligheter samt turism. Ny sammanhållen bebyggelse bland annat för hyresboende bör tillkomma i Skälvik. Förtätning av bebyggelse bör främst ske i befintliga bybildningar. En gemensam servicebyggnad föreslås ordnas vid Alsvik eller Skälvik. Turism och andra näringsgrenar ges möjlighet att utvecklas samtidigt som bevarande av öns höga natur- och kulturvärden säkerställs. Det öppna odlingslandskapet och öns kulturella värden som del av mellanskärgårdens riksintresse för natur, friluftsliv och kultur värnas. Storträskets och Lillträskets betydelse som dricksvattentäkt beaktas. 153 UTVECKLING I SKÄRGÅRDEN

Sid 152 - godshamn, gästhamn, utbyggd service samt bostäder. I Boda, Sollenkroka och Björkvik   Sid 154 - Skyddet av grundområden och områden med rikt fågelliv stärks. Gäddleksbiotoperna  
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.