Sidan 152 i VÄRMDÖ KOMMUN - ÖVERSIKTSPLAN 2010–2030

godshamn, gästhamn, utbyggd service samt bostäder. I Boda, Sollenkroka och Björkvik behövs bättre busshållplatser och fler parkeringar. Alla replipunkter bör stärkas med service, i form av handel, vandrarhem med mera. För skärgårdens utveckling krävs mer samverkan mellan kommuner, landsting och länsstyrelse för att kunna använda EU-bidrag för utveckling av turism, näringsliv och infrastruktur. Värmdö gränsar i skärgården till Norrtälje, Österåker, Vaxholm, Nacka, Tyresö och Haninge kommuner. Kust- och skärgårdsplanering Värmdö inledde 2003 en kustplanering som en fördjupning av översiktsplanen med en strandinventering. Ett betydande material sammanställdes och kommunicerades med föreningar och boende i skärgården. Utredningen kompletterades med förslag till ett skärgårdspolitiskt program. I samband med beslut om översyn av översiktsplanen beslutades att förslaget till kustplan ska inarbetas i kommande översiktsplan. Resultatet av kustplaneringen redovisas nedan och i respektive sektorsavsnitt, till exempel Mark och vatten, Teknisk försörjning, med mera. I kustplanearbetet lades särskild vikt vid vattenmiljöfrågor och markanvändning på främst de fem större öarna och dess öområden. I beskrivningar nedan av de större öarna och öområdena finns mer detaljerade rekommendationer. Stora delar av Värmdös skärgård utgörs av riksintresse för naturvård, kulturmiljövård, friluftsliv, fiske, försvaret och farleder. Merparten av sjöfarten till och från Stockholmsregionen passerar genom Värmdös kustvatten. Den övervägande andelen utgörs av färjor i reguljär trafik mot Åland, Finland och Baltikum. Andelen stora kryssningsfartyg ökar. Stavsnäs. Även Sollenkroka, Björkvik och Boda är viktiga replipunkter som alla bör utvecklas som noder i en livskraftig skärgård. Bullandö som är en av ostkustens största småbåtshamnar har service motsvarande en replipunkt. Här finns affär, restaurang och service för båtlivet. Ett flertal utvecklingsfrågor för skärgården är gemensamma mellan regionens kustkommuner. I skärgården är frågor om arbete, boende, skola, offentlig service, miljö, kommunikationer, farleder, ambulanshelikopter, friluftsliv, båtliv och turism gemensamma. Åretruntöppna affärer har stor betydelse för det samlade serviceutbudet, post, apotek med mera. Genom att respektive replipunkt utvecklas efter behov och förutsättningar främjas också skärgårdens utveckling. I Stavsnäs vinterhamn planeras för ny, UTVECKLING I SKÄRGÅRDEN Replipunkter för livskraftig skärgård I Värmdö kommun finns fyra replipunkter med reguljär båttrafik till skärgården. De är av stor regional betydelse för kontakten mellan skärgården och fastlandet. Stavsnäs vinterhamn är den mest utbyggda och har en starkt ökande godstrafik. Ett ytterligare hamnläge behövs på sikt för att avlasta 152

Sid 151 - Skärgårdens utveckling Värmdö skärgård med 10 000 öar och 300 mil stränder utgör   Sid 153 - De fem stora öarna Värmdös fem större skärgårdsöar (kärnöar i regionens utvecklingsprogram)  
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.