Sidan 139 i VÄRMDÖ KOMMUN - ÖVERSIKTSPLAN 2010–2030

Älvsala, Fagerdala och Bullandö Älvsala, Fagerdala och Bullandö ligger på den sydöstra delen av Värmdölandet cirka tio kilometer öster om Hemmesta. Flertalet av de drygt 850 fastigheterna inom området är detaljplanelagda för fritidsändamål. Samtliga fastigheter i Älvsala och Fagerdala har enskilda vatten- och avloppsanläggningar. Fastigheterna i Bullandö är anslutna till en gemensamhetsanläggning för VA. Antal fastigheter För områdena behöver både nya detaljplaner tas fram och bestämmelserna för befintliga planområden ses över för att reglera den framtida bebyggelseutvecklingen. Det stora antalet fastigheter gör att området kommer att behöva delas in i fler plan- och VA-utbyggnadsetapper. Sannolikt kommer arbetet med planläggning och VA-utbyggnad att pågå under en 10-årsperiod. Allmän och kommersiell service finns närmast i Hemmesta centrum där det även finns förskolor, skola, bibliotek och idrottsplats. I Bullandö Marina finns förutom hamn med tillhörande service även en mindre butik och en restaurang. 500 400 300 200 100 0 Permanentbostäder Fritidsbostäder Mål och rekommendationer De generella målen och rekommendationerna för prioriterade förändringsområden ska tillämpas. Utgångspunkter Ungefär en tredjedel av fastigheterna i områdena är idag permanentbebodda. För de flesta planlagda fastigheterna är byggrätten 60 m2 för huvudbyggnad och 40 m2 för komplementbyggnad. Tomtstorlekarna i området varierar men flertalet fastigheter är 2 000 m2 eller större. Delar av fastigheterna i Fagerdala ligger utanför planlagt område. En inventering i Fagerdala och Älvsala visar att många fastigheter har brist på bra grundvatten och stor risk för saltvatteninträngning. Befintliga markförhållanden gör det också svårt att ordna bra enskilda avloppsanläggningar. Fastigheterna i Bullandö är alla anslutna till en gemensamhetsanläggning för VA som även försörjer Bullandö Marina. På grund av grundvattenbrist kompletteras anläggningen sommartid med avsaltat havsvatten. Björkvik i No rrvi k en Bullandö V Älvsala Simpströmmen Ö Älvsala Fagerdala 0 500 1000 1500 2000 meter 139 UTVECKLING I VÄRMDÖ Fa ge rd al . av

Sid 138 - Värmdö-Evlinge Värmdö-Evlinge ligger på Värmdölandet ett par kilometer nordöst om   Sid 140 - Skälsmaraområdet och Hanskroka Skälsmaraområdet och Hanskroka ligger på Ingarö.  
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.