Sidan 2 i magasin inne - EXTRA April 2015

Framtiden är vår största utmaning I din hand håller du en sammanställning av vårt hållbarhetsarbete. Som den största hyresvärden i attraktiva och snabbt växande Varberg har vi ett stort ansvar när det gäller samhällsutvecklingen – en hållbar samhällsutveckling. Sedan lång tid tillbaka har hållbarhetsfrågorna stått i centrum för vårt arbete. Redan 1999 blev vi ett av de första bostadsbolagen i Sverige som miljöcerti erade sig enligt standarden ISO 14001:2004. Miljöcerti eringen följdes sedan av certi ering inom kvalitet ISO 9001:2008 och arbetsmiljö AFS 2001:1. I centrum för vårt hållbarhetsarbete står givetvis människan. Faktum är att det viktigaste hållbarhetsarbetet sker i mötet med hyresgästerna. Det är genom en öppen dialog och bra samspel med våra hyresgäster som bra boendemiljöer skapas. Miljöer där man kan känna trivsel, trygghet och gemenskap. Men för att klara detta även i framtiden måste vi också ta vårt samhällsansvar inom en rad olika områden. Ett kommunalt bostadsbolag tar stora resurser i anspråk. I produktionsskedet belastas miljön när en fastighet byggs. I förvaltningsskedet är det hur vi väljer att leva som avgör hur miljön och samhället påverkas. Energi, källsortering och livsstil avgör inte bara hur miljön påverkas – utan här talar vi också mycket om social hållbarhet och fungerande livsmiljö. Till sist ska en fastighet rivas och i den bästa av världar också återvinnas. Ser man på en fastighets livscykel så är det uppenbart att CSR (Företagets samhällsansvar) är en central fråga för ett allmännyttigt kommunalt bostadsbolag. Att bygga fastigheter, att skapa bostadsområden som fungerar ur ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv är givetvis också nyckeln till ett framgångsrikt företag. Fungerande bostadsområden gör inte bara att människor trivs. Väl fungerande bostadsområden är värderade högre än mindre väl fungerande. Att göra olika insatser som utvecklar ett c-läge till b-läge eller b-läge till a-läge är inte bara ett tecken på att människor mår bättre. Det skapar också möjligheter till nyproduktion. För så är det idag. Inget företag har egentligen råd att inte arbeta med CSR om man vill ha en kontinuerlig produktion av hyresrätter. När de nya fastigheterna ska värderas blir ovannämnda perspektiv väldigt aktuella och CSR en avgörande ekonomisk framgångsfaktor. Varbergs Bostad har redan gjort mycket – men mer återstår. Att bygga ett långsiktigt hållbart samhälle skulle jag vilja påstå är en av de största utmaningar vi står inför idag. Ur det globala perspektivet är utmaningen nästan överväldigande och abstrakt. På det lokala planet för Varberg – en av Sveriges mest attraktiva platser – kan utmaningen vara väldigt påtaglig om vi även i framtiden vill vara en stad vid havet, istället för en stad i havet. För så ser den krassa verkligheten ut. Bygger vi inte ett långsiktigt hållbart samhälle kan vi räkna med långtgående konsekvenser – såväl ekologiska som sociala och ekonomiska. Ulf Hofstedt VD, Varbergs Bostad CSR innebär att ta ansvar CSR är en förkortning för Corporate Social Responsibility som översatt till svenska betyder ”Företags samhällsansvar”. CSR bygger på idén att företag ska ta ansvar för hur de påverkar samhället, ur såväl ett ekonomiskt, miljömässigt som socialt perspektiv. En CSR-rapport är samma sak som en hållbarhetsredovisning – där företaget visar hur det på frivillig basis arbetar långsiktigt och målmedvetet för ett hållbart samhälle. 2 | Magasin Inne EXTRA 2015 6 Hyresgästernas miljö I de 124 miljöhusen ute i bostadsområdena gör hyresgästerna en bra insats för vår miljö. Sidan 6

Sid 1 - inne magasin En tidning från Varbergs Bostad EXTRA April 2015 En hel tidning om   Sid 3 - » UR INNEHÅLLET 4 För ett långsiktigt hållbart samhälle Sidan 4 Stadsodling I egna  
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.