Sidan 2 i Godset nr 5 2014

INTRO Vi vässar vår förmåga Att ha möjlighet att resa och att transportera gods är grundläggande för all samhällsutveckling. Så har det faktiskt varit i alla tider. Jag tänker på de gamla kamelkaravanerna och på hur romarna byggde vägar, och inte minst utvecklingen av handelsflottorna. I mer modern tid har vi sett en otrolig utveckling av järnvägen och flyget. Och allt är lika aktuellt i dag – om vårt samhälle ska utvecklas krävs en robust och tillgänglig infrastruk”Transporter är tur. Det ska vara grundläggande enkelt att resa mellan bostaför samhällsut- den och arbetet vecklingen” eller skolan. Det ska vara enkelt att resa i tjänsten. Det ska vara enkelt för näringslivet att få ut produkter på marknaden. På Trafikverkets verksamhetsområde Samhälle renodlar vi nu våra två huvuduppdrag, nämligen att planera trafik och att planera åtgärder – allt för att skapa de bästa förutsättningarna för ett tillgängligt Sverige. Vi justerar vår organisation och en märkbar effekt är att vi från årsskiftet byter namn till Planering. För våra kunder och intressenter innebär det här att vi på Trafikverket blir bättre på kvalitetsuppföljning av våra leveranser. Vi ska bli bättre på att bedöma om leveransen levt upp till formaliserade krav och om processen är effektiv. Två väldigt konkreta exempel som blir verklighet denna senhöst är Norra länken som underlättar för den tunga trafiken till och från Värtahamnen, och E4 Sundsvall som gör att trafiken inte längre behöver knöla sig igenom Sundsvalls centrum. Projekt som bidrar till högre tillgänglighet, helt enkelt. GODSET • NR 5.2014 7 Långtåg i reguljärtrafik 14 Snökaos? Trafikverket laddar hela året 16 Rätt däck räcker inte hela vägen 20 Vinterns väktare vid vägkanten 8 Varför klarar bara en av tre lastbilar besiktningen? 10 ”Vi kommer dessutom hamna under budget.” 17 Sparpotential med gemensamma transporter Två av Sveriges stora infrastrukturprojekt har precis invigts – och två flaskhalsar eliminerats. GODSET ÄR TRAFIKVERKETS TIDNING OM GODS OCH AFFÄRER ”Alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt” är Trafikverkets vision. Trafikverket bildades 1 april 2010 och omfattar verksamheten vid tidigare Banverket och Vägverket samt vissa verksamheter vid Sika, Sjöfartsverket och Transportstyrelsen. Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart samt för byggande, drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. STEFAN ENGDAHL ENGDA HL A CHEF TR AFIK VERKE T, SAMHÄLLE Ansvarig utgivare: Niclas Härenstam. Redaktör: Stina Gerhardt. Medverkande i detta nummer: Stefan Bratt, Stina Liljas, Kerstin Ericsson, Annica Gustafsson, Ulrika Haglund, Monica Näslund, Lena Karlsson Design: A4 Layout: Grafisk form, Trafikverket. Tryck: Ineko AB Stockholm Omslagsbild: Stefan Bratt. Vill du beställa fler exemplar av Godset, göra en adressändring eller prenumerera gratis: Mejla godset@trafikverket.se ISSN: 16530888 2 GODSET • NR 5. 2014 FOTO: MIK AEL UHLLÉN FOTO: STEFAN BR AT T 3 Tåget rullar in i de nya postterminalerna

Sid 1 - PER-OVE NORDQVIST, TRAFIKPOLIS: ”Stanna i tid och vänta tills vägen är röjd” EN   Sid 3 - Spårnära Svensk-danska logistikföretaget Postnords nya jätteterminaler ligger i  
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.