Sidan 2 i Godset nr 4 2014

INTRO Infrastruktur i fokus tt det är valår påverkar oss alla, mer eller mindre. I valrörelsen blev det stundtals väldigt tydligt hur central frågan om järnvägens status och skötsel är. De politiska utspelen kring dessa frågor visade att infrastruktur i allmänhet och järnvägen i synnerhet kommer att vara i fokus i kommande satsningar. I augusti rapporterade vi till regeringen uppdraget om att vidta förberedelser för tyngre fordon på delar av det allmänna väg”En naturlig fort- nätet. Uppdrasättning för att get bygger på öka effektivite- det arbete som Trafikverket tillten i transport- sammans med branschen och systemet” akademin bedrivit i forsknings- och demonstrationsprogrammet High Capacity Transport. Det är en naturlig fortsättning för att öka effektiviteten i transportsystemet och på ett mer effektivt sätt utnyttja de investeringar som redan gjorts i infrastrukturen. Vår slutsats är att ett vägnät för tyngre fordon kan öppnas successivt och att en stor del av vårt vägnät klarar belastningen från de tyngre fordonen. I dag finns det dock en hel del begränsningar i form av broar som måste förstärkas. Trafikverket har därför en del arbete kvar med att analysera och vidta åtgärder för att vi ska vara beredda den dag regelverksförändringarna är på plats. Vi har inlett detta arbete och det kommer att genomföras i dialog med näringsliv och kommuner. Vår och Tranportstyrelsens utredning är förnärvarande ute på remiss och svaren ska komma in till näringsdepartementet i oktober. Därefter räknar vi med att arbetet fortsätter för ett genomförande under nästa år. GODSET • NR 4.2014 A   3 Målmedveten väg till kombiterminal 7 Tyngre, längre och snart tillåtet? 10 Anna Lundman ny chef för Underhåll 13 Konkurrenskraft i sjöfarten 14 Kontaktledningsfelen ska halveras 19 Under budget – lägre slutnota för största projekten Nattarbete är enda möjligheten att förnya de slitna spåren på Stambanan genom Övre Norrland. Varje natt byts en kilometer spår ut. FOTO: ERIK HOLMSTEDT 16 8 ”Jag överdriver inte ”J om jag påstår att vi verkligen har väntat på att Saturnus ska komma i trafik.” Sveriges största vägfärja har tagits i trafik på Gullmarsleden. FOTO: STEFAN BRATT GODSET ÄR TRAFIKVERKETS TIDNING OM GODS OCH AFFÄRER ”Alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt” är Trafikverkets vision. Trafikverket bildades 1 april 2010 och omfattar verksamheten vid tidigare Banverket och Vägverket samt vissa verksamheter vid Sika, Sjöfartsverket och Transportstyrelsen. Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart samt för byggande, drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. STEFAN ENGDAHL ENGDA HL A CHEF TR AFIK VERKE T, SAMHÄLLE Ansvarig utgivare: Niclas Härenstam. Redaktör: Stina Gerhardt. Medverkande i detta nummer: Stina Gerhardt, Kerstin Ericsson, Bo Ingerstam, Stefan Bratt, Stina Liljas, Annica Gustafsson, Lena Holm Werton. Design: A4 Layout: Grafisk form, Trafikverket. Tryck: Ineko AB Stockholm Omslagsbild: Kerstin Ericsson. Vill du beställa fler exemplar av Godset, göra en adressändring eller prenumerera gratis: Mejla godset@trafikverket.se ISSN: 16530888 2 GODSET • NR 4. 2014

Sid 1 - ANNA LUNDMAN, CHEF FÖR UNDERHÅLL: Påverkan blev mindre än befarat tack vare dialog”   Sid 3 - Pendeleffekt I FALKÖPING Containerpendeln till Göteborg har gett underlag för expansion.  
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.