Sidan 2 i Godset nr 4 2013

INTRO GODSET • NR 4.2013 illsammans för tåg i tid. Det är namnet på den överenskommelse hela järnvägsbranschen nu har ingått för att öka punktligheten. Arbetet ska ske gemensamt och systematiskt utifrån analyser och indikatorer, allt för att insatserna ska sättas in på rätt ställe. Det långsiktiga målet är Europas punktligaste järnväg. Den tågplan för 2014 som vi på Trafikverket presenterade i förra veckan är ett led i arbetet mot ökad robusthet i systemet. Behoven av underhåll och upprustning är ”Vi behöver sat- stora under flesa på inhemska ra år framöver, samtidigt som förnyelsebara efterfrågan på tågtider är stördrivmedel” re än tidigare. En svår ekvation, där alla önskemål inte går att tillgodose fullt ut. Även om det är resenärernas behov som hörs mest i den mediala debatten, så finns det en stor medvetenhet om behovet av effektiva godstransporter. Samtidigt har vi en fortsatt stor volymtillväxt på lastbilssidan. Ska vi klara klimatmålet och målet om en fossiloberoende fordonsflotta behövs kraftfulla insatser. Kapacitetsbristen i det svenska järnvägssystemet innebär att vägtransporter även i fortsättningen kommer att vara dominerande –givetvis i distributionstrafiken i städerna, men också i de långväga transporterna. Vi behöver satsa på inhemsk produktionsutveckling av förnyelsebara drivmedel, övergång till eldrift där det är möjligt och bättre utnyttjande av den kapacitet vi har genom HCT, High Capacity Transports. Genom stöd för kommunernas insatser för en attraktiv och tillgänglig stad utan bilberoende frigörs kapacitet för smartare transportsätt och gods. T   Systematik för punktlighet 3 Framtid Ny containerterminal i Kiruna 7 Miljard till sjöfarten 13 Punktlighet ett tålmodigt arbete 14 Största satsningarna i nationella planen 16 Många nya vägar i höst 18 Tågplan 2014 på Nordic Rail 20 Världens största lockade Tunneln ett genombrott också för gods. FOTO: KER STIN ERICSSON 17 10 ”Ställ gemensamma krav.” 8 Pär Sandström är logistikkonsulten som vill se mer av samarbete. FOTO: KER STIN ERICSSON GODSET ÄR TRAFIKVERKETS TIDNING OM GODS OCH AFFÄRER ”Alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt” är Trafikverkets vision. Trafikverket bildades 1 april 2010 och omfattar verksamheten vid tidigare Banverket och Vägverket samt vissa verksamheter vid Sika, Sjöfartsverket och Transportstyrelsen. Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart samt för byggande, drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. TO RBJÖRN SUNESON TORBJÖRN SUN ESON O N DIREK TÖR TR AFIK VERKE T, SAMHÄLLE Ansvarig utgivare: Torbjörn Suneson. Redaktör: Stina Liljas. Medverkande i detta nummer: Stina Gerhardt, Göran Fält, Kerstin Ericsson, Torbjörn Bergkvist, Annica Gustafsson, Susanne Engman, Stefan Bratt, Bo Ingerstam. Design: A4 Layout: Grafisk form, Trafikverket. Tryck: Ineko AB Stockholm Omslagsbild: Torbjörn Bergkvist. Vill du beställa fler exemplar av Godset, göra en adressändring eller prenumerera gratis: Mejla godset@trafikverket.se ISSN: 16530888 2 GODSET • NR 4. 20123

Sid 1 - LARS MÅRTENSSON, VOLVO LASTVAGNAR: Vi måste utnyttja trafikslagen tillsammans” EN   Sid 3 - Kiruna Cargos Martin Fredriksson (i bilen) och Sture Åberg har många planer för  
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.