Sidan 2 i Godset nr 3 2013

INTRO GODSET • NR 3.2013 ven om godsvolymerna sjunkit på grund av lågkonjunkturen är intresset för att köra gods på järnväg stort. Järnvägen är ofta kostnadseffektiv och, faktiskt, pålitlig. Dessutom miljövänlig. Inte konstigt att fler inser järnvägens fördelar, särskilt i kombination med andra trafikslag på väg och sjö. I denna tidning kan du till exempel läsa om Dannemora mineral som valde järnvägen den relativt korta sträckan fram till hamnen i Hargshamn. Ett större intresse för järn”Inte konstigt vägen ställer att fler inser också större järnvägens för- krav på oss på Trafikverket. delar, särskilt Det finns ett i kombination stort behov av med andra underhåll och upprustning. trafikslag” I den tågplan som nu är under produktion för 2014 ska inte mindre än nästan 2 000 planerade banarbeten klämmas in. Det kommer förstås att bli störningar, men vi gör allt vi kan för att störningarna ska bli planerade och så kortvariga som möjligt. Vi bygger också nytt. Inte minst sker flera satsningar för att underlätta för näringslivet att skapa effektiva transportflöden. I planeringsskedet tittar vi alltid på hela transportsystemet och alla fyra trafikslagen, så att vi utnyttjar både befintlig och ny infrastruktur på bästa sätt. Det förslag vi på Trafikverket nyligen lämnat in till regeringen omfattar satsningar på 522 miljarder kronor fram till 2025. Det är väl investerade pengar. En fungerande infrastruktur är grunden för en god utveckling av vårt samhälle. Ä   En investering i samhället 3 Återuppvaknande för gruva och hamn 8 Knepigt pussel Så planeras banarbetena 10 Branschröster om hot och möjligheter 13 Svaveldirektivet analyseras på nytt 16 Godsets prislapp Studie jämför kostnaderna 17 Signaler Båt genom berget Mycket arbete behöver göras på den svenska järnvägen under de närmaste åren. ILLUSTR ATION: SUSANNE ENGMAN 8 14 ”Som en konstfrusen hockeyrink.” 7 Godset reste på iskallt uppdrag i åsens innersta. FOTO: KER STIN ERICSSON GODSET ÄR TRAFIKVERKETS TIDNING OM GODS OCH AFFÄRER ”Alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt” är Trafikverkets vision. Trafikverket bildades 1 april 2010 och omfattar verksamheten vid tidigare Banverket och Vägverket samt vissa verksamheter vid Sika, Sjöfartsverket och Transportstyrelsen. Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart samt för byggande, drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. TO RBJÖRN SUNESON TORBJÖRN SUN ESON O N DIREK TÖR TR AFIK VERKE T, SAMHÄLLE Ansvarig utgivare: Torbjörn Suneson. Redaktör: Stina Gerhardt. Medverkande i detta nummer: Stina Gerhardt, Stefan Bratt, Bo Ingerstam, Göran Fält, Kerstin Ericsson, Kasper Dudzik, Lena Holm Werton, Susanne Engman, Annica Gustafsson. Design: A4 Layout: Grafisk form, Trafikverket. Tryck: Ineko AB Stockholm Omslagsbild:Kasper Dudzik. Vill du beställa fler exemplar av Godset, göra en adressändring eller prenumerera gratis: Mejla godset@trafikverket.se ISSN: 16530888 2 GODSET • NR 3. 2013

Sid 1 - MAGNUS KÅRSTEDT, VD, GÖTEBORGS HAMN: April blev den bästa månaden på väldigt länge”   Sid 3 - Malmtågen rullar igen FOTO: K ASPER DUDZIK NYTT LIV I GRUVAN I tjugo år låg Dannemora  
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.