Sidan 2 i Godset nr 2 2013

INTRO GODSET • NR 2.2013 10 Nyfiken på Lars-Gunnar Comén 13 Studenterna vill fylla lastbilarna 16 Signaler Ny direktlinje till Asien 17 Slussarnas framtid utredd 18 Landet runt Forskning för mer plats i spåren 20 Störningsfritt spårväxelbyte Tjällossningen vållar stora problem varje år när vägar stängs av, inte minst för skogsindustrin som måste få ut timret via skogsvägarna. Ett nytt system för att mäta vägarnas bärighet kan ge stora besparingar. 14 Nyckeln för Trafikverket är trafikslagsövergripande planering. Ska vi lyckas med att skapa effektiva transportkedjor för närings”Vi måste se till livet måste vi se hela transport- till hela transportsystemet. systemet” Därför pekar vi ut viktiga godsnoder där vi kommer göra extra ansträngningar för att byte mellan olika trafikslag ska gå så smidigt som möjligt. Därför pekar vi också ut viktiga godsstråk genom landet där godstrafikens behov är särskilt prioriterade. Det är viktigt att vi kan göra jämförelser mellan trafikslagen och mellan olika former av transporter innan vi beslutar om prioriteringar. Därför utvecklar vi verktyg som hjälper oss att bedöma nyttan av olika typer av åtgärder. Konkurrens är bra. Det skapar innovationskraft. Men när vi ska utforma framtidens transportsystem behövs alla trafikslag. 8 Christina Persson på Ystads kommun, projektledare för samordnade varudistributioner i Österlenskommunerna Ystad, Tomelilla och Simrishamn. GODSET ÄR TRAFIKVERKETS TIDNING OM GODS OCH AFFÄRER ”Alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt” är Trafikverkets vision. Trafikverket bildades 1 april 2010 och omfattar verksamheten vid tidigare Banverket och Vägverket samt vissa verksamheter vid Sika, Sjöfartsverket och Transportstyrelsen. Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart samt för byggande, drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. TORBJÖRN SUNESON DIREK TÖR TR AFIK VERKE T, SAMHÄLLE Ansvarig utgivare: Torbjörn Suneson. Redaktör: Stina Gerhardt. Medverkande i detta nummer: Göran Fält, Stefan Bratt, Kerstin Ericsson, Bo Ingerstam, Anders Hillerborg, Christina Sundien, Susanne Engman och Annica Gustafsson. Design: A4 Layout: Grafisk form, Trafikverket. Tryck: Ineco AB Stockholm Omslagsbild: Kerstin Ericsson. Vill du beställa fler exemplar av Godset, göra en adressändring eller prenumerera gratis: Mejla godset@trafikverket.se ISSN: 16530888 2 GODSET • NR 2. 2013 FOTO: KER STIN ERICSSON ”Vi vänder på alltihop och har tagit fram färdiga rutter för transportören att köra efter” 7 FOTO: STEFAN BR AT T T   Alla trafikslag behövs raditionsenligt har företrädare för varje trafikslag sett övriga trafikslag som konkurrenter. I viss mån är det naturligt eftersom enskilda företag vill maximera sina egna marknadsandelar, men detta konkurrensförhållande fanns i viss utsträckning också mellan tidigare trafikmyndigheter. Genom att Trafikverket bildades för nu tre år sedan har detta förändrats. Och jag upplever att förändringen i synsätt på transportsystemet går snabbt även inom näringslivet. Allt fler inser att vi behöver alla trafikslag i samverkan för att svenskt näringsliv ska få ut sina produkter till världsmarknaden. Och för att vi ska kunna importera de varor vi vill köpa från andra länder. 3 Bränslesnålt Tåget blev en vinnare

Sid 1 - LARS-GUNNAR COMÉN, FLYGFRAKTSEXPERT: Visst gods kommer alltid att gå som flygfrakt”   Sid 3 - FLYGBRÄNSLETS RESA Med tåget till tanken Från 55 tankbilar som varje dag passerade  
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.