Sidan 2 i Godset nr 2 2012

INTRO Vårda det vi har et finns en övertro på att vi kan bygga bort alla kapacitetsbrister. Det går inte inom rimlig tid och till rimliga kostnader. Vi måste först vårda det vi har och nyttja det effektivt. Sverige satsar i dag mindre på enklare åtgärder, trimning, och förebyggande underhåll på järnvägen än andra jämförbara länder. Samtidigt ökar behovet av transporter. I den kapacitetsutredning som Trafikverket gjort föreslås en satsning på underhåll och ”Vi behöver till- trimning med över fyra millåta bredare, jarder kronor tyngre och per år. Merparlängre fordon” ten behövs för järnvägen där behoven är störst, men även för vägsatsningar på det högtrafikerade nätet och för ökad bärighet. Även andra åtgärder kan genomföras. Vi bör tillåta bredare, tyngre och längre fordon på såväl väg som järnväg. Med olika banavgifter för olika tider och sträckor blir användningen av spåren effektivare. Konkurrensneutrala förutsättningar för sjöfarten skulle bidra till fler sjötransporter där inga stora kapacitetsbrister finns. Bra och effektiva övergångar i form av hamnar och landterminaler underlättar kombinerade godstransporter. När alla andra möjligheter är uttömda tittar vi på att bygga nytt. Några sådana förslag är till exempel utbyggnader för att öka kapaciteten på Malmbanan, i Bergslagen och på Västkustbanan. Nu är utredningen överlämnad till infrastrukturministern, och vi ser nu fram emot regeringens förslag på transportområdet till hösten. D   3 Samlastning löser trängsel 7 Signaler Hamnbanan byggs ut i förtid 8 Nyfiken på Claes Tingvall Signaler Cato spar energi på Malmbanan Effektiva transporter Knauf Danogips kör kombi Krönikan Magnus Kårestedt, vd Göteborgs hamn Attityder till kombitrafik Peter Rostedt, vd, och Henning Berggren, försäljning/marknadsföring, framför Vaggeryds kombiterminal. FOTO: KERSTIN ERICSSON 14 11 ”Vi har dispens för att frakta upp till 80 ton.” 19 Lena Larsson är projektledare för Volvos arbete med långa fordon. I bakgrunden förare Magnus Lundberg. FOTO: KASPER DUDZIK GODSET ÄR TRAFIKVERKETS TIDNING OM GODS OCH AFFÄRER ”Alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt” är Trafikverkets vision. Trafikverket bildades 1 april 2010 och omfattar verksamheten vid tidigare Banverket och Vägverket samt vissa verksamheter vid Sika, Sjöfartsverket och Transportstyrelsen. Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart samt för byggande, drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. Ansvarig utgivare: Lena Erixon. Redaktör: Monica Näslund. Medverkande i detta nummer: Göran Fält, Stefan Bratt, Kerstin Ericsson, Lena Holm Werton, Christina Sundien, Kasper Dudzik, Christiaan Dirksen, Susanne Engman, Annica Gustafsson. Design: A4 Layout: Grafisk form, Trafikverket. Tryck: Ineko AB, Stockholm, 2012 Omslagsbild: Christina Sundien. Vill du beställa fler exemplar av Godset, göra en adressändring eller prenumerera gratis: Mejla godset@trafikverket.se ISSN: 16530888 LENA ERIXON STF GENERALDIREKTÖR TRAFIKVERKET 2

Sid 1 - Godset nr 2 2012, CLAES TINGVALL, TRAFIKVERKET: Det kom en tårta. Då grät vi nästan”   Sid 3 - Samlastning LEVERERAR Hur får man varor till Gamla stans nära hundra krogar och  
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.