Sidan 2 i Godset nr 1 2012

INTRO Åtgärder där de gör störst nytta nder ett års tid har jag utrett hur vi kan få mer kapacitet i vårt transportsystem. Under arbetet har det blivit tydligt att bristerna inte går att bygga bort. Visst behöver vi bygga nytt i delar av systemet, inte minst på järnvägssidan. Men framför allt måste vi hitta andra lösningar för att öka kapaciteten. Inom Trafikverket arbetar vi efter fyrstegsprincipen. Vi frågar oss först om transportbehovet går att lösa på annat sätt. I ”Vi måste i hösteg två optigre grad före- merar vi systemet genom bygga fel” att använda det smartare. I steg tre bygger vi om befintliga anläggningar för högre effektivitet och slutligen, när inget annat fungerar, bygger vi nytt. Det vi nu föreslår handlar mycket om de tre första stegen. Inte bara för att de är billigast, utan för att de ofta går snabbt att genomföra och därför ger snabba resultat. Vi föreslår åtgärder där de gör störst nytta. Med större och tyngre laster förbättrar vi effektiviteten och minskar miljöpåverkan. Branschen kan bidra med mer effektiva logistikupplägg. Trafikverket kan prioritera infrastruktur till utpekade kombiterminaler och hamnar. Vi måste ha en konkurrensneutralitet mellan trafikslagen så att vi använder den kapacitet som finns. Den viktigaste åtgärden vi föreslår är ökade satsningar på drift och underhåll. Vi måste kunna lita på att vägar och järnvägar fungerar och i högre grad förebygga fel istället för att avhjälpa fel. Sverige är ett exportberoende land. Väl fungerande transporter är en nödvändighet för vårt samhälle. Vi har alla i branschen en viktig uppgift att fylla. FOTO:K SPER DUDZIK FOTO: MOSTPHOTOS U  3 Norra hamnen i Malmö satsar stort. Företag med behov av sjötransporter ska lockas till ny logistikpark. 7 Signaler Är det smart använda mobil i bilen? Forskare studerar olyckssamband 8 Kapacitetsbrister byggs inte bort 10 Nyfiken på Lars Yngström 16 Xylem tog sjövägen 18 Krönikan Järnvgens konkurrenskraft 19 Landet runt Mer gods på banan 20 Testa dina transportkunskaper Vart är kombitrafiken på väg? 13 19 14 ”Vi mäter och följer upp. Så har vi ett bonussystem. Det är inga jättepengar men det räcker för att sporra förarna” Vi vintersäkrar växlar Jessica Gunnarsson, trimmar Nybro Transports förare att köra rätt. Foto: Kasper Dudzik GODSET ÄR TRAFIKVERKETS TIDNING OM GODS OCH AFFÄRER ”Alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt” är Trafikverkets vision. Trafikverket bildades 1 april 2010 och omfattar verksamheten vid tidigare Banverket och Vägverket samt vissa verksamheter vid Sika, Sjöfartsverket och Transportstyrelsen. Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart samt för byggande, drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. Ansvarig utgivare: Lena Erixon. Redaktör: Monica Näslund. Medverkande i detta nummer: Kasper Dudzik, Göran Fält, Stefan Bratt, Karin Paulsson, Kerstin Ericsson, Christina Sundien, Annica Gustafsson. Design: A4 Layout: Grafisk form, Trafikverket. Tryck: Elanders Sverige AB, 2012. Omslagsbild: Kerstin Ericsson. Vill du beställa fler exemplar av Godset, göra en adressändring eller prenumerera gratis: Mejla godset@trafikverket.se ISSN: 16530888 LENA ERIXON STF GENER ALDIREK TÖR TR AFIK VERKE T 2

Sid 1 - LARS YNGSTRÖM, VD FÖR TÅGAB: Jag vill lämna en bättre värld efter mig.” EN TIDNING   Sid 3 - Johan Röstin, vd för CMP, Copenhagen Malmö Port. Norra hamnen är omlastningscentral  
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.