Sidan 2 i Godset nr 3 2011

INTRO På väg mot bättre tider et kan och kommer bli bättre. Men det tar tid innan den svenska järnvägen fungerar så bra som vi alla önskar. Redan till vintern har dock en mängd mindre åtgärder genomförts, inte minst tack vare de extra 800 miljoner kronor som regeringen sköt till i våras. För kommande två år har Trafikverket fått ytterligare fem miljarder kronor varav 3,6 ska gå till järnvägen och 1,4 till vägarna. Det är vad vi bedömer att vi och operatörerna klarar av att hantera. Allt för stora investeringar i allt för hög takt riskerar att störa trafiken i allt för stor omfattning. Främst måste vi satsa på ökat underhåll och reinvesteringar för att få en mer robust och tillförlitlig järnväg. I kapacitetsutred”Främst måste ningen föreslår vi också att några vi satsa på ökat underhåll särskilt viktiga utbyggnader tioch reinveste- digareläggs, till exempel delar ringar” av Hamnbanan i Göteborg och åtgärder på Malmbanan. Men allt är inte pengar. Genom att trafikera järnvägen på andra sätt är mycket vunnet. Det kan handla om längre och tyngre tåg eller om att köra tåg i samma hastighet där det är särskilt trångt. Från Trafikverket kan vi också styra trafiken hårdare genom avgifter och utveckla hur vi tilldelar tåglägen. Nu tar vi nästa steg i utredningen. Hur vi kan utveckla hela vårt trafiksystem (fyra trafikslag) på kort och lång sikt för högre kapacitet och tillförlitlighet. Det blir en grannlaga uppgift. Men spännande och vikvik tig för oss alla, såväl godstransportörer som resenärer. 8 På natten är Jönköping Airport landets mest trafikerade med mest flygfrakt 10 Nyfiken på Marie S.Arwidson 14 Kvalitetsavgifter ska öka punktligheten för tågtrafiken 16 Norrköpings hamn stärker positionen som intermodal knutpunkt 18 Krönikan Flalskhalsen är infrastrukturen 20 Sveriges största hamn är också hem för många fåglar 8 Nattetid är det hektiskt på Jönköping Airport. 13 -Vid sidan av stålindustrin är vi en av landets största transportanvändare, konstaterar Marie S. Arwidson, vd för Skogsindustrierna. GODSET ÄR TRAFIKVERKETS TIDNING OM GODS OCH AFFÄRER ”Alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt” är Trafikverkets vision. Trafikverket bildades 1 april 2010 och omfattar verksamheten vid tidigare Banverket och Vägverket samt vissa verksamheter vid Sika, Sjöfartsverket och Transportstyrelsen. Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart samt för byggande, drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. LENA ERIXON STF GENER ALDIREK TÖR TR AFIK VERKE T Ansvarig utgivare: Lena Erixon. Redaktör: Kjell Åkerman. Medverkande i detta nummer: Heléne Grynfarb, Kerstin Ericsson, Göran Fält, Kasper Dudzik, Christina Sundien, Magnus Länje, Monica Näslund, Karin Paulsson, Annica Gustafsson. Design: A4 Layout: Grafisk form, Trafikverket. Tryck: Elanders Sverige AB, 2011. Omslagsbild: Heléne Grynfarb. Vill du beställa fler exemplar av Godset, göra en adressändring eller prenumerera gratis: Mejla godset@trafikverket.se ISSN: 16530888 2 FOTO: HELÉNE GRYNFARB ”Syftet med avgifterna är att minska störningarna i tågtrafiken.” 15 600 åkeriföretag i Syd- och Mellansverige får i höst inspektionsbesök från Arbetsmiljöverket. FOTO: KER STIN ERICSSON D  3 Följ med ett 573 meter långt godståg på sin resa från Ruhrområdet till Katrineholm

Sid 1 - HERMAN LARSSON, JÖNKÖPING AIRPORT: Vi hanterar högvärdigt gods här” EN TIDNING FRÅN   Sid 3 - Christoph Jungholt planerar Hector Rails godstransporter och guidar vid terminalen  
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.