Sidan 2 i Godset nr 2 2011

INTRO Krav på ökad kapacitet 3 Södra Skogs väljer järnvägen enligt ny godsstrategi FOTO: CHRISTINA SUNDIEN å regeringens uppdrag utreder jag hur järnvägens kapacitet ska kunna ökas. Järnvägen är hårt ansträngd och minsta störning sprider sig ofta snabbt i hela systemet. Detta drabbar godstransporter och resenärer. Det är tydligt att god framkomlighet för godstransporterna är en av de viktigaste frågorna att lösa för att säkra Sveriges konkurrenskraft som exportnation. Vi kommer att presentera flera möjliga lösningar. Några handlar om ekonomiska styrmedel, att det blir dyrare att köra tåg på attraktiva tider och platser och motsvarande billigare på mindre attraktiva tider och platser. Andra handlar om en effektivare tidtabellsläggning som tydligare styr trafiken vad gäller hastigheter och uppehåll. Viktigt är också att säkerställa nivån på underhållet för ett mer robust och tillförlitligt järnvägssystem. Och var och hur investerar vi om resurserna ökar? Redan den 1 oktober ska utredningens förslag för tiden fram till 2021 lämnas till infrastrukturministern. Slutrapporten för transportbehovet 2050 lämnas den 29 februari 2012. Nyligen kom EU:s vitbok kring transportpolitiken. Där slås fast att järnvägens och sjöfartens andel av transporterna ska öka av miljöskäl, men också för att klara framkomligheten för transporter som bäst sker med lastbil. Jag tror vi har goda möjligheter att hitta bra lösningar. Det kräver att alla i branschen bidrar. Först då kan vi erbjuda pålitliga transporter och en utveckling av svenskt näringsliv både på kort och på lång sikt. 7 Signaler Mer dragkraft när LKAB ökar flottan av lok 8 Effektiva transporter Monica lättar på gasen och tjänar pengar 10 Nyfiken på Erica Kronhöffer 13 På banan Ett pussel att planera nya tidtabellen 16 Utblick De största fraktbåtarna angör Göteborgs hamn 18 Krönikan Konkurrent eller komplement? 20 Hit går den extra satsningen på järnväg 19 ”Vi kommer att presentera flera möjliga lösningar. ” En ny färjeled för tunga fordon har öppnats i Mälaren. 19 Vinterdäck på tunga fordon föreslår Trafikverket och Transportstyrelsen. 8 ”Här gäller det att vara lyhörd och lyssna på vad kunden vill” Erica Kornhöffer är miljöchef på PostNord vars mål är att minska koldioxidutsläppen med 40 procent fram till 2020. GODSET ÄR TRAFIKVERKETS TIDNING OM GODS OCH AFFÄRER ”Alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt” är Trafikverkets vision. Trafikverket bildades 1 april 2010 och omfattar verksamheten vid tidigare Banverket och Vägverket samt vissa verksamheter vid Sika, Sjöfartsverket och Transportstyrelsen. Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart samt för byggande, drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. Ansvarig utgivare: Lena Erixon. Redaktör: Kjell Åkerman. Medverkande i detta nummer: Heléne Grynfarb, Susanne Engman, Kasper Dudzik, TRONS, Göran Fält, Thomas Adolfsén, Christina Sundien, Ulf Östlund, Stefan Bratt, Kristina Jonsson Baars. Design: A4 Layout: Grafisk form, Trafikverket. Tryck: Elanders Sverige AB, 2011 Omslagsbild: Göran Fält. Vill du beställa fler exemplar av Godset, göra en adressändring eller prenumerera gratis: Mejla godset@trafikverket.se ISSN: 16530888 LENA ERIXON STF GENERALDIREKTÖR TRAFIKVERKET 2 FOTO: HELÉNE GRYNFARB

Sid 1 - Godset nr 2 2011 JONAS WESTLUND, TRAFIKVERKET: Tågplanen är en stor utmaning” EN   Sid 3 - Jonas Auselius är tillförordnad logistikchef på Södra Skog. Från gummidäck Bättre  
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.