Klicka här för att öppna och bläddra i den digitala publikationen Tidningen Fastighetsnytt 04/09  Tidningen Fastighetsnytt 04/09


Red arrow Klicka här för att öppna och bläddra i den digitala publikationen Tidningen Fastighetsnytt 04/09


Sidan 103 i Tidningen Fastighetsnytt 04/09

Fastighetsnytt 4/ 2009 103 Denna studie har därför undersökt ef- terfrågan för en eventuell svensk imple- mentering utav Green Star bland större svenska fastighetsaktörer samt gjort en jämförelse mellan Green Star, den svenska Miljöklassad byggnad (Bygga- Bo-Dialogens verktyg) och det brittiska miljöklassningssystemet BREEAM. Efterfrågan finns För att främja miljöutvecklingen inom byggsektorn behöver Sverige ett standardiserat miljöklassningssystem. Dagens svenska situation med uppe- mot 37 olika metoder för att mäta en byggnads miljöpåverkan är ohållbart då metodernas syfte, att förmedla en byggnads miljöegenskaper, går förlorad när jämförbarheten mellan meto- derna är otillräcklig. Därför behövs ett genomarbetat miljöklassningssystem på den svenska fastighetsmarknaden, vilket på ett enkelt sätt kan förmedla byggnadens miljöprestanda samt får tillräckligt stor spridning. Green Star har möjlighet att uppfylla det målet tack vare dess helhetssyn på byggnadens miljöprestanda. Systemet har dessutom nyligen implementerats i Nya Zeeland och Sydafrika med stor framgång, vilket visar att systemet är väl anpassningsbart till andra länders förhållanden. Fördelen med att implementera ett internationellt system som Green Star gentemot ett nationellt system är att det underlättar för utländska fastighetsinvesterare som vill investera i Sverige då kommunika- tionen av byggnaders miljöegenskaper underlättas. Miljöklassad byggnad (ByggaBo- Dialogens verktyg) och BREEAM Då Sverige saknat ett standardiserat miljöklassningssystem har Milljöklassad byggnad (ByggaBo-Dialogen verktyg) god möjlighet att fylla detta behov. Systemet är dessutom enkelt att tillämpa och har därför en god möjlighet att få en stor användargrupp bland svenska fastighetsaktörer. Vidare är det anpassat till svenska förhållanden. Miljöklassad byggnad är dock ett sämre alternativ än Green Star. Detta beror främst på att systemet inte analyserar lika många aspekter som Green Star, vilket resul- terat i att fera viktiga aspekter såsom vattenförbrukning, transporter och tidigare markförhållanden saknas. Att systemet är enklare, vilket innebär att företag inte behöver anlita teknikkonsul- ter i lika stor utsträckning, är främst en fördel för mindre fastighetsbolag. Större fastighetsbolag har större fnansiella re- surser vilket medför att en mer kostsam och omfattande miljöklassning inte får samma påverkan på företagets ekonomi. BREEAM och Green Star är väldigt snarlika i sitt innehåll vilket beror på att Green Star är baserat på BREEAM och det amerikanska LEED. Avgörande fak- torer för vilket system av BREEAM och Green Star som skall väljas beror därför inte på innehållet utan på den assistans som kan erhållas från de respektive systemens förvaltande organisation. Ytterligare en viktig faktor är hur anpassningsbart systemet är för det ak- tuella landet. Då denna studie fokuserat på en implementering av Green Star, har BREEAMs implementeringsför- måga ej undersökts närmare. Erfaren- heterna från implementeringarna på Nya Zeeland och Sydafrika ger en god indikation på att Green Star besitter denna egenskap. Sverige saknar idag ett standardiserat miljöklassningssystem. Istället fnns det en uppsjö av metoder som i olika stor utsträck- ning används för att klassifcera byggnader med hänsyn till deras miljöpåverkan. I Australien däremot är situationen annorlunda då miljöklassningssystemet Green Star fungerat som standard sedan den första versionen lanserades 2003. Green Star bedöms även vara enkelt att anpassa till olika länders särskilda förhållanden. Miljöklassningssystem i Sverige text Magnus bonde och Jonas Zakr i sson Titel: Miljöklassningssystem – Implementering av Green Star i Sverige (http://www.kth.se/polo- poly_fs/1.20396!452.pdf) Författare: Magnus Bonde (magbon@kth.se) och Jonas Zakrisson (jonas.zakrisson@gmail.com) Handledare: Hans Lind, Avdelningen för Bygg och Fastighetsekonomi, Kungliga Tekniska Högskolan och Olle Åkerstam, NCC Property Development Solna. Foto: Simon Rotkopf examensar bet e Magnus Bonde Jonas Zakrisson

Sid 102 - The First Ever European Green Capital. PHOTO: RICHARD RYAN Awarded by the European   Sid 104 - Fastighetsbranschen har länge varit skeptisk till att bygga breda varumärken. Marknadsföring  
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.
Innehållsförteckning
Powered by myPaper - www.mypaper.se