Klicka här för att öppna och bläddra i den digitala publikationen Aktiespararen Nr 11 2007  Aktiespararen Nr 11 2007


Red arrow Klicka här för att öppna och bläddra i den digitala publikationen Aktiespararen Nr 11 2007


Sidan 89 i Aktiespararen Nr 11 2007

INTRESSEBEVAKNING Trögheter och hinder skapar dysfunktionell sparmarknad Det finns trögheter och hinder som står i vägen för en väl fungerande marknad på aktieägarnas och spararnas villkor. Detta vill Aktiespararna ändra på, så nu intensifierar vi vårt arbete! Trygga sparare/förtroende Förtroende är viktigt, särskilt när vi fattar beslut som får betydelse för den ekonomiska tryggheten på ålderns höst. Förtroende och kunskap är viktiga grunder för att man ska kunna utveckla ett långsiktigt sparande som innehåller en god balans mellan avkastningskrav och risktagande och därmed ett sparande som inte fastnar i underpresterande sparformer, såsom lågräntekonton. Ett gott förtroende för näringslivet vilar på god affärsetik, det vill säga att företagens ledningar tar rätt hänsyn till sina ägare, långivare, anställda och kunder. Ett gott förtroende kräver också att vi sparare får rätt i situationer där något gått snett. Har Allmänna reklamationsnämnden de resurser och de arbetssätt som krävs för att lösa en anhopning av sparandetvister? Flera länder har under senare år valt att övergå till en särskild tvistlösningsfunktion för finansiella tjänster, en sorts finansombudsman. Jag tror att vi har att lära av dessa länder. Vilken ersättning kan ett företag tvingas lämna till kunder som lidit skada? En enskild grupptalan kan väckas av någon som tillhör den grupp han eller hon vill företräda. Få sådana mål har handlagts i domstol av processtekniska skäl. Stora skadeståndsbelopp och många individuella skador gör det svårt att få till stånd en grupptalan. Lagen om grupptalan är föremål för översyn, och jag vill se lösningar som gör att grupptalan bättre än nu kan tjäna sitt syfte och exempelvis bli en möjlig väg för Aktiespararna att företräda sina medlemmar i aktieägar- och sparandefrågor. Konsumentombudsmannen (KO) har getts en biträdesrätt för att få fram rättsliga avgöranden som stärker konsumenternas ställning. Den uppmärksamhet en stämning från KO normalt är förenad med riskerar att få till följd att företagen väljer förlikningsavtal som utväg. Ett sätt att undgå ett sådant beteende kan vara att ge offentlighet till förlikningsavtal som träffas efter det att en stämning lämnats in. OPINION Av: Peter Knutsson Hushållens sparande på konton är lika stort som direktsparandet i aktier, omkring 700 miljarder kronor. Aktiesparandet minskar dock, vilket inte är rationellt om man ser på avkastningen. Självklart är en skillnad att aktier är en mer riskfylld sparform. Men man måste spara klokt och till exempel inte premiera den kortsiktiga tryggheten på ett sätt som får till följd att besparingarna hamnar i sparformer som underpresterar. Men det finns också annat som hämmar sparandet. Här nedan ger jag exempel på områden på vilka jag tror att ändringar behövs för en marknad på aktieägarnas och spararnas villkor. Bryssel Vår framtida sparandemiljö bestäms till stor del av EU. EU-kommissionen presenterade i våras vad den anser behöver bli gjort för att en väl fungerande marknad ska kunna skapas. Kommissionen bad då också om kommentarer samt efterlyste kompletterande förslag och tankar. Detta har tyvärr mycket sparsamt diskuterats i Sverige. Att hålla tyst och inte delta har ett pris i en allt mer internationaliserad miljö. Opinionsbildning Mitt intryck är att det i huvudsak är massmedierna som bestämmer dagordningen för den allmänna debatten och att de som uttalar sig vanligtvis är kopplade till en finansiell aktör med intresse av att sälja just sina sparlösningar. Det finns därför en risk för att debatten till stor del består av partsinlägg. Därmed föreligger också en risk för att viktiga övergripande frågor av stor betydelse för vår framtid inte debatteras. Skatter och administration Det har hänt att skatter och administration avhållit mig från att sälja och köpa aktier, och jag är säkert inte ensam. Det är därför hög tid för regeringen att se över aktiebeskattningen och förenkla administrationen. Här har våra politiker något att lära av länder som Frankrike och Storbritannien. Där har politikerna reformerat aktiebeskattningen och administrationen för att stimulera ett aktivt aktieägande. Sådana lösningar är bra inte bara för spararna utan även för effektiviteten på marknaden. Vi aktieägare borde ges möjlighet att snabbt och enkelt ändra våra innehav och satsa på bolag vi tror på, till exempel nynoterade företag i behov av riskkapital. Aktiespararnas roll Jag har medvetet inte nämnt något om behovet av folkbildning. Förklaringen är att denna fråga har identifierats av såväl regeringen som EU-kommissionen. Aktiespararna, som under lång tid har satsat på information och kunskapsuppbyggnad, välkomnar fler initiativ och fler deltagare i denna fråga. ! Tyck till: www.aktiespararna.se/opinion0711 Nummer 11, 2007 89

Sid 88 - AKTIEGUIDEN: fortsättning Valuta Vinst/ KassaUtd./ Dir. Vinst/ aktie Vinst/ Vinst/   Sid 90 - Medlemsinformation Aktieträffar Håll dig informerad om marknaden Missa inte höstens  
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.
Innehållsförteckning
Powered by myPaper - www.mypaper.se