Klicka här för att öppna och bläddra i den digitala publikationen Aktiespararen Nr 11 2007  Aktiespararen Nr 11 2007


Red arrow Klicka här för att öppna och bläddra i den digitala publikationen Aktiespararen Nr 11 2007


Sidan 81 i Aktiespararen Nr 11 2007

liga anskaffningsutgiften som är hänförlig till de inlösta aktierna. Skatteverket har meddelat att av anskaffningsutgiften för en ursprunglig aktie i Novestra bör 67 procent hänföras till kvarvarande aktie och 33 procent till inlösenaktien. Exempel: Om anskaffningsutgiften för en aktie i Novestra var 10 kronor ska 3,30 kronor (0,33 x 10) hänföras till inlösenaktien. Den kvarvarande aktien får därefter en anskaffningsutgift på 6,70 kronor. Säljs eller löses inlösenaktien in för 5 kronor uppkommer en kapitalvinst på 1,70 (5 ­ 3,30) kronor. Vad blir nästa basbelopp? Det lär ska finnas något basbelopp som ändras varje år. Hur högt blir det 2008? Svar: Regeringen har beslutat om prisbasbeloppet för 2008, och det höjs med 700 kronor, till 41 000 kronor. Prisbasbeloppet används bland annat vid beräkningar av vissa förmåner inom socialförsäkringarna och vid beräkningar inom skattesystemet. Därtill har även det förhöjda prisbasbeloppet höjts med 700 kronor, till 41 800 kronor. Detta belopp används vid beräkning av intjänad pensionspoäng vid tilläggspension. Ändras skatten på försäkringen? Kommer beskattningen av kapitalförsäkringar att ändras? Svar: Att lägga aktier och fondandelar i en kapitalförsäkring är ofta ett bättre alternativ för en sparare än att spara på vanligt sätt och betala 30 procent i vinstskatt. Fördelen beror på att vinster som uppstår inne i en kapitalförsäkring är skattefria och att endast en "avkastningsskatt", som under 2007 var 0,97 procent, tas ut av spararen. Därmed behöver man inte heller lägga ned en massa tid på att deklarera sina affärer. I takt med att konkurrensen ökat på området har många aktörer sänkt sina avgif- ter för kapitalförsäkringar, vilket ytterligare har stärkt deras dragningskraft. Eftersom utbetalningar från en kapitalförsäkring är skattefria är premier som betalas in inte avdragsgilla mot några inkomster. Skattefriheten gäller också belopp som utbetalas vid återköp av en försäkring, det vill säga när försäkringsbolaget köper tillbaka försäkringen. Däremot gäller andra bestämmelser vid överlåtelse till någon annan än försäkringsbolaget; i sådant fall ska kapitalvinstbeskattning ske. Detta innebär att om du säljer din kapitalförsäkring ska detta redovisas som en försäljning av onoterad fordringsrätt. Eventuella vinster ska då beskattas, och eventuella förluster är avdragsgilla. Kom dock ihåg att en förlust måste reduceras till 70 procent innan du kan börja kvitta den mot andra kapitalvinster. I budgetpropositionen föreslås att neutralitet ska skapas mellan återköp och andra avyttringar av kapitalförsäkringar. Detta ska ske genom att reglerna för avyttring av kapitalförsäkringar ändras så att en kapitalvinst är skattefri och en kapitalförlust inte får dras av även då avyttring sker till någon annan än försäkringsgivaren. Reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2008. Den som har en gammal kapitalförsäkring som gått med förlust, och som man tidigare funderat på att sälja, bör, med tanke på den stundande lagändringen, göra detta före årsskiftet. Sedan är det för sent att sälja försäkringar till tredje man för att plocka fram förlustavdrag. Om du har en kapitalförsäkring och önskar dra nytta av avdragsmöjligheten före årsskiftet bör du tänka på följande: · Det måste vara fråga om en försäljning, det vill säga ett återköp från försäkringsgivarens/ försäkringsbolagets sida är inte en försäljning. Annars handlar det om en skattefri utbetalning ur försäkringen, vilket innebär att en eventuell kapitalförlust inte blir avdragsgill. · För att du ska kunna ta upp förlusten i nästa års deklara- tion måste hela överlåtelsen vara genomförd under 2007. Utöver försäljningsavtalet bör du kunna bifoga en handling från försäkringsbolaget som bekräftar att det har omregistrerat försäkringen på den nye ägaren. Annars finns det risk för att Skatteverket bedömer att avyttring inte har skett, eftersom den nya ägaren inte kan förfoga över försäkringen. · Det måste också vara frågan om en försäkring som kan överlåtas via försäljning enligt försäkringsavtalet. Vissa försäkringar kan överlåtas endast genom arv eller gåva. · Omkostnadsbeloppet måste beräknas korrekt. Utöver den ursprungliga premieinbetalningen kan insättningar i och uttag ur försäkringen ha gjorts. · Försäljningen ska ha skett till marknadsvärdet. · Det är även viktigt att säljaren får betalning för försäkringen. Det bästa är om du kan visa för Skatteverket att pengar har gått från ett bankkonto till ett annat. Har du en vinst i kapitalförsäkringen, som du funderar på att plocka ut, ska du dock inte sälja försäkringen. I dessa fall är det bättre att antingen göra en utbetalning från försäkringen eller låta bolaget återlösa den, eftersom detta inte utlöser någon beskattning. 10 frågor du bör ställa dig när säljaren ringer: 1. Varför ringer de mig? Varifrån har de fått mitt namn? Har de fått tillstånd att kontakta mig? 2. Kommer jag framöver att kunna sälja det finansiella instrumentet? Handlas det på någon börs och, i så fall, vilken? 3. Vilka är transaktionskostnaderna, och hur hög är depåkostnaden? Ibland kan kurtaget vid en framtida försäljning vara högt. 4. Var kommer de finansiella produkterna att finnas? Om försäljaren/rådgivaren uppger en utländsk bank måste du kontrollera att banken känner till företaget samt att du lätt kan komma i kontakt med det. 5. Kan jag kontakta bolaget? 6. Låt dig inte pressas att sända iväg pengar, och lämna aldrig ut ditt konto- eller kortnummer. 7. Undersök företaget på Internet (exempelvis med sökmotorn Google). Men kom ihåg att webbsidor inte kostar mycket att göra. Tro inte allt du läser på Internet eller i chattrum! 9. Undvik investeringar i bolag/projekt/värdepapper du inte förstår. Ju mindre kunskap du har, desto större är risken för att du blir lurad. 10. Framför allt: Du behöver inte tala med försäljaren ­ du kan lägga på luren! Hur undviker jag att bli lurad? Hur vet man om ett företag är seriöst eller ej? Hur vet man att ett erbjudande är sjyst? Svar: Många blir kontaktade av olika investeringsbolag. En del är seriösa, medan man kan betacka sig för andra. Försäljarna är oftast väldigt påstridiga och accepterar inte ett nekande svar. De vill att du ska bestämma dig snabbt ("annars kanske affären går dig förbi"). Det är naturligtvis svårt för enskilda att avgöra om ett företag är seriöst eller inte men ett gott tips är att kontakta Finansinspektionen eller gå in på dess webbplats. Finansinspektionen varnar för företag när det finns skäl att misstänka att företaget erbju- der svenska konsumenter och investerare finansiella tjänster eller produkter utan att det har de nödvändiga tillstånden i Sverige eller inom EU för sådan verksamhet. Finansinspektionen varnar även för företag som i övrigt inte lever upp till aktuella författningars krav, exempelvis registrering hos Finansinspektionen. Nummer 11, 2007 81

Sid 80 - AKTIEFRÅGAN Har något nytt hänt i Skandia? Vad händer med oss som har kvar aktier   Sid 82 - SVERIGE RUNT: Unga Aktiesparare Nya VD:n vill sätta UA på kartan i Finanssverige  
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.
Innehållsförteckning
Powered by myPaper - www.mypaper.se