Klicka här för att öppna och bläddra i den digitala publikationen Aktiespararen Nr 11 2007  Aktiespararen Nr 11 2007


Red arrow Klicka här för att öppna och bläddra i den digitala publikationen Aktiespararen Nr 11 2007


Sidan 61 i Aktiespararen Nr 11 2007

ANNONS ANMÄLNINGSSEDEL FÖR FÖRVÄRV AV AKTIER I SWEBOX (PUBL). Anmälan skall vara Thenberg & Kinde Fondkommission AB tillhanda senast den 23 november 2007, kl 17:00. Tecknaren uppmärksammas på att en investering i SWEBOX TM kan medföra risker. Tilldelning sker genom styrelsens beslut. Betalningen för tilldelade aktier sker enligt instruktion på avräkningsnota vilken beräknas sändas ut under vecka 48, 2007 till dem som erhållit tilldelning. Courtage tillkommer med 1%, minimum 200 SEK. Aktierna kommer efter betalning att registreras hos Värdepapperscentralen. Undertecknad är medveten om att anmälan är bindande och befullmäktigar Thenberg & Kinde Fondkommission AB att verkställa teckning av aktier enligt villkoren i SWEBOX memorandum som finns tillgängligt på www.thenberg.se/ swebox. Endast en anmälningssedel per tecknare kommer att beaktas. Ofullständigt eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Inga tillägg eller ändringar får göras i den tryckta texten på anmälningssedeln. (fondkommissionär eller bank) (obligatoriska uppgifter, vänligen texta) Namn/Firma Personnummer/Organisationsnummer Anmälningssedel skickas till Thenberg & Kinde Fondkommission AB, Box 2108, 403 12 Göteborg eller faxas till 031-711 22 31. Undertecknad anmäler sig härmed, enligt vidstående villkor, för teckning av: ___________ st. poster (à 3000 aktier) i SWEBOX TM. Pris per post 7 950 SEK. Aktierna skall registreras på nedanstående VP-konto: 0 0 0_ - _ _ _ _ - _ _ _ _ eller depå nr: hos Postadress E-post Postnummer och ort Telefon dagtid Ort och datum Underskrift ANMÄLAN TILL INFORMATIONSTRÄFFAR Jag anmäler mig till informationsträff i: Stockholm: Näringslivets hus, Storgatan 19. Måndagen den 19 november, kl 18:00 Göteborg: Elite Plaza, Västra Hamngatan 3. Tisdagen den 20 november, kl 17:30 Malmö: Malmö Börshus, Storgatan 10. Onsdagen den 21 november, kl 18:00 MER INFORMATION För mer information, gå in på www.thenberg.se/swebox eller kontakta Thenberg & Kinde Fondkommission AB. Tel: 031-745 50 00 Fax: 031-711 22 31 Namn/Firma E-post Postadress Telefon dagtid Postnummer och ort Det är SWE BOX AB styrelse som har ansvaret för informationen i denna annons. RIV HÄR OCH SKICKA IN

Sid 60 - ANNONS PRODUKTER SMARTFIX SWEBOX AB ETT SVENSKT UTVECKLINGSFÖRETAG Bolaget har   Sid 62 - Porto betalt Thenberg & Kinde Fondkommission AB Svarspost 411 173 200 403 13 Göteborg  
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.
Innehållsförteckning
Powered by myPaper - www.mypaper.se