Klicka här för att öppna och bläddra i den digitala publikationen Aktiespararen Nr 11 2007  Aktiespararen Nr 11 2007


Red arrow Klicka här för att öppna och bläddra i den digitala publikationen Aktiespararen Nr 11 2007


Sidan 27 i Aktiespararen Nr 11 2007

värderat Intrum räkningar uppgår värdet av den totala marknad som finns utanför företagens egen hantering till cirka 30 miljarder kronor. Europamarknaden för kredithanteringstjänster anses växa i takt med BNP, och bolaget bedömer att den riktigt stora potentialen ligger i att en allt större andel av kredithanteringen läggs ut på entreprenad. Här väntas marknaderna i Centraleuropa, såsom Frankrike och Tyskland, samt i Storbritannien växa. tills vidare har en positiv syn på framtiden, med fortsatt bra möjligheter till lånefinansiering. Utbudet av konsumentkrediter ökar och kontanthandeln minskar, medan köp mot faktura eller på kredit ökar. Allt detta gynnar Intrum Justitia. Vi går nu till analysprogrammet "Hitta kursvinnare" för att simulera en potentiell kursutveckling. Simuleringen gäller för fem år framåt. Steg 1 I analyssteg 1 syns genomsnittet (de fyra senaste åren) för omsättningstillväxten per aktie på knappa 5 procent. Detta reflekterar en period av besvikelse över bolagets förmåga att utnyttja sin ledande marknadsposition. Men sedan ett år tillbaka har nye VD, Michael Wolf, tagit tjuren vid hornen och gjort stora förändringar i organisationen som på sikt ska leda till högre omsättningstillväxt. Steg 2 visar historisk vinstutveckling, med ett medeltal på 27 procent. Man kan konstatera att bolaget, sedan det börsnoterades, aldrig haft problem med vinsttillväxten. Enstaka år som 2003, då resultatet blev negativt, hänförs till kostnader för brister i det brittiska dotterföretagets redovisning samt nedskrivning av goodwill. Steg 3 I analyssteg 3 ligger lönsamhetsanalys och vinstprognos. Programmet visar en genomsnittlig marginal på 9,6 procent, vilket innefattar det eländiga året 2003. Justerar vi för detta blir den genomsnittliga marginalen runt 13 procent. Efter att den nye VD:n tillträtt har bolaget förbättrat sina marginaler, och målet att är det ska bli ännu mer lönsamt genom högre omsättningstillväxt. Redan under 2006 har marginalen ökat kraftigt, till nära 19 procent, och under första halv- Det nya regelverket Basel 2, som styr hur banker, värdepappersbolag och kreditinstitut inom EU ska hantera risker och allokera kapital, kan innebära nya möjligheter för kredithanteringsmarknaden. En följd av de nya reglerna kan bli att företag i allmänhet (små och medelstora) får dyrare och sämre kreditriskklassning än tidigare. Detta kan i sin tur leda till att företagen får svårare att uppta lån hos bankerna. För att hantera utvecklingen och förbättra likviditeten kommer företagen då att tvingas bli mer professionella i hanteringen av sina kapitalflöden. De nya kapitaltäckningsreglerna kan även få bankerna att öka försäljningen av dåliga krediter. Detta skulle gynna bolag som Intrum Justitia genom ett ökat utbud av avskrivna fordringar. Vidare har skuldsättningen bland hushåll och företag ökat. En förhöjd skuldsättning leder till ökad efterfrågan på kredithanteringstjänster. Enligt Intrum Justitia har hushållens och företagens totala skuldsättning i EMU-länderna på nio år ökat med 71 procent, från 4 912 till 8 383 miljarder euro, vilket motsvarar en ökning om i medeltal 7 procent per år. Fortsättningsvis kommer skuldsättningen sannolikt att öka, eftersom räntorna är historiskt låga och hushållen året 2007 visade Intrum Justitia en lönsamhet på goda 18,7 procent. Jag tror att bolaget kan hålla samt expandera lönsamheten ytterligare så länge det ökar omsättningen och investeringarna i avskrivna fordringar, där marginalerna (47 procent) är skyhöga relativt kredithanteringssegmentet (16,2 procent). Enligt Intrum Justitias nya mål ska bolaget växa organiskt med minst 10 procent per år. Bolaget har även som mål att fortsätta med selektiva förvärv, varför jag tror att Intrum Justitia kan uppnå en långsiktig tillväxt på minst 10 procent. Prognosen för framtida vinsttillväxt baserad på vinstmarginal och försäljningstillväxt visar 9 procent. Det är ungefär i linje med omsättningstillväxten och bolagets eget mål. Det är förstås inte omöjligt att vinsttillväxten blir högre om marginalerna förbättras ytterligare. Steg 4 visar utdelningsprognosen för de fem senaste åren, med ett genomsnitt på 44 procent, varav direktavkastningen har varit låga 1,7 procent och tyngs av åren 2003 och 2004. Justerat för dessa år blir direktavkastningen runt 3 procent. Jag utgår ifrån att bolaget kan behålla en jämn utdelning framöver. Steg 5 består av p/e-talsprognosen. Det genomsnittliga p/e-talsintervallet är 21 och 13. PEG-kvoten för innevarande år samt kommande fem år är 2 respektive 1,4. Det är extremt högt, på grund av att vinsttillväxten är hälften så stor som p/e-talet för innevarande år och endast 70 procent av p/etalet för år 5 i femårsprognosen. Intrum Justitias nuvarande värdering, baserad på tolvmånaders glidande p/e-tal, är 18 ­ högre än genomsnittet för de fyra senaste åren. Sett till den relativa vinsttillväxten är aktien högt värderad. Jag tycker att bolagets ledande marknadsposition är glädjande och positiv för framtiden men att värderingen är för hög just nu. Steg 6 I analyssteg 6 är risken för lägsta kurs inom fem år satt till 75 kronor. Det är min egen bedömning utifrån en teknisk stödnivå. Steg 7 ger en högsta målkurs på 165 kronor, som beräknas efter högsta p/e-tal gånger den prognostiserade vinsten per aktie (7,87 kronor) för 2011. Behållintervallet är 105­135 kronor och köpintervallet 75­105. Högsta målkurs relativt lägsta kursnivå inom fem år ger en vinst/förlust-kvot på oattraktiva 2,4. Till följd av detta kan vi också konstatera att aktien befinner sig nära toppen av köpintervallet. Trendteknisk analys Den trendtekniska bilden visar att den övergripande trenden på sex års sikt befinner sig i en uppåtgående trend. Vi vet att aktien i dag är relativt högt värderad i förhållande till sin framtida vinsttillväxt, men det har (ännu) inte satt käppar i hjulen för köparna. I diagram 1 på sidan 26 har jag plockat fram kurstrenden på veckobasis sedan 2002, tillsammans med 10- och 40-dagars glidande medeltal. Jag har även ritat in trendkanalen, som visar hur kursen pendlar mellan motstånds- och stödlinjerna. Kortsiktigt har aktien nått motståndslinjen och rekylerat, men långsiktigt är trenden stigande så länge kursen pendlar inom trendkanalen. Intrum Justitias aktie får en säljrekommendation om kursen hamnar under trendens stödlinje. BORIS SIMONDER, CMT Licensierad teknisk analytiker Nummer 11, 2007 27

Sid 26 - HITTA KURSVINNARE: Intrum Justitia Ny VD lyfter högt Kredithanteringsmarknaden   Sid 28 - TEKNISK ANALYS 2003 2004 2005 2006 2007 Välj ett enklare och billigare sätt  
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.
Innehållsförteckning
Powered by myPaper - www.mypaper.se