Klicka här för att öppna och bläddra i den digitala publikationen Aktiespararen Nr 11 2007  Aktiespararen Nr 11 2007


Red arrow Klicka här för att öppna och bläddra i den digitala publikationen Aktiespararen Nr 11 2007


Sidan 24 i Aktiespararen Nr 11 2007

ANALYS: Lagercrantz Group Höjda marginaler lyfter Lagercrantz Det går bra för Lagercrantz. Tillväxten stiger, och marginalerna är på uppåtgående. Den finansiella ställningen är tillräckligt stark för att företaget ska kunna upprätthålla både hög förvärvstakt och god utdelningstillväxt. Aktiespararen bedömer att aktien är en bra långsiktig placering. Kursutveckling 40 Lagercrantz 35 30 25 VD:s aktieinnehav VD och koncernchef Jörgen Wigh äger själv och via familjen 2 688 A-aktier, 22 500 B-aktier och 37 600 köpoptioner i Lagercrantz. OMXS-index 05-10-19 04-10-19 06-10-19 07-10-19 20 Detta är Lagercrantz Group Lagercrantz Group är en teknikhandelskoncern inom elektronik, el och kommunikation. Börstemperatur 1 2 3 4 5 Marknadens syn på ledningens kompetens Tillväxtpotential Lagercrantz Groups aktie är noterad på börsens lista för småbolag. Tidigare var bolaget ett affärsområde inom Bergman & Beving men knoppades av 2001. Liksom många andra delar av gamla Bergman & Beving har Lagercrantz till stor del byggts genom förvärv, och i dag omfattar koncernen omkring 25 enheter indelade i de tre divisionerna Electronics, Mechatronics och Communications. Verksamheten är i huvudsak förlagd till Sverige, och den svenska marknaden svarar för runt 40 procent av omsättningen. I övrigt har Lagercrantz enheter i Danmark, Norge, Finland, Polen, Schweiz, Storbritannien, Tyskland och Kina. Efter börsintroduktionen hade Lagercrantz ett par tunga år, med dåliga resultat och svag tillväxt. Under 2004 utarbetade koncernen en ny strategi, och fokus sattes då på tillväxt och lönsamhet. Det senare skulle uppnås genom ett högre förädlingsvärde i handelsrörelsen och med en inriktning mot ett antal väl definierade nischer. Efter strategiförändringen har det gått allt bättre för bolaget, och sedan början av 2005 har kvartalsboksluten successivt överträffat varandra. Under förra räkenskapsåret, april 2006­mars 2007, ökade nettoomsättningen med 23 procent, till 1 974 miljoner kronor. Den organiska tillväxten var knappt 4 procent, medan fyra nya förvärv bidrog med en tillväxt på 19 procent. Bruttomarginalen ökade från 21,2 till 24,5 procent. Rörelseresultatet ökade med 74 procent, till 99 miljoner kronor. Korrigerat för engångsposter uppgick rörelsemarginalen till 4,8 procent, en förbättring med 1,3 procentenheter från föregående år. De tre divisionerna i Lagercrantz är i stort sett jämnstora. Electronics, som marknadsför lösningar för industriell trådlös kommunikation och inbyggda system, är störst. Divisionen hade i fjol en omsättning på 751 miljoner kronor, med ett rörelseresultat på 23 miljoner. Marginalen uppgick till 3,1 procent. Inom Electronics produktområden råder hård konkurrens, samtidigt som teknikutvecklingen är snabb. Detta bidrog till att ett par enheter gjorde förlust i fjol. Omsättningen var i stort sett oförändrad, liksom marginalen. Ett förändringsarbete pågår, vilket handlar om avveckling av standardkomponenter med låga marginaler och koncentration på produktområden med tillväxt och högre lönsamhet. Direktavkastning Lönsamhet Trygg placering C D Optimisten hoppas att Lagercrantz står inför en bestående resultatförbättring och att avkastningsmålet för eget kapital kan uppnås inom överskådlig tid. Pessimisten befarar att en försämrad konjunktur slår mot såväl tillväxt som marginal. Division Mechatronics säljer el- och elektromekaniska komponenter, kablage och elektriska förbindningssystem. Divisionen hade i fjol en omsättning på 541 miljoner kronor, 63 procent högre än föregående år, vilket främst förklaras av förvärv. Rörelseresultatet på 35 miljoner kronor motsvarade en marginal på 6,5 procent. Ett utökat erbjudande om kompletta lösningar till befintliga kunder samt kostnadsbesparing förbättrade rörelsemarginalen med 2 procentenheter. Inom Mechatronics råder optimism. En allt större del av omsättningen påverkas av de stora infrastrukturinvesteringar inom elproduktion och eldistribution som görs runt om i världen. Division Communications säljer lösningar inom digital bildöverföring/teknisk säkerhet, specialanpassade program samt accessprodukter. Omsättningen var i fjol 682 miljoner kronor, en ökning med 28 procent jämfört med föregående år. Rörelseresultatet uppgick till 43 miljoner kronor, vilket innebar en marginal på 6,3 procent. En allt större del av divisionens försäljning utgörs av projektförsäljning. Detta innebär ett ökat inslag av konsultverksamhet men där kunden inte betalar per timme utan för hela den lösning som levereras. En ökad andel projektförsäljning, liksom genomförda effektiviseringar, bidrog i fjol till att förbättra marginalen med 1 procentenhet. Inom segmentet Teknisk säkerhet har Lagercrantz valt en nischstrategi inriktad på specifika kundkategorier och anläggningar, och den gäller för områdena inpassering, inbrott och kameraövervakning. Inom området förväntas marknaden öka med 10­15 procent innevarande år. Inom segmentet pågår en konsolidering, som så småningom bör kunna leda till nya förvärv för Lagercrantz. Inom Mjukvara har divisionen en tydlig nischinriktning mot CAD-program. Inom detta område är marknadsutvecklingen mycket stark, och Lagercrantz har en marknadsledande position på valda områden. Även här väntas en stark tillväxt i år. Innevarande verksamhetsår har börjat bra för Lagercrantz. Under bolagets första kvartal, april­juni, ökade omsättningen med 24 procent, till 533 miljoner kronor. 24 Nummer 11, 2007

Sid 23 - ANALYS: HMS Networks Nya HMS inget snabbt börsklipp I oktober fick börsen ett välkommet   Sid 25 - Av tillväxten var 7 procentenheter organisk. Korrigerat för engångsposter ökade  
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.
Innehållsförteckning
Powered by myPaper - www.mypaper.se