Klicka här för att öppna och bläddra i den digitala publikationen Aktiespararen Nr 11 2007  Aktiespararen Nr 11 2007


Red arrow Klicka här för att öppna och bläddra i den digitala publikationen Aktiespararen Nr 11 2007


Sidan 19 i Aktiespararen Nr 11 2007

12 månader var avkastningen per den 30 juni 17,2 procent. Skanska har starka finanser, och enligt företagsledningen är detta en viktig faktor för kundernas och kapitalmarknadens förtroende för bolaget. Det är samtidigt en förutsättning för investeringar i egen projektutveckling och investeringar i stora projekt på marknaden för privatfinansierad infrastruktur. Skanska är verksamt på många marknader. I kombination med den stora orderstocken ger det en betydande stabilitet. Aktiespararen anser att aktien är ett bra köp på framför allt lång sikt. Aktiespararen bedömer ändå att Skanska framöver kommer att ha en hög utdelningstillväxt. Uppemot 80 procent av den framtida vinsten kan delas ut, enligt den nya utdelningsmodellen. Men den kraftiga höjningen i fjol, 27 procent, medför att en höjning för 2007 kan bli endast marginell. I fjol redovisade Skanska ett resultat efter finansnetto på omkring 5 miljarder kronor och en nettovinst på 3 655 miljoner kronor. Vinsten per aktie uppgick till 8,68 kronor. Aktiespararen räknar med ett resultat efter finansnetto i år på 5 400 miljoner kronor. Vinsten per aktie blir i så fall 9,20 kronor. Skanska är ett byggföretag verksamt på många marknader. I kombination med den stora orderstocken, 155,6 miljarder kronor per den 30 september, ger det en betydande stabilitet. Högre räntor och en svagare bostadsmarknad under det närmaste året kan dämpa resultattillväxten inom Bostadsutveckling, men det centrala i värderingen av Skanska är byggmarginalen, och där ser det lovande ut. HERMAN SJÖBERG förblir oförändrat. Det nya målet ska nås genom högre kostnadskontroll. Utvecklingen av bostadsprojekt sker i Norden (utom Island) samt i Tjeckien. Vid utgången av andra kvartalet var 6 110 bostäder under produktion, varav 80 procent var sålda. Värdet av omsättningsfastigheter i Bostadsutveckling var per den 30 juni 6,4 miljarder kronor. Största delen av värdet omfattar råmark och exploateringsfastigheter. Totalt har Skanska byggrätter motsvarande cirka 23 000 bostäder. Inom Kommersiell utveckling sker förädling och utveckling av Skanskas fastighetsportfölj. Per den 30 juni var det bokförda värdet 6 miljarder kronor, varav färdigställda fastigheter svarade för 2,6 miljarder kronor. Målet har tidigare varit att nå en avkastning på sysselsatt kapital på 15 procent (inräknat orealiserade utvecklingsvinster och förändringar av marknadsvärde). Detta har nu ersatts av ett mål om en utvecklings- och värdeförändring på mellan 500 och 700 miljoner kronor per år. Under första halvåret 2007 uppgick rörelseresultatet till 429 miljoner kronor. Inom Infrastrukturutveckling utvecklar och bygger Skanska infrastrukturanläggningar. Efter färdigställande kvarstår Skanska som ägare och driver verksamheten vidare i samarbete med offentliga myndigheter och privata intressen. Skanska hade per den 30 juni gjort investeringar i fängelser, sjukhus, vägar, skolor och andra infrastrukturprojekt för runt 2,5 miljarder kronor. Återstående investeringsåtaganden i projekten bedömdes uppgå till 0,7 miljarder kronor, och nuvärdet av kassaflödet från projekten bedömdes bli 6,9 miljarder kronor . Den orealiserade utvecklingsvinsten bedömdes uppgå till 4,2 miljarder kronor, en ökning med 0,5 miljarder kronor sedan årsskiftet. Skanskas tidigare mål har varit att nå en avkastning på sysselsatt kapital på 16 procent. Detta mål kvarstår i den nya affärsplanen. Högre marginal och högre avkastningsmål i verksamhetsgrenarna leder även till ett höjt mål på koncernnivå. Det nya avkastningsmålet på eget kapital är 20 procent, mot tidigare 18. I fjol uppgick avkastningen till 20,5 procent, och på rullande + Aktiespararen anser att Skanskas 3 åsikter vinstutveckling bör kunna vara stabil under överskådlig tid. Aktien är ett bra köp på framför allt lång sikt. ? UBS anser att en riktkurs i Skanskaaktien på 150 kronor är motiverad. Rekommendationen är neutral. + Citigroup anser att Skanska lägger in en högre växel med sina nya finansiella mål och bedömer att rörelseresultatet inom byggverksamhet kan växa med 50 procent mellan 2007 och 2010. Investmentbanken upprepar rekommendationen köp, med en riktkurs på 175 kronor. ! Tyck till: www.aktiespararna.se/analys_skanska0711 Nummer 11, 2007 19

Sid 18 - ANALYS: Skanska Stabilt Skanska höjer finansmål Det går bra för Skanska, och vid   Sid 20 - ANALYS: Clas Ohlson Clas Ohlson kan stå emot börsoro Vid börsoro finns det skäl  
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.
Innehållsförteckning
Powered by myPaper - www.mypaper.se