Klicka här för att öppna och bläddra i den digitala publikationen Aktiespararen Nr 11 2007  Aktiespararen Nr 11 2007


Red arrow Klicka här för att öppna och bläddra i den digitala publikationen Aktiespararen Nr 11 2007


Sidan 18 i Aktiespararen Nr 11 2007

ANALYS: Skanska Stabilt Skanska höjer finansmål Det går bra för Skanska, och vid kapitalmarknadsdagen i början av oktober justerades de finansiella målen upp fram till 2010. Aktiespararen anser att Skanska är en köpvärd aktie. Riktkursen på tolv månaders sikt är 150 kronor. Kursutveckling 40 150 Skanska 140 130 120 110 VD:s aktieinnehav VD och koncernchefen Stuart E. Graham äger 75 000 B-aktier och 14 180 aktierätter i ett internt aktiebelöningsprogram. OMXS-index 100 90 80 05-10-19 04-10-19 06-10-19 07-10-19 Skanska är ett av världens största byggföretag. Bolaget har en ledande position på nio hemmamarknader i Europa, USA och Latinamerika. Skanska bedriver även projektutveckling på valda geografiska marknader inom områdena bostäder och kommersiella lokaler, liksom inom infrastruktur i offentlig och privat samverkan. För varje marknad och affärsenhet har Skanska utarbetat förbättringsmål, som sedan ligger till grund för ett belöningsprogram. Under 2006 nådde 9 av Skanskas 14 affärsenheter sina mål. Inom de tre utvecklingsenheterna nådde alla enheter målet. Inom Byggverksamheten hindrade en förlust i Danmark verksamhetsgrenen från att uppnå ett starkt resultat. I år väntar ett ännu bättre utfall. Skanska har därför justerat upp målen för perioden 2008­2010. Liksom tidigare är målen baserade på en ambition att överträffa branschnormen på respektive marknad och affärsenhet. Skanska är framför allt ett byggföretag. I fjol var omsättningen i Byggverksamheten 118,7 miljarder kronor, motsvarande 92 procent av intäkterna. Rörelseresultatet på 3 336 miljoner kronor motsvarade 62 procent av koncernens rörelseresultat. Målet för Byggverksamheten under 2007 är att nå en rörelsemarginal på 3,3 procent. Varje avvikelse med en tiondels procentenhet betyder en förändring av rörelseresultatet med 120 miljoner kronor. Historiskt är en marginal på 3,3 procent hög, vilken Skanska inte klarat på många år ­ även om enskilda marknader till och från har legat högre. Åren 2004­2006 uppgick marginalen till 1,4 procent, 2,5 respektive 2,8 procent. Oräknat Danmark, som gjorde en förlust på 318 miljoner kronor, var marginalen i fjol 3,1 procent. På den svenska marknaden hade Skanska i fjol en marginal på 4,6 procent. I Norge var marginalen 4,2 procent, i Polen 3,9 procent, i Storbritannien 3,3 procent, i Detta är Skanska Skanska är ett byggbolag med byggrelaterade tjänster och projektutveckling på nio hemmamarknader runtom i världen. Börstemperatur 1 2 3 4 5 Marknadens syn på ledningens kompetens Tillväxtpotential Direktavkastning Latinamerika 4,5 procent samt Civil i USA 4,7 procent. Förutom i Danmark hade Finland inklusive Estland, Tjeckien inklusive Slovakien och USA Building en marginal på under 3 procent. Lönsamhet Trygg placering Under första halvåret i år var byggmarknaden stark på Skanskas alla hemmamarknader. Intäkterna ökade valutajusterat med 16 procent, till 64 miljarder kronor. Rörelseresultatet förbättrades med 33 procent och uppgick till 1 813 miljoner kronor. Marginalen ökade från 2,5 till 3,0 procent. På alla marknader förbättrades marginalen justerat för engångsposter. I Norden och Storbritannien var husbyggandet inom handel och kontor särskilt starkt. På anläggningssidan är marknadsutsikterna positiva på de nordiska och centraleuropeiska marknaderna. Även i USA, och framför allt i New York City, är anläggningsmarknaden stark. I USA har Skanska två specialinriktade verksamheter, dels USA Building, som svarar för 75 procent av USA-verksamheten och som är inriktad på kommersiellt husbyggande, dels USA Civil, som bygger transportinfrastruktur och anläggningar för energi- och vattenförsörjning samt vattenrening. USA-marknaden svarar för en tredjedel av Skanskas intäkter och är därmed bolagets enskilt största marknad. För ett par år sedan hade Skanska problem med marginalerna i USA. Dessa har förbättrats, men det gäller framför allt för Civil, som svarar för en mindre del av verksamheten. Sedan länge har målet för Civil varit en marginal på 5 procent och för Building 1,1­1,3 procent. Nu ska Skanska sikta på att komma in som byggledare i projekten C D Optimisten hoppas på en fortsatt stark byggmarknad och att Skanska klarar marginalmålet i byggrörelsen före 2010. Pessimisten befarar att bristen på materiel och personal driver upp kostnaderna och omöjliggör en fortsatt marginalförbättring i byggrörelsen. inom Building i en tidigare fas. Detta innebär stort ansvar och högre risk men med fyra till fem gånger större marginalmöjligheter, enligt VD Stuart Graham. På Skanskas hemmamarknader är efterfrågan stark, men kostnadsutvecklingen är ett orosmoment. På många håll råder brist på material och personal. Aktiespararen bedömer ändå att Skanska klarar marginalmålet på 3,3 procent i år, vilket enligt våra beräkningar borde innebära ett rörelseresultat på 4,3 miljarder kronor. Det nya målet fram till 2010 är 4 procent. Det ska Skanska klara genom en fortsatt stark byggmarknad, genom att undvika förlustprojekt samt genom att öka produktiviteten. Även inom Bostadsutveckling är optimismen stor. I fjol hade verksamhetsgrenen ett rörelseresultat på 852 miljoner kronor, och vi räknar med ett i stort sett lika bra resultat i år. Marginalen var i fjol 12,6 procent och avkastningen på sysselsatt kapital 27,5 procent ­ väsentligt högre än målet om en marginal på 10 procent och en avkastning på 18 procent. I Skanskas nya affärsplan höjs marginalmålet till 12 procent, medan avkastningsmålet 18 Nummer 11, 2007

Sid 17 -   Sid 19 - 12 månader var avkastningen per den 30 juni 17,2 procent. Skanska har starka finanser,  
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.
Innehållsförteckning
Powered by myPaper - www.mypaper.se