Klicka här för att öppna och bläddra i den digitala publikationen Aktiespararen Nr 11 2007  Aktiespararen Nr 11 2007


Red arrow Klicka här för att öppna och bläddra i den digitala publikationen Aktiespararen Nr 11 2007


Sidan 16 i Aktiespararen Nr 11 2007

ANALYS: Alfa Laval Aktien mest för fakirer Introduktionspriset på börsen 2002 sattes till 91 kronor. Trots att verkstadsaktier gick bra i det då bistra börsklimatet tappade aktien kursmark, och Alfa Laval hade också en svag finansiell utveckling. Försäljningen stagnerade på 14­15 miljarder kronor, och rörelsemarginalen var hälften mot dagens. Sedan sommaren 2005 har uppgången för aktien dock varit närmast spikrak. Förra hösten höjdes målet för rörelsemarginalen (EBITA, det vill säga före avskrivning på koncernmässiga övervärden) med 2 procentenheter, till 12­15 procent över en konjunkturcykel, där den undre hög som under det tredje, det vill säga 21 procent, kommer årets rörelseresultat att summera till nära 4,4 miljarder kronor, med en omsättning på dryga 24 miljarder kronor. Avkastningen på sysselsatt kapital har nått 50 procent, det vill säga långt över målet, och detsamma gäller försäljningstillväxten på väl över 20 procent, organiskt, i år. Att aktiens p/e-tal på 18­19 för 2007 och 16­17 beräknat på 2008 är ganska höga, samtidigt som rörelseresultaten värderas med en måttlig multipel på 12 respektive 11, beror på att bolaget är närapå skuldfritt och därmed tillhör skaran av överkapitaliserade verkstadsföretag. Detta inses också när man relaterar nettoskulden på 2 miljarder kronor till eget kapital på 8 miljarder eller börsvärdet på 55 miljarder kronor ­ och kanske tydligast när räntekostnaderna kring 100 miljoner kronor ställs mot rörelseresultatet, som är 50 gånger så stort. Det ska mycket till innan Alfa Laval får svårt att möta sina räntebetalningar ... Här finns plats för det som kallas finansiell ingenjörskonst. Inlösen eller en extrautdelning med 6 miljarder kronor, eller 55 kronor per aktie, ökar initialt lånen med lika mycket. Resultatet före skatt minskar med cirka 300 miljoner kronor, och efter skatt och per aktie ger det en nedjustering med 2 kronor. Kvar av en aktiekurs på 510 kronor är då 455 kronor, att ställa mot en justerad vinst per aktie på 30 kronor för 2008. P/e-talet har då tagits ned till 15. dryga 2 procent. Att det inte blir mer beror på att aktien har stigit så kraftigt i år. En konjunkturcykel kan variera i längd. Den bibliska var sju år, och i så fall har vi ett år kvar. Nu ska vi kanske hoppas på mer, även om USA-marknaden visar tydliga svaghetstecken. Och med Alfa Lavals exponering mot marknaderna för energi och infrastruktur, där behoven är eftersatta i stora delar av världen, finns det anledning att hoppas att en mer allmän svacka får begränsad effekt. SÅ VÄRDERAS AKTIEN gränsen skulle gälla i svaga konjunkturlägen. Eftersom bolagets investeringar normalt inte ska överskrida 2,5 procent av omsättningen får Alfa Laval starka kassaflöden när målet infrias. När niomånadersrapporten presenterades i oktober höjde bolaget åter marginalmålet, denna gång till 15 procent. Höjningen gav också anledning att höja målet för avkastningen på sysselsatt kapital, från 20 till minst 25 procent. Målet för omsättningstillväxten på minst 5 procent per år bibehölls. Tillväxtmålet är försiktigt, men bakgrunden är att den underliggande tillväxten på Alfa Lavals marknader följer den globala BNP-tillväxten. Niomånadersrapporten i oktober blev en injektion för aktien, som på några dagar steg med 20 procent. Under tredje kvartalet ökade orderingång och omsättning med cirka 30 procent vardera, och resultatraderna fördubblades jämfört med samma kvartal i fjol. Bolaget upprepade samma utsikter för den närmaste framtiden som tidigare: en fortsatt stark efterfrågan. Förvisso stannade orderingången upp i Nordamerika, men i både Asien och Latinamerika ökade den med 50 procent, och Europa gick bra. Stark efterfrågan under kvartalet bidrog i sig till högt kapacitetsutnyttjande men också till att bolaget avstod ifrån affärer med lägre lönsamhet. Därtill hade andelen egna produkter i de stora projektbeställningarna, som har högre marginaler, varit ovanligt hög. Här finns också en produktivitetsutveckling som heter duga, med en ökning av antalet anställda med 11 procent samtidigt som försäljningen ökar mer än 20 procentenheter mer. Med bolagets bedömning att marginalen under fjärde kvartalet blir ungefär lika Ett för aktieägarna bättre alternativ än utskiftning av kapital är kompletterande förvärv som tack vare synergieffekter blir värdehöjande. Börsens aktörer värderar en hundralapp använd på detta sätt högre än om den skulle skiftas ut till ägarna. Frågan är dock om rätt karameller bjuds ut. Förvärv är också en konst, och dyra sådana är tvärtom värdeförstörande. Utdelningspolitiken innebär att 40­50 procent av det justerade resultatet per aktie ska delas ut. Justeringen innebär att resultatet ökas med motsvarande avskrivningar, efter skatt, på koncernmässiga övervärden som uppkommit i samband med förvärv. På grund av den kraftiga kursuppgången ger en ordinarie utdelning på 11 kronor, från 6,25 kronor i fjol och enligt Aktiespararens prognos, en vissen direktavkastning på Men den som sneglar på facit för de senaste åren har svårt att inte rygga för aktiens värdering. Detsamma gäller för den som tar utgångspunkt i bolagets marginalmål. De tio senaste åren blev rörelsemarginalen 10 procent i genomsnitt, de fem senaste 12 procent. Om Alfa Laval under 2007 "bara" uppfyllt sitt nya mål skulle 1 miljard kronor i rörelseresultat skalas av, den justerade vinsten per aktie bli 21 kronor och p/e-talet 24. Tar man bolaget på orden och bekänner sig till såväl konjunkturcykeln som innebörden av ett genomsnitt kommer en tid när rörelsemarginalen ligger klart under 15 procent, eftersom den överträffats under de goda åren, och tillväxten stannar helt. Att börsens aktörer ser framåt trots att det är suddigt är välbelagt, men hur långt de på allvar försöker se in i framtiden råder delade meningar om. För Alfa Laval, som har en stor orderbok som tecknats i goda tider, blir nästa kvartal och nästa år, ganska säkert, utomordentligt bra. Att aktien i närtid skulle gå ned därför att många, kanske de flesta, tror att dåliga tider sätter in 2010 är mindre troligt. Aktiespararen bedömer ändå att börsen mycket snabbt efter niomånadersrapporten ställde upp förväntningarna på de närmaste åren och att Alfa Laval-aktien därför blev fullvärderad i ett nafs. Inbakat i aktiekursen finns också förväntningar om inlösen eller andra engångsöverföringar till ägarna. Det är svårt att se vilka nyheter från bolaget som skulle kunna överraska tillräckligt för att lyfta aktien vidare. Aktien är nu mest något för fakirer ­ inte för dem som vill sova sött. DAG ROLANDER 16 Nummer 11, 2007

Sid 15 - av långa transportvägar en stor ökning av världens fartygsflotta, liksom ökad handel   Sid 17 -  
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.
Innehållsförteckning
Powered by myPaper - www.mypaper.se