Klicka här för att öppna och bläddra i den digitala publikationen Aktiespararen Nr 11 2007  Aktiespararen Nr 11 2007


Red arrow Klicka här för att öppna och bläddra i den digitala publikationen Aktiespararen Nr 11 2007


Sidan 14 i Aktiespararen Nr 11 2007

ANALYS: Alfa Laval Alfa Laval växlar värme till guld Den mycket starka konjunkturen som råder gynnar Alfa Laval, och bolaget skär just nu "guld med täljkniv". Niomånadersrapporten fick aktien att flyga i väg ytterligare 20 procent på bara några dagar, vilket gjorde att förväntningarna nu är höga och aktien inte längre är köpvärd. I år möter Alfa Lavals produkter ett sug i efterfrågan som man kanske får gå mer än ett sekel tillbaka i tiden, då miniseparatorn Colibri slog igenom, för att hitta maken till. Bolaget grundades 1883 av Gustaf de Laval tillsammans med Oscar Lamm, en dåtidens entreprenör och riskkapitalist. Det internationaliserades snabbt, börsnoterades 1901 och tillhörde länge Wallenbergsfären. Tetra Pak köpte ut bolaget från börsen 1991, bytte namn till Tetra Laval och behöll applikationerna för mejeri- och lantbruksdelarna med kopplingar till den egna förpackningsrörelsen. Resten såldes vidare till Industrikapital, som satte bolaget på börsen igen 2002. Industrikapital har nu sålt hela sitt innehav, men Tetra Laval är kvar som huvudägare med en andel på 18 procent. Återkomsten till börsen inleddes med kräftgång ­ såväl kurs- som försäljningsoch resultatmässigt. De två senaste åren, däremot, har aktien klättrat fyrfalt och tagit plats som ett av de största verkstadsföretagen, med ett börsvärde väl över 50 miljarder kronor, igen. Alfa Laval är verksamt i fler än 100 länder, med egna dotterbolag eller återförsäljare. Bolaget förknippas kanske främst med separatorn, vilket P 2008 inte är så konstigt eftersom 26 750 namnet AB Separator levde 5 135 kvar ända in på 1960-talet. Det ­355 största produktområdet sedan 4 780 länge är dock värmeväxlare, ­100 som svarar för halva omsätt4 680 ningen. ­1310 ­30 Alfa Lavals produkter har i 3 340 princip från start utvecklats från tre nyckeltekniker, inom 10 vilka bolaget intar positionen 19,2 som världsetta i marknadsan30,81 del. Det är välkända, gamla 31,73 och stegvis förädlade tekniker. 16,6 Bolagets forskning och utveck13,00 ling är inte så omfattande, 2,5 2,5 procent av omsättningen, och den bedrivs företrädesvis i när5 000 het till kund. Men den ganska 3 000 låga procentsatsen blir ändå 24 000 600 miljoner kronor, ett belopp 10 000 som är svårt för små aktörer 1 540 att matcha. Samtidigt har Alfa 55 290 Laval ögon och öron med sig, 56 830 globalt genom sin egen orga11,1 nisation, och kan fånga upp innovativa produkter genom 510 köp av smärre företag som säl108 jer kanske bara i ett land. Alfa 108 Laval kan flerdubbla omsätt- VD:s aktieinnehav VD Lars Renström äger 10 100 aktier. Detta är Alfa Laval Alfa Laval är en ledande, global leverantör av specialiserade produkter och processtekniska lösningar. ningen efter sådana förvärv genom global marknadsföring och försäljning, vilket ger basen för en bra affär även när säljaren av företaget får bra betalt. Värmeöverföring för olika ändamål används i många industriella och andra sammanhang. Det handlar om uppvärmning, kylning, ventilering, förångning med mera. Alfa Lavals paradprodukt på området är plattvärmeväxlaren, som tar liten plats och har utvecklats för att tåla högt tryck och temperatur och därför tar andelar från andra tekniker. Alfa Lavals marknadsandel är här 30 procent. Alfa Laval i siffror Miljoner kronor Försäljning EBITA Avskrivn. på övervärden Rörelseresultat Finansnetto Resultat före skatt Skatt Minoritet Nettoresultat 2006 P 2007 19 801,5 24 300 2 890,6 4 725 ­338,7 ­345 2 551,9 4 380 ­176,6 ­125 2 375,3 4 255 ­650,3 ­1 210 ­38 ­45 1 687 3 000 21 14,6 15,11 15,94 20,5 6,25 2,0 23 19,4 27,23 28,12 18,7 11,00 2,2 5 300 2 520 22 400 7 850 2 000 55 290 57 290 12,1 510 110 108 Försäljningstillväxt, procent Rörelsemarginal, EBITA Vinst per aktie, kronor Justerad vinst per aktie, kronor P/e-tal Utdelning, kronor per aktie Direktavkastning, procent Koncernmässiga övervärden 4 897 Materiella anläggningstillg. 2 514 Totala tillgångar 18 750 Eget kapital 6 831 Räntebär. nettoskuld (NS) 1 478 Börsvärde (BV) 34 507 Företagsvärde (FV=NS+BV) 35 985 FV/EBITA 12,4 Börskurs, kronor Aktier i genomsnitt, miljoner Aktier vid årsskifte, miljoner 309 112 112 Separering handlar i första hand om centrifuger och separation av vätskor från varandra, partiklar från vätskor och partiklar från gaser, till exempel rening av avgaser från motorer. Separatorer används i livsmedelsindustrin, på fartyg, i kommunala reningsverk, vid utvinning av råolja och en mängd andra tillämpningar. Marknadsandelen är 25­30 procent. Flödeshantering handlar om att transportera och styra vätskor, också med en uppsjö av tillämpningar, och produkterna från Alfa Laval är främst pumpar och ventiler samt installationsmateriel. Marknadsandelen är 10­12 procent. Verksamheten organiseras i tre divisioner, varav en arbetar internt: Operations ansvarar för inköp, produktion och logistik över hela världen och för alla produkter. Inom Operations redovisas också kostnaderna för koncernledning, och divisionen redovisar en förlust på i storleksordningen en halv miljard kronor per år utan att någon är ledsen för det. Operations har 25 större tillverkningsenheter, varav 16 i Europa, 6 i Asien och 3 i USA. Europa, med relativt omvärlden starka valutor och höga lönekostnader, väger tungt, och även USA är ett högkostnadsland. Fabrikerna är dock specialiserade, och mätt i arbetstimmar och inte maskintimmar eller produktionsvärde utförs snart hälften av det direkta arbetet i asiatiska lågkostnadsländer. Störst av de två divisioner som vänder sig externt, till kunder, är Equipment, med drygt hälften av koncernens omsättning. 14 Nummer 11, 2007

Sid 13 - Citerat tillbaka vinsterna råder. Viktigast är att konjunkturen fortsätter att   Sid 15 - av långa transportvägar en stor ökning av världens fartygsflotta, liksom ökad handel  
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.
Innehållsförteckning
Powered by myPaper - www.mypaper.se