Klicka här för att öppna och bläddra i den digitala publikationen Forskning för Hälsa Nr 2 2008  Forskning för Hälsa Nr 2 2008


Red arrow Klicka här för att öppna och bläddra i den digitala publikationen Forskning för Hälsa Nr 2 2008


Sidan 22 i Forskning för Hälsa Nr 2 2008

NOTER AT FRÅGA ? Huvudman med intresse för läkemedel Professor Hans Sievertsson är sedan ett par år tillbaka en av Hjärt-Lungfondens huvudmän. Han har en gedigen bakgrund inom läkemedelsbranschen och tar sitt uppdrag som huvudman på stort allvar. T EX T PETRA LODÉN FOTO ISTOCKPHOTO PROFESSORN På Hjärt-Lungfondens webbsida www.hjart-lungfonden.se kan du ställa frågor till två av fondens professorer som sitter med i Forskningsrådet, Anders Waldenström och Claes-Göran Löfdahl. FRÅGA Kan hjärtinfarkt gå i arv? SVAR Genetikens lagar är sådana att man bara ärver ett anlag för en egenskap. Gäller det en gen som kan leda till sjukdom behöver det inte nödvändigtvis betyda att man får just den sjukdomen. Man kan ärva anlag för högt kolesterol, men alla med högt kolesterol får inte hjärtinfarkt. Däremot ökar risken för att få en infarkt. Man ska komma ihåg att det även finns skyddande gener och har man ärvt en gen som ökar risken för en viss sjukdom, kan man även ha ärvt en gen som skyddar för den sjukdomen. Professor Anders Waldenström FRÅGA Hur vanligt är det med tuberkulos bland barn i Sverige? SVAR I Sverige är det numera ovanligt med tuberkulossmitta bland barn, åtminstone om man ser till antalet som utvecklar sjukdom. Under de senaste åren har i genomsnitt färre än tio barn per år insjuknat i tuberkulos i åldrarna 0­6 år, och omkring 20 barn per år i åldrarna 7­17 år. Professor Claes-Göran Löfdahl 22 FORSKNING FÖR HÄLSA 2/2008 Hans Sievertsson blev glad när han blev tillfrå- gad om att vara huvudman i Hjärt-Lungfonden och tvekade aldrig att tacka ja. ­ Jag tycker det är ett hedersuppdrag att få vara huvudman i HjärtLungfonden. Fonden har en viktig funktion. Det var ett lätt beslut att tacka ja, Hans Sievertsson, säger Hans Sievertsson. huvudman i Hjärt­ Jag har i stort sett Lungfonden. alltid arbetat med läkemedelsut veckling och ny terapi med patienten i fokus. Det är därför lätt för mig att inse att HjärtLungfonden gör ett fantastiskt arbete och att fondens stöd till forskning är utomordentligt viktig eftersom de statliga anslagen till biomedicinsk forskning är långt ifrån tillräckliga. Han berättar att arbetet med att vara huvudman ungefär motsvarar att vara aktieägare i ett börsnoterat företag. Fast det kräver att man är mer insatt i uppdraget och verksamheten. Som huvudman är man bland annat med i arbetet att välja styrelse och man medverkar på ett huvudmannamöte en gång per år. Då ska också årsberättelsen och styrelsens arvoden fastställas. ­ Det handlar om att förbereda sig inför huvudmannamötet genom att gå igenom det material man får sig tillsänt och naturligtvis följa fondens arbete genom det material som skickas ut under året, säger Hans Sievertsson. ­ När jag började som huvudman fick jag en introduktion av Hjärt-Lungfonden. Det innebar att jag fick en bra start som huvudman, en slags personlig kick-off. Det är naturligtvis viktigt att vara insatt i fondens arbete för att kunna göra ett bra jobb. Jag får också inbjudningar till symposier vilket jag uppskattar. Jag har kunnat delta vid något tillfälle och det har varit intressant. Det är ett bra sätt att få förståelse för fonden arbete. Hans Sievertsson är 67 år och sedan några år tillbaka pensionerad från chefsjobb på Pharmacia. Hela sitt liv har han arbetat inom kemi- och läkemedelsindust rin, som forskare, forskningsdirektör, VD för Nobel Kemi och senast inom affärsutveckling på Pharmacia. ­ En hel del av våra forskningsprojekt har berört hjärt-lungområdet. Så Hjärt-Lungfondens arbete var inte ett obekant område för mig. Nu är Hans Sievertsson styrelseledamot i flera olika bolag, framför allt företag verksamma inom bioteknik. Han är ledamot av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) och han är dessutom styrelseordförande i Apotekarsocieteten, en ideell förening som arbetar för ökad kunskap om läkemedel och läkemedelsanvändning. a Rättelse I det förra numret av Forskning för hälsa råkade bilderna på forskarna Sven-Erik Anders Sven-Erik Sonesson och Anders Jonzon Sonesson Jonzon bli förväxlade. Vi beklagar detta och publicerar bilderna på nytt, denna gång med rätt namn till rätt bild.

Sid 21 - NOTER AT Kalendarium 3­25 APRIL Kardiovaskulärt vårmöte i Malmö. 2 Föreläsning   Sid 23 - STÖD FORSKNINGEN Det här är Hjärt-Lungfonden järt-Lungfonden är en ideell organisation  
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.
Innehållsförteckning
Powered by myPaper - www.mypaper.se