Klicka här för att öppna och bläddra i den digitala publikationen Forskning för Hälsa Nr 4 2006  Forskning för Hälsa Nr 4 2006


Red arrow Klicka här för att öppna och bläddra i den digitala publikationen Forskning för Hälsa Nr 4 2006


Sidan 14 i Forskning för Hälsa Nr 4 2006

» I Sverige slog Socialstyrelsen larm redan i mitten av 90-talet genom en rapport (SOU 1996:3). I den konstaterades bland annat att varken sjukvården eller forskningen i landet hade anpassat sig efter kvinnors och mäns olika villkor vid hjärt-kärlsjukdom. Rapporten pekade på att sjukvården brast i kunskap och beredskap när det gäller att bemöta och behandla kvinnliga patienter efter deras könsspecifika behov. Socialstyrelsens utredare efterlyste nya rutiner som kunde garantera lika villkor för både manliga och kvinnliga hjärtpatienter. De föreslog ingen lagändring som skulle åstadkomma detta, utan nöjde sig med att främja åtgärder som specialprojekt inom könsinriktad forskning och utbildning av hälso- och sjukvårdspersonal redan under grundutbildningen. Utvecklingen skulle drivas genom samverkan mellan bland andra Medicinska forskningsrådet, etiska kommittéer, SBU (Statens beredning för medicinsk utvärdering) och Socialstyrelsen själv. Men förändringen lät vänta på sig. En ny utredning från Socialstyrelsen åtta år senare, Jämställd vård? (2004), visar att inga betydande förbättringar har skett i hjärtsjuka kvinnors situation. Dödligheten i hjärtsjukdomar har visserligen sjunkit även bland kvinnorna, men inte lika mycket som bland männen. Det anses ha samband med att läkarna fortfarande vet mycket mindre om kvinnors hjärtan än om männens. Det beror i sin tur på att kvinnors hjärtsymptom ibland avviker från mäns eller tolkas annorlunda. Exempelvis är bröstsmärtor lika vanligt hos kvinnor som hos män vid insjuknandet i en hjärtinfarkt, fyra av fem infarktpatienter drabbas av det. Men hos kvinnor tolkar man inte alltid smärtorna som att de kommer från hjärtat. Det gör att diagnosen missas helt eller förskjuts i tid. Många läkare beskriver kvinnors symptom som "diffusa" och "obestämbara". Samtidigt är frågorna som de ställer till sina kvinnliga patienter formulerade med utgångspunkt i mäns symptom. Läkarna riskerar därmed att missa kvinnliga infarkter. Ju yngre en kvinna är som söker vård för bröstsmärtor, desto svårare har läkarna att tro att hon har fått en hjärtinfarkt. Socialstyrelsens rapport avslöjar att kvinnor som söker vård för hjärtbesvär får sämre omhändertagande på en rad punkter: · De får vänta längre än männen på undersökning när de kommer till akuten. Om de bedöms ha fått en hjärtinfarkt vårdas kvinnorna oftare på vanlig vårdavdelning, medan män med infarkt oftast skickas till hjärtintensivvårdsavdelning. · Kvinnor får vänta längre på att genomgå EKG och undersöks mer sällan med kranskärlsröntgen. Och det är betydligt vanligare att läkarna skickar manliga hjärtpatienter till by-passoperation eller ballongvidgning än att de rekommenderar samma ingrepp på kvinnor. · FAKTA Farligare än bröstcancer Nära hälften av alla dödsfall bland kvinnor, 45 procent, beror på hjärt-kärlsjukdom. Bland männen är andelen något lägre, 44 procent, enligt färska data från Socialstyrelsens dödsorsaksregister. Dödssiffran i bröstcancer är 5 procent. Många hjärtspecialister anser i dag att den höga hjärtdödligheten bland kvinnorna beror på de könsrelaterade skillnaderna vid omhändertagandet i sjukvården. Specialisterna anser också att orättvisorna förstärks genom att de flesta hjärt-kärlstudier fortfarande görs mest på män. I dag är det visserligen vanligare att också kvinnorna tas med i hjärtstudierna, men deras antal är i allmänhet litet och de analyseras ofta i efterhand, som undergrupper till den ordinarie försöksgruppen bestående av män. Ett annat problem som forskarna börjar beakta i allt högre grad vid planeringen av studierna är det faktum att kvinnor ofta insjuknar senare än män i hjärtsjukdom. Det medför att antalet kvinnor som kommer med i studien blir för litet för att resultaten ska kunna räknas. 14 Forskning för hälsa 4/2006 12-15_genus_ffh406 14 10/26/2006, 10:55:48

Sid 13 - GENUSFORSKNING outforskat land Hjärtats sjukdomar betraktas fortfarande som männens   Sid 15 - En färsk studie från Humboldtuniversitetet i Berlin ger en vink om att kvinnors  
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.
Innehållsförteckning
Powered by myPaper - www.mypaper.se