Klicka här för att öppna och bläddra i den digitala publikationen Forskning för Hälsa Nr 4 2006  Forskning för Hälsa Nr 4 2006


Red arrow Klicka här för att öppna och bläddra i den digitala publikationen Forskning för Hälsa Nr 4 2006


Sidan 11 i Forskning för Hälsa Nr 4 2006

NOTIS Få förstår vikten av forskningsgåva Hälften av svenskarna känner till att hjärt-kärlsjukdom är den vanligaste dödsorsaken i Sverige och fyra av fem tycker att det är mycket viktigt att det bedrivs hjärt-kärlforskning i landet men få känner till att det saknas medel till denna forskning. Bara 7 procent känner till att Hjärt-Lungfonden är den största finansiären av oberoende hjärt-kärlforskning. Det framgår av en opinionsmätning som genomförts av Synovate Temo på uppdrag av HjärtLungfonden och där drygt 1 000 personer har intervjuats om sin syn på sjukdomar i hjärta och kärl. ­ Det är glädjande att människor har förstått hjärtforskningens betydelse, eftersom den räddar liv. Det som bekymrar mig är att människor inte känner till att det saknas pengar till den forskning de tycker är så viktig, säger Anders Waldenström, hjärtläkare och ordförande i HjärtLungfondens Forskningsråd. På frågan om vem som är huvudfinansiär av den fristående hjärt- och kärlforskningen i Sverige svarar 23 procent bidrag/donationer, 22 procent staten, 16 procent skatterna, 11 procent stiftelser/fonder och 7 procent Hjärt-Lungfonden. ­ Det tycks finnas en medvetenhet hos allt fler människor om att staten inte betalar den livsviktiga forskningen. Problemet är att stora delar av hjärtforskningen är beroende av gåvor, men pengarna räcker inte på långa vägar, säger Anders Waldenström. Illustration Ann-Sofi Marminge Frisk som en sill För att undersöka hälsoeffekterna av sill lät doktoranden Helen Lindqvist på Chalmers livsmedelsvetenskapliga avdelning 35 lätt överviktiga män i åldern 35-60 år som arbetar på Volvo i Göteborg äta sill till lunch fem dagar i veckan sex veckor i rad. Både före och efter dieten mättes personernas blodtryck samt halterna av blodfetter, det vill säga kolesterol och trigylcerider, i blodet. Man tittade även på förekomsten av inflammationsmarkörer på blodkärlsväggarna. Därefter fick samma personer äta kött till lunch fem dagar i veckan under sex veckor och sedan genomgå ny provtagning. När provresultaten jämfördes var det tydligt att silldieten höjde halterna av det goda kolesterolet HDL. Några negativa effekter av sillätandet kunde man inte notera. KALENDARIUM 23 NOVEMBER Boutredningsseminarium i Gävle 2-3 DECEMBER Stockholms Kammarkör i Tyska kyrkan 1-11 DECEMBER Julauktion på www.tradera.com 24 DECEMBER Jultomten kommer NOVEMBER temaskrift om tuberkulos DECEMBER temaskrift om plötslig hjärtdöd 29 JANUARI Forskning för hälsa nr 1-07 distribueras 14 FEBRUARI Alla Hjärtans Dag Så ger du bort aktieutdelningen skattefritt FRÅGA: Jag har en hel del aktier och har nu läst att man kan skänka utdelningarna på dessa skattefritt. Vad menas med det och hur gör man? FRÅGA EXPERTEN Margareta Theander är Hjärt-Lungfondens expert på testamenten. Hon arbetar som konsult, författare och föredragshållare. Margateta Theander sitter i styrelsen för Aktiespararna och Skattebetalarnas förening. SVAR: Det är riktigt som du påpekar att arvs- och gåvoskatterna är borttagna i Sverige. Däremot beskattas utdelningarna med statlig inkomstskatt hos dem som har rätt till utdelningen när denna kan disponeras. Om den som får utdelningen är en fysisk per son som är skattskyldig i Sverige uppgår den statliga skatten på utdelningen till 30 procent. Hjär t-Lungfonden är helt skattebefriad vilket gör att aktieutdelningar som utbetalas till fonden inte drabbas av någon skatt. Frågan som nu har avgjorts är huruvida man har möjlighet att skänka bort sin rätt till utdelning även om man behåller aktierna. (Ägandet av aktier innebär vissa rättigheter som i princip anses odelbara, det vill säga de följer själva ägandet av aktien.) Regeringsrätten har i en dom den 15 juni 2006 (mål nr 3963-05) konstaterat att om en fysisk person skänker rätten till framtida utdelning, innan den blir tillgänglig för lyftning, till en begränsad skattskyldig organisation, ideell förening eller stiftelse, ska han/hon inte beskattas för utdelningen. Efter som den som får pengarna är befriad från inkomstskatt blir aktieutdelningen helt skattefri. Gåvan av aktieutdelningen måste emellertid överlämnas före avstämningsdagen (årsstämma/extra stämma). Om du skänker den kommande utdelningen till exempelvis Hjärt-Lungfonden får fonden hela utdelningen utan skatteavdrag. På så sätt ökar värdet av din gåva. Låt oss anta att aktieutdelningen uppgår till 10 000 kronor. Om du själv erhåller utdelningen görs ett skatteavdrag på 3 000 kronor, varefter du kan skänka 7 000 kronor. I det fall du skänker utdelningen före avstämningsdagen, kommer din gåva till HjärtLungfonden i stället uppgå till 10 000 kronor. Kontakta din bank eller en jurist så att gåvan blir upprättad och registrerad på ett korrekt sätt. Forskning för hälsa 4/2006 11 10-11_jurist_5frågo_ffh406 11 2006-10-27, 11:02:08

Sid 10 - Fler riskpatienter bör ta midjemått Bara 10 procent av svenskarna känner till riskfaktorerna   Sid 12 - Kvinnohjär tat 12 Forskning för hälsa 4/2006 12-15_genus_ffh406 12 10/26/2006,  
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.
Innehållsförteckning
Powered by myPaper - www.mypaper.se