Sidan 2 i Teknik;Forskning Nr 1 2014

ledare/karin sjöstrand SP samlar sin vattenexpertis D Läs mer på www.sp.se ricksvatten är vårt viktigaste livsmedel och FN har fastslagit att tillgång till rent vatten och sanitär utrustning är grundläggande mänskliga rättigheter. Men fortfarande saknar 780 miljoner människor tillgång till rent vatten och över 1 miljard människor saknar möjlighet att använda en toalett. I Sverige har vi generellt sett gott om vatten. Men våra vattenresurser påverkas av allt som sker i samhället, av hur vi använder marken och av hur vi hanterar kemikalier. Mer än hälften av landets ytvatten bedöms inte uppfylla kraven för god ekologisk status. Därtill förväntas klimatförändringarna bidra till ökade översvämningar, förorening av vattentäkter och ökad risk för bräddning av orenat avloppsvatten. Vi står därmed inför stora utmaningar inom vatten- och avloppsförsörjningen även på hemmaplan. En säker dricksvattenproduktion kräver utveckling för att möta förändringar i framtida råvattenkvalitet. VA-ledningsnäten behöver förnyas och val av rörmaterial är av yttersta vikt. En hållbar stadsutveckling kräver lösningar för klimatanpassad dagvattenhantering och en resurseffektiv avloppsvattenrening. Den betydande andelen undermåliga enskilda avloppsanläggningar i Sverige är i stort behov av förnyelse. Vi inom SP-koncernen möter utmaningarna genom att samla vår expertis i ett nytt satsningsområde, SP Water Technology Centre, där vi stärker vår interna samverkan. Men framför allt satsar vi på ett utökat samarbete med våra svenska och internationella branschkollegor. Vi arbetar på många fronter och har en stor teknisk bredd och expertis inom bland annat rörsystem och rörmaterial, småskaliga avloppslösningar, hållbar dagvattenhantering, mikrobiella riskbedömningar, nedbrytning av läkemedelsrester, bekämpningsmedelsläckage, mätteknik, materialteknik och spårämnesanalyser. Genom samverkan kan vi i Sverige bidra till att skapa hållbara lösningar för vattensektorns utmaningar. Vi ser fram emot att tillsammans med er arbeta för en långsiktig och säker vattenhantering för både hälsa och miljö. KARIN SJÖSTRAND karin.sjostrand@sp.se 2 TEKNIK;FORSKNING MARS 2014

Sid 1 - Hunger hotar vid energikris SID 4 Flera sätt att minska matsvinnet SID 5 Satsning   Sid 3 - Nu kan du läsa teknik;forskning i din iPad. Sök i App Store efter Sveriges Tekniska  
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.