Sidan 1 i Kyrkans Tidning stift nr 29/30 2012

TORSDAG 19 JULI 2012 KYRKANS TIDNING NUMMER 29/30 FRÅN STIFTEN På den här sidan möter du livet i stiften. Mötesplats för asylsökande i Landsbro Med läxläsning, öppet hus och internetcafé vill frivilligarbetare från kyrkorna i Landsbro hjälpa asylsökande att känna sig hemma på sin nya bostadsort. VÄXJÖ STIFT Ett boende för asylsökande med 34 platser öppnade nyligen i Landsbro utanför Vetlanda. För att stötta de nyanlända bestämde sig kyrkorna på orten för att tillsammans starta ett antal frivilliggrupper med olika inriktning. – Det här är människor som kommit till ett helt nytt land och som behöver stöd och hjälp för att komma in i samhället, säger Kerstin Fransson, som är diakoniassistent i Lannaskede församling. FÖR ETT PAR VECKOR sedan star- ’’ för skogen Med känsla Konsten var en väg att bli delaktig i det där som var större än jag, ungefär som inom religionen. ERIKA DAHLÉN konstnär som ställer ut i domkyrkans krypta i Lund KUSK samlar Svenska kyrkans tretton stift Skogen är en viktig inkomstkälla och samtidigt en del av den skapelse vi vill värna. Svenska kyrkan samverkar i ett nytt system för kvalitetsuppföljning och ett hållbart skogsbruk. UPPSALA STIFT – KUSK står för Kvalitetsuppföljning i Slutavverkning, Svenska kyrkan och det är ett ord som på ett bra sätt beskriver arbetet. Kuskens uppgift är att leda och föra framåt. Emilie Westman arbetar i Svenska kyrkans FSC-förening och har en samordnande roll i kyrkans skogsbruk som sedan ett antal år är miljöcertifierat. Uppsala följer liksom de flesta stift en internationell standard som kallas FSC och som utläses Forest Stewardship Council. Nu finns en ny förkortning att lägga på minnet, KUSK, och den samlar Svenska kyrkans samtliga stift i arbetet med att följa upp de insatser som görs i skogen. – Vi har skrivit kontrakt med Hushållningssällskapet eftersom vi vet att de har en hög kompetens och för att vi vill ha en opartisk och enhetlig utvärdering, fortsätter Emilie Westman. Uppsala stift har anlitat Tina Westlund som är en mycket erfaren inventerare och tillsammans med skogspersonalen har hon tittat på vad som redan nu fungerar bra och vad som kan bli bättre. – Tack vare de här inventeringarna kan vi koncentrera våra insatser, säger Emilie Westman. BLAND DET SOM fungerar väl kan nämnas att lämna skogsgrupper vid avverkning och den sociala medvetenheten. – Våra skogvaktare har en stark lokal förankring och känner människorna som bor intill våra skiften. Tina Westlund inventerar Uppsala stifts skogar tillsammans med stiftets skogvaktare och planerare. FOTO: EMILIE WESTMAN tade den första aktiviteten, Öppet hus på ”Trycket” – en samlingslokal som kyrkorna driver gemensamt. En gång i veckan är det öppet för såväl asylsökande som andra, det serveras en enkel fika och det finns möjlighet att låna en dator med internetuppkoppling. – Vår förhoppning är att våra nyanlända ska få träffa svenskar och att vi ska få lära känna varandra lite bättre. Vi tror på att skapa tillfällen för möten, så att vi kan upptäcka likheter och låta oss berikas av varandras olikheter, säger Kerstin Fransson. PÅ MIDSOMMARAFTON tog två frivilliga, Anette och Pelle Carlsson, initiativ till ett gemensamt midsommarfirande där alla var välkomna att ta med sig en kaffekorg och delta i en svensk tradition. Nästan alla som bor på asylboendet slöt upp till firandet, och därtill flera andra Landsbrobor. Till hösten när det blir dags för skolstart planeras det även för en läxläsningsgrupp och en forskningsgrupp, där de som vill kan få lära sig mer om de asylsökandes hemländer. – Däremot står Uppsala stift inför samma utmaningar som många andra när det gäller markskador som uppkommer i samband med avverkningen. Inventeringen har lett till en inriktning på två områden. Förutom markskadorna är det att den generella hänsynen ska vara rätt utförd. I sig ett stort område och därför fokuserar man särskilt på kant– och skyddszoner, hänsynskrävande biotoper och naturvärdesträd. UNDER INVENTERINGARNA har Tina Westlund med sina kolleger varit ute i skogen tillsammans med all skogspersonal och Emilie Westman betonar värdet av att vara på plats. – Sitter man inomhus är man lätt överens men när man står och tittar på var man borde dragit gränsen eller var man borde kört med maskinerna blir det väldigt konkret. En omgång är genomförd och arbetet pågår med att samla alla intryck. Kontraktet är skrivet på fem år och tillsammans blir det en mängd data som samlas i en databas som kan bearbetas och användas för ett allt bättre skogsbruk. – Dagarna har varit mycket uppskattade. Det är verkligen en lärande process där vi får tillfälle att plocka upp idéer av varandra, säger Emilie Westman som är mån om att framhålla stiftets skogspersonal. Det finns en genuin känsla för den skog där de arbetar och även innan skogsbruket blev certifierat var de måna om att driva det på ett hänsynsfullt sätt. – Det är sällan man behöver kämpa för att rätt naturhänsyn ska tas. Det man värjer sig mot är det ökade dokumentationskraven som följer med certifieringen. Skogsbruk är ett arbete på lång sikt och resultaten av de arbeten som nu görs kanske inte blir synliga förrän om några decennier. På samma sätt får vi i dag ta konsekvenserna av beslut på 1970– och 80-talen och Emilie Westman ser en tydlig kursförändring. – Då fanns en stark betoning på skogen som en naturresurs. Man restaurerade skogar som blivit sönderhuggna under 1900-talets början då de största träden höggs utan att någon hade råd att ta ansvar för skogens framtid. Senare delen av 1900-talets skogsskötsel skapade skogar med höga virkesförråd och ekonomiskt värde men tankar om naturhänsyn låg ännu i sin linda. SJÄLV TILLHÖR HON en generation där medvetet miljötänkande är självklart. Tidigare gjorde man rent i skogen och efter avverkning städades skogen för att det skulle bli rent och snyggt. Idag vet vi värdet av att spara dungar och att gammal ved är en förutsättning för många insekter och generellt för den biologiska mångfalden. På samma sätt väljer vi att ha ett visst bestånd av lövskog. Visserligen är barrträd den största inkomstkällan men vi vill säkra livsmiljön för till exempel den vitryggiga hackspetten. MATS LAGERGREN Heliga danser på nordisk festival Kvinnor från hela Sverige och Norden slöt upp när den första nordiska festivalen för heliga danser ägde rum på stiftsgården Tallnäs. VÄXJÖ STIFT I helig dans förenas kropp, själ och ande. Det var Maria Rönn och Marie-Louise von Malmborg som för 20 år sedan introducerade heliga danser i Svenska kyrkan. För att uppmärksamma 20-årsjubileet anordnade Ann-Christin Wigermo, församlingspedagog i Växjö Maria församling samt dansledarutbildare, för en festival, tillsammans med kyrkoherde Annika Linderfalk från Lunds stift och Ingegerd Häller, präst i Solna församling. – 74 dansare kom från hela landet och även från våra nordiska grannländer, berättar Ann-Christin Wigermo. – Vi ville dansa och ha roligt tillsammans och samtidigt ta ett första steg till att bilda ett nationellt nätverk för heliga danser i Svenska kyrkan. CHARLOTTE GRANROT FRENBERG ➥STIFTSSIDAN PÅ NÄTET: www.kyrkanstidning.se/ stiftssidor/ ed sång och trall i Livets cirkel, dansledare Elisabet Jansson leder ett pass inspirerat av våra nordiska cirkeldansrötter. FOTO: CHARLOTTE GRANROT FRENBERG

  Sid 2 - TORSDAG 19 JULI 2012 KYRKANS TIDNING NUMMER 29/30 UPPSALA STIFT Stiftets hus, Box  
Arkiv:
Kyrkans Tidning stift nr 44 2009
Kyrkans Tidning stift nr 45 2009
Kyrkans Tidning stift nr 46 2009
Kyrkans Tidning stift nr 47 2009
Kyrkans Tidning stift nr 48 2009
Kyrkans Tidning stift nr 49 2009
Kyrkans Tidning stift nr 50 2009
Kyrkans Tidning stift nr 51 2009
Kyrkans Tidning stift nr 52/53 2009
Kyrkans Tidning Stift nr 1 2010
Kyrkans Tidning stift nr 2 2010
Kyrkans Tidning stift nr 4 2010
Kyrkans Tidning stift nr 5 2010
Kyrkans Tidning stift nr 6 2010
Kyrkans Tidning stift nr 7 2010
Kyrkans Tidning stift nr 8 2010
Kyrkans Tidning stift nr 9 2010
Kyrkans Tidning stift nr 10 2010
Kyrkans Tidning stift nr 11 2010
Kyrkans Tidning stift nr 12 2010
Kyrkans Tidning stift nr 13/14 2010
Kyrkans Tidning stift nr 15 2010
Kyrkans Tidning stift nr 16 2010
Kyrkans Tidning stift nr 17 2010
Kyrkans Tidning stift nr 18 2010
Kyrkans Tidning stift nr 19 2010
Kyrkans Tidning stift nr 20 2010
Kyrkans Tidning stift nr 21 2010
Kyrkans Tidning stift nr 22 2010
Kyrkans Tidning stift nr 23 2010
Kyrkans Tidning stift nr 24 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26
Kyrkans Tidning Stift nr 27/28
Kyrkans Tidning Stift nr 29/30
Kyrkans Tidning Stift nr 31/32
Kyrkans Tidning Stift nr 33
Kyrkans Tidning stift nr 34 2010
Kyrkans Tidning stift nr 35 2010
Kyrkans Tidning stift nr 36 2010
Kyrkans Tidning stift nr 37 2010
Kyrkans Tidning stift nr 38 2010
Kyrkans Tidning stift nr 39 2010
Kyrkans Tidning stift nr 40 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 41 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 42 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 43
Kyrkans Tidning stift nr 44
Kyrkans Tidning stift nr 45
Kyrkans Tidning stift nr 46
Kyrkans Tidning stift nr 47
Kyrkans Tidning stift nr 48
Kyrkans Tidning stift nr 49
Kyrkans Tidning stift nr 50 2010
Kyrkans Tidning stift nr 51/52 2010
Kyrkans Tidning stift nr 1 2011
Kyrkans Tidning stift nr 2 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 3 2011
Kyrkans Tidning Stift Nr 4 2011
Kyrkans Tidning stift nr 5 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 6 2011
Kyrkans Tidning stift nr 7 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 8 2011
Kyrkans Tidning stift nr 9 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 10 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 11 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 12 2011
Kyrkans Tidning stift nr 13 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 14 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 15 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 16/17 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 19 2011
Kyrkans Tidning stift nr 20 2011
Kyrkans Tidning stift nr 21 2011
Kyrkans Tidning stift nr 22 2011
Kyrkans Tidning stift nr 23 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 24 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26 2011
Kyrkans Tidning stift nr 27-28 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 31-32 2011
Kyrkans Tidning stift nr 33 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 35 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 36 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 37 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 38 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 39 2011
Kyrkans Tidning Stift Nr 40
Kyrkans Tidning Stift Nr 41
Kyrkans Tidning stift Nr 42 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 43 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 47 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 48 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 50 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 2 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 3 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 4 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 5 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 7 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 8 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 9 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 11 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 12 2012
Kyrkans Tidning stift nr 13 2012
Kyrkans Tidning stift nr 14/15 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 16 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 17 2012
Kyrkans Tidning stift nr 19 2012
Kyrkans Tidning stift nr 20 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 21 2012
Kyrkans Tidning stift nr 22 2012
Kyrkans Tidning stift nr 23 2012
Kyrkans Tidning stift nr 24 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26 2012
Kyrkans Tidning stift nr 27/28 2012
Kyrkans Tidning stift nr 31/32 2012
Kyrkans Tidning stift nr 33 2012
Kyrkans Tidning stift nr 35 2012
Kyrkans Tidning stift nr 36 2012
Kyrkans Tidning stift nr 37 2012
Kyrkans Tidning stift nr 38 2012
Kyrkans Tidning stift nr 39 2012
Kyrkans Tidning stift nr 40 2012
Kyrkans Tidning stift nr 45 2012
Kyrkans Tidning stift nr 46 2012
Kyrkans Tidning stift nr 47 2012
Kyrkans Tidning stift nr 48 2012
Kyrkans Tidning stift nr 50 2012
Kyrkans Tidning stift nr 3 2013
Kyrkans Tidning stift nr 6 2013
Kyrkans Tidning stift nr 8 2013
Kyrkans Tidning stift nr 9 2013
Kyrkans Tidning stift nr 12 2013
Kyrkans Tidning stift nr 13/14 2013
Kyrkans Tidning stift nr 15 2013
Kyrkans Tidning stift nr 16 2013
Kyrkans Tidning stift nr 17 2013
Kyrkans Tidning stift nr 18 2013
Kyrkans Tidning stift nr 19 2013
Kyrkans Tidning stift nr 20 2013
Kyrkans Tidning stift nr 21 2013
Kyrkans Tidning stift nr 22 2013
Kyrkans Tidning stift nr 23 2013
Kyrkans Tidning stift nr 24 2013
Kyrkans Tidning stift nr 25/26 2013
Kyrkans Tidning stift nr 27/28 2013
Kyrkans Tidning stift nr 29/30 2013
Kyrkans Tidning stift nr 33 2013
Kyrkans Tidning stift nr 34 2013
Kyrkans Tidning stift nr 36 2013
Kyrkans Tidning stift nr 37 2013
Kyrkans Tidning stift nr 39 2013
Kyrkans Tidning stift nr 40 2013
Kyrkans Tidning stift nr 41 2013
Kyrkans Tidning stift nr 42 2013
Kyrkans Tidning stift nr 43 2013
Kyrkans Tidning stift nr 44 2013
Kyrkans Tidning stift nr 45 2013
Kyrkans Tidning stift nr 46 2013
Kyrkans Tidning stift nr 47 2013
Kyrkans Tidning stift nr 48 2013
Kyrkans Tidning stift nr 50 2013
Kyrkans Tidning Stift 51/52 2013
Kyrkans Tidning stift nr 1 2014
Kyrkans Tidning stift nr 2 2014
Kyrkans Tidning stift nr 3 2014
Kyrkans Tidning stift nr 4 2014
Kyrkans Tidning stift nr 5 2014
Kyrkans Tidning stift nr 6 2014
Kyrkans Tidning stift nr 9 2014
Kyrkans Tidning stift nr 11 2014
Kyrkans Tidning stift nr 14 2014
Kyrkans Tidning nr 16/17 Stift 2014
Kyrkans Tidning stift nr 18 2014
Kyrkans Tidning stift nr 19 2014
Kyrkans Tidning stift nr 20 2014
Kyrkans Tidning stift nr 23 2014
Kyrkans Tidning stift nr 24 2014
Kyrkans Tidning stift nr 25-26 2014
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.