Sidan 2 i Kyrkans Tidning stift Nr 7 2012

TORSDAG 16 FEBRUARI 2012 KYRKANS TIDNING NUMMER 7 SKARA STIFT Stiftskansliet, Box 173, 532 23 Skara Tel: 0511-262 08 Fax: 0511-262 70 catharina.sundqvist@svenskakyrkan.se Semmeldags. Nu på tisdag infaller fettisdagen. Sedan ska det ju egentligen fastas. Det kan man göra på många sätt. Till exempel genom att avstå från godis, videospel och annat som är svårt att släppa. CATHARINA SUNDQVIST, STIFTSREDAKTÖR Borås blir ett enda pastorat BORÅS Den kyrkliga kartan i Borås ritas om 1 januari 2014. Då går stadens båda pastorat Gustav Adolf och Caroli samman. Kyrkans organisation i Borås har utretts i många år. Det har funnits en önskan att förenkla det nuvarande systemet med flera olika beslutsnivåer. Nu har beslutet om förändring fattats. Det skedde när stiftstyrelsen i Skara möttes på torsdagen. Alla berörda parter hade sagt ja till förändringen så någon egentlig debatt förekom inte. Det nya pastoratet blir det klart största i Skara stift. När det gäller medlemsantal kommer man att stå för mer än tio procent av samtliga medlemmar i stiftet. Delade meningar kring strukturutredning Det finns delade meningar kring utredningen Närhet och samverkan, som även kallas strukturutredningen. De skilda åsikterna ger sig också till känna i de remissvar som Skara stift lämnat över utredningen. Såväl domkapitlet som stiftsstyrelsen har yttrat sig och det är inte alltid de kommit till samma slutsats. DET FINNS EN mängd förslag i strukturutredningen. Remissen har skett i form av ett frågeformulär. I många frågor står Skara stift bakom utredningens förslag. Men på flera punkter har stiftet invändningar eller kommentarer. Framför allt är det två frågor där det hettar till. Det gäller vem som ska besluta om församlingsindelning och vem som ska ha ansvaret för kyrkobyggnaderna. När det gäller församlingsindelning föreslår utredningen att denna ska avgöras av pastoraten. Stiftsstyrelsen i Skara håller med, men domkapitlet säger nej och menar att besluten ska tas av stiftsstyrelsen. MOTIVERINGARNA FÖR DE skilda ståndpunkterna är dock näsan identiska, vilket kanske visar hur komplicerad frågan är. Strukturutredningen föreslår att stiften ska ta över ansvaret för vård och underhåll av samtliga kyrkobyggnader. Detta säger stiftets båda instanser ja till, men med reservationer. STIFTET EFTERLYSER framför allt Fyra pastorat blir ett GÖTENE Svenska kyrkans fyra pastorat i Göteneområdet kommer att gå samman till ett enda. Samgåendet sker 1 januari 2014. Under många år har det förekommit diskussioner om att ändra pastoratsindelningen i Göteneområdet. I dag finns det fyra pastorat: Götene, Husaby, Kinnekulle och Källby. Tillsammans har de omkring 10 000 medlemmar. Kinnekulle är minst med sina omkring 1 800 och Götene störst med cirka 3 700. Med dagens mått räknas detta som ganska små pastorat. Alla har därför varit överens om att det finns behov av ökat samarbete. Den omfattande utredning som Skara stift gjort kom fram till att det bästa är ett samgående till ett enda pastorat. Nyckelordet i sammanhanget är ”ändamålsenlig”, det vill säga vad som bäst gagnar kyrkans arbete. Tre av de fyra pastoraten menar att ett enda pastorat är det mest ändamålsenliga. I så fall blir de nuvarande pastoraten i princip församlingar i den nya enheten. I Husaby har man dock en annan uppfattning, och avstyrker samgående. Husaby menar att verksamheten och engagemanget kan bli lidande. I stället vill man ha ökad samverkan mellan de olika pastoraten. Stiftsstyrelsen som fattar beslut i sådana här frågor stannade för lösningen med ett enda pastorat. Namnet blir Götene pastorat. riktlinjer för arbetet. Dels behöver pastoraten själva bli tydliga med hur man använder sina kyrkor, dels behöver riksantikvarieämbetet göra klart vilka kyrkor man anser vara viktigast att bevara. Dessutom betonas att mycket av det lokala engagemanget bottnar i ansvarskänsla för bygdens kyrka. Därför måste man slå vakt om detta engagemang, och kunna prioritera vård och underhåll för kyrkor med livaktig verksamhet. SVEN-ERIK FALK VILL DU LÄSA hela remissvaren kan du ladda hem dem som pdf-filer från Skara stifts webbplats: www.svenskakyrkan.se/skarastift. Där finns också de reservationer som gjorts av olika ledamöter. I framtiden kan stiften få ansvar för vård och underhåll av alla kyrkobyggnader. På bilden ses medeltida Gökhems kyrka. FOTO: CATHARINA SUNDQVIST Ekumenisk helg med långväga besök Den nyligen genomförda samkristna helgen i Tidaholm hade ”Same, Same But Different” som tema. Svenska kyrkan i Tidaholm stod som arrangör för konferensen i samarbete med andra kyrkor på orten. Långväga ifrån inbjuden talare var Göran Larsson, präst och docent som studerat judendom, Gamla testamentet och andra judiska skrifter samt den judisk-kristna dialogen. GÖRAN LARSSON bor i Jerusalem och arbetar för närvarande med att öka förståelsen mellan judar och kristna. Gemensamt för alla föreläsningar under helgen var att de betonade mötet mellan olika religioner. En annan tanke var att kunskap ökar förståelsen för de olika världsreligionerna som finns i det svenska mång- kulturella samhället. Marcus Nilsson från Sensus pratade kring ”Gud har 99 namn” och Göran Larsson om Israel i Bibelns och världens mitt samt om Vad varje kristen behöver veta om judendomen – behöver vi Gamla testamentet? LARS SANDSTRÖM Den ekumeniska kören framträdde flera gånger under den samkristna konferenshelgen i Tidaholm. Temat för helgen var ”Same, Same But Different” FOTO: LENA LINDE Göran Larsson pratade om judendom, kristendom och islam.

Sid 1 - TORSDAG 16 FEBRUAI 2012 KYRKANS TIDNING NUMMER 7 FRÅN STIFTEN På den här sidan möter   Sid 3 - TORSDAG 16 FEBRUARI 2012 KYRKANS TIDNING NUMMER 7 VÄXJÖ STIFT Box 527, 351 06 Växjö,  
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.