Sidan 1 i Kyrkans Tidning stift Nr 15 2011

TORSDAG 14 APRIL 2011 KYRKANS TIDNING NUMMER 15 FRÅN STIFTEN På den här sidan möter du livet i stiften. Helgsmålsböner från Jerusalem VÄXJÖ STIFT På lördag sänds den första helgsmålsbönen av sex i SVT, som biskop JanOlof Johansson varit med och utformat. Inspelningen gjordes i Jerusalem, på platserna för de bibliska händelser som helgsmålsbönerna handlar om. Helgsmålsbönerna sänds i påsk och i jul. Biskop JanOlof Johansson leder själv två av dem. Först ut är den palestinske biskopen Munib Yonan, som alltså håller i helgsmålsbönen nu på lördag. ’’ i förändring Folkkyrka När jag var i Växjö senast köpte jag med mig ett paket Lammhults isterband, så i kväll ska vi fira med isterband och vitsås, inte illa va? THOMAS PETERSSON som förordas som ny domprost i Växjö Begreppet folkkyrka har stark koppling till Västerås stift. Frågan är vad det står för idag. VÄSTERÅS STIFT Biskop Einar Billing räknas som folkkyrkotankens fader. Han var biskop i Västerås i nära två decennier från 1920. Folkkyrkotanken formulerades för att restaurera en kyrka i förfall och skänka nytt liv åt kyrkans uppdrag. Det handlade om att fjärma sig från myndighetskyrkan och samtidigt markera avstånd mot frikyrkorna. – Folkkyrkan handlade för Billing om att förmedla syndernas förlåtelse till alla människor utan begränsning. Sockenkyrkan sågs som Guds handlande med människor. Att den står där är en berättelse om Guds nåd. SÅ UTTRYCKTE SIG biskop Thomas Söderberg under konferensen Folkkyrkan framtid på Stiftsgården i Rättvik förra veckan. AnnLouise Eriksson, forskningschef på Svenska kyrkan, betonade att begreppet har fortsatt aktualitet, trots att det bara nämns en gång i Kyrkoordningen. Hon påpekande också att det inte är oproblematiskt att använda begreppet. – De nationalistiska strömningarna under 1900-talet manar till viss försiktighet med ordet folk. Idag kan vi heller inte räkna med att alla vill vara med i en sådan kyrka. Vi är så många fler än ursvenska lutheraner i Sverige. HUVUDFÖRELÄSARE på konferensen var professor Bengt Kristensson Uggla. Han lyfte fram 1900talsteologen Gustav Wingrens syn på folkkyrkan. Wingrens syn på öppenhet har bäring bland annat på dagens fokusering på kyrkans medlemstapp. – Folkkyrkan är hos Wingren inget kvantitativt begrepp. Det har inget med procent och med- Billings Herdabrev på nätet VÄSTERÅS STIFT Einar Billings Herdabrev från 1920 finns i elektronisk form på nätet. Det är prästen Torbjörn Axelsson som lagt upp det numer upphovsrättsligt obundna herdabrevet på internetsiten Wikisource. I herdabrevet lägger Einar Billing bland annat fram sin syn på folkkyrkan. Många satsningar på gudstjänstlivet SKARA STIFT Egbert Schütte, Borås, vill att Skara stift ska kartlägga var antalet besökare i gudstjänsterna ökat. Han vill också att stiftet ska se vilka faktorer som ligger bakom ökningen. Denna kunskap vill han sedan förmedla till präster och andra medarbetare. Han framförde sina synpunkter i en motion till stiftsfullmäktige. Nu har stiftsstyrelsen gett sitt förslag till svar. Där räknas upp de satsningar som redan görs på området. När det gäller antalet gudstjänstbesökare kan detta kartläggas av alla i kyrkan via en särskild databas. Dessutom har stiftet just inlett ett program för gudstjänstutveckling. Även för ideella medarbetare lyfts gudstjänstarbetet in i stiftets verksamhet. Detta arbete anses uppfylla det syfte som Egbert Schütte efterlyst i sin motion. Johanna Gustafsson Lundberg och Urban Claesson, båda verksamma vid Högskolan Dalarna, under ett grupparbete på seminariet Folkkyrkans framtid. FOTO: ANDERS HAGMAN lemstal att göra. Det handlar om teologi – på vilket sätt kyrkan är kyrka. – Wingren anser att kyrkans gränser ska vara otydliga. Det ska finnas ett tydligt centrum – och för Wingren är det Jesu död och uppståndelse – men det är inte viktigt att sätta gränser utåt. Kyrkans egenart bevaras inte genom att stänga ut de ljumma och osäkra, utan genom att värna öppenheten. DE OMKRING SEXTIO deltagarna i samtalen i Rättvik fick ägna en god tid åt att själva fundera över innebörden av att vara folkkyrka idag. Diskussionen föranledde Ann-Louise Eriksson att ställa några motfrågor: – Varför svarar vi så ofta med olika verksamheter för att nå människor? Finns det inga andra sätt att vara folkkyrka på? Jovisst finns det, blev svaret. Att vara synlig i samhället är att vara folkkyrka. Att vara en profetisk röst mot orättvisor en annan. Att skapa forum för delaktighet, dialog och inflytande ett tredje. BISKOP THOMAS Söderberg lyfte ● FAKTA Samtal i fyra stift Kyrkomötet 2008 antog en motion om att inleda ett fördjupat samtal om kyrkans identitet utifrån folkkyrkobegreppet. Som ett led i detta arbete arrangerar Svenska kyrkan i samarbete med Seglora tankesmedja och fyra stift samtalsdygn kring folkkyrkans framtid under 2011. Seminariet i Rättvik var det andra i raden. Samtalsserien kommer att dokumenteras och användas i det fortsatta arbetet. fram vikten av att motarbeta ett vi-och-dom-tänkande i kyrkan. Varje döpt person är kallad att vara kristen i det sammanhang där hon finns. Det är därför inte bara styrelser och de med vigningstjänst som har rätt att yttra sig och verka i kyrkans namn. – Billings folkkyrka var trots allt en prästkyrka. Där skiljer vi oss från honom. Den viktiga fråganför oss blir: Hur stärker vi människor att vara kyrka där de befinner sig? ANDERS HAGMAN Bokning av dop och vigsel dygnet runt VÄSTERÅS STIFT Grytnäs församling har nyligen lanserat en ny hemsida med ny kreativa möjligheter. Bland annat ska det vara möjligt att önska tider för dop och vigsel via nätet. En bekräftelse skickas ut nästkommande arbetsdag. Konfirmanderna får också en egen sida med information och möjligheter att kommunicera med varandra. Ny lag påverkar barnverksamheten En ny skollag vidgar utbildningsbegreppet och öppnar för konfessionella inslag. Ett viktigt förbehåll är att de alltid ska vara frivilliga. UPPSALA STIFT – Det som är annorlunda i den nya skollagen är att man skiljer på utbildning och undervisning men var gränsen går är inte riktigt lika klart. Utbildning betraktas som ett vidare begrepp än undervisning, säger stiftspedagog Nina Carlsson-Garlöv som menar att det här kan få konsekvenser för försam- Nina Carlsson lingarnas ar- Garlöv. bete. – Enligt regeringens uppfattning kan man i en förskola eller skola med konfessionell inriktning inom det vidare begreppet för utbildning anordna andakter, bönestunder eller annan form av religionsutövning typ konfirmandundervisning. I UPPSALA STIFT finns endast ett fåtal förskolor och en grundskola där Svenska kyrkan är huvudman men det öppnar för elever i kommunala skolor att anordna rastandakter eller annan verksamhet med konfessionella inslag. Högläsning av religiösa be- rättelser eller kyrkobesök möter inget hinder men om konfessionella inslag förekommer i utbildningen skall det för eleven vara frivilligt att delta. – Som jag tolkar det kan jag be bordsbön i skolan men jag kan inte tvinga ett barn som inte vill be med, säger Nina Carlsson Garlöv. Den nya skollagen diskuteras på en konferens i Stiftets Hus i Uppsala den 25 maj. MATS LAGERGREN

  Sid 2 - TORSDAG 14 APRIL 2011 KYRKANS TIDNING NUMMER 15 UPPSALA STIFT Stiftets hus, Box  
Arkiv:
Kyrkans Tidning stift nr 44 2009
Kyrkans Tidning stift nr 45 2009
Kyrkans Tidning stift nr 46 2009
Kyrkans Tidning stift nr 47 2009
Kyrkans Tidning stift nr 48 2009
Kyrkans Tidning stift nr 49 2009
Kyrkans Tidning stift nr 50 2009
Kyrkans Tidning stift nr 51 2009
Kyrkans Tidning stift nr 52/53 2009
Kyrkans Tidning Stift nr 1 2010
Kyrkans Tidning stift nr 2 2010
Kyrkans Tidning stift nr 4 2010
Kyrkans Tidning stift nr 5 2010
Kyrkans Tidning stift nr 6 2010
Kyrkans Tidning stift nr 7 2010
Kyrkans Tidning stift nr 8 2010
Kyrkans Tidning stift nr 9 2010
Kyrkans Tidning stift nr 10 2010
Kyrkans Tidning stift nr 11 2010
Kyrkans Tidning stift nr 12 2010
Kyrkans Tidning stift nr 13/14 2010
Kyrkans Tidning stift nr 15 2010
Kyrkans Tidning stift nr 16 2010
Kyrkans Tidning stift nr 17 2010
Kyrkans Tidning stift nr 18 2010
Kyrkans Tidning stift nr 19 2010
Kyrkans Tidning stift nr 20 2010
Kyrkans Tidning stift nr 21 2010
Kyrkans Tidning stift nr 22 2010
Kyrkans Tidning stift nr 23 2010
Kyrkans Tidning stift nr 24 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26
Kyrkans Tidning Stift nr 27/28
Kyrkans Tidning Stift nr 29/30
Kyrkans Tidning Stift nr 31/32
Kyrkans Tidning Stift nr 33
Kyrkans Tidning stift nr 34 2010
Kyrkans Tidning stift nr 35 2010
Kyrkans Tidning stift nr 36 2010
Kyrkans Tidning stift nr 37 2010
Kyrkans Tidning stift nr 38 2010
Kyrkans Tidning stift nr 39 2010
Kyrkans Tidning stift nr 40 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 41 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 42 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 43
Kyrkans Tidning stift nr 44
Kyrkans Tidning stift nr 45
Kyrkans Tidning stift nr 46
Kyrkans Tidning stift nr 47
Kyrkans Tidning stift nr 48
Kyrkans Tidning stift nr 49
Kyrkans Tidning stift nr 50 2010
Kyrkans Tidning stift nr 51/52 2010
Kyrkans Tidning stift nr 1 2011
Kyrkans Tidning stift nr 2 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 3 2011
Kyrkans Tidning Stift Nr 4 2011
Kyrkans Tidning stift nr 5 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 6 2011
Kyrkans Tidning stift nr 7 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 8 2011
Kyrkans Tidning stift nr 9 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 10 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 11 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 12 2011
Kyrkans Tidning stift nr 13 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 14 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 16/17 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 19 2011
Kyrkans Tidning stift nr 20 2011
Kyrkans Tidning stift nr 21 2011
Kyrkans Tidning stift nr 22 2011
Kyrkans Tidning stift nr 23 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 24 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26 2011
Kyrkans Tidning stift nr 27-28 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 31-32 2011
Kyrkans Tidning stift nr 33 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 35 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 36 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 37 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 38 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 39 2011
Kyrkans Tidning Stift Nr 40
Kyrkans Tidning Stift Nr 41
Kyrkans Tidning stift Nr 42 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 43 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 47 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 48 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 50 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 2 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 3 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 4 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 5 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 7 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 8 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 9 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 11 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 12 2012
Kyrkans Tidning stift nr 13 2012
Kyrkans Tidning stift nr 14/15 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 16 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 17 2012
Kyrkans Tidning stift nr 19 2012
Kyrkans Tidning stift nr 20 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 21 2012
Kyrkans Tidning stift nr 22 2012
Kyrkans Tidning stift nr 23 2012
Kyrkans Tidning stift nr 24 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26 2012
Kyrkans Tidning stift nr 27/28 2012
Kyrkans Tidning stift nr 29/30 2012
Kyrkans Tidning stift nr 31/32 2012
Kyrkans Tidning stift nr 33 2012
Kyrkans Tidning stift nr 35 2012
Kyrkans Tidning stift nr 36 2012
Kyrkans Tidning stift nr 37 2012
Kyrkans Tidning stift nr 38 2012
Kyrkans Tidning stift nr 39 2012
Kyrkans Tidning stift nr 40 2012
Kyrkans Tidning stift nr 45 2012
Kyrkans Tidning stift nr 46 2012
Kyrkans Tidning stift nr 47 2012
Kyrkans Tidning stift nr 48 2012
Kyrkans Tidning stift nr 50 2012
Kyrkans Tidning stift nr 3 2013
Kyrkans Tidning stift nr 6 2013
Kyrkans Tidning stift nr 8 2013
Kyrkans Tidning stift nr 9 2013
Kyrkans Tidning stift nr 12 2013
Kyrkans Tidning stift nr 13/14 2013
Kyrkans Tidning stift nr 15 2013
Kyrkans Tidning stift nr 16 2013
Kyrkans Tidning stift nr 17 2013
Kyrkans Tidning stift nr 18 2013
Kyrkans Tidning stift nr 19 2013
Kyrkans Tidning stift nr 20 2013
Kyrkans Tidning stift nr 21 2013
Kyrkans Tidning stift nr 22 2013
Kyrkans Tidning stift nr 23 2013
Kyrkans Tidning stift nr 24 2013
Kyrkans Tidning stift nr 25/26 2013
Kyrkans Tidning stift nr 27/28 2013
Kyrkans Tidning stift nr 29/30 2013
Kyrkans Tidning stift nr 33 2013
Kyrkans Tidning stift nr 34 2013
Kyrkans Tidning stift nr 36 2013
Kyrkans Tidning stift nr 37 2013
Kyrkans Tidning stift nr 39 2013
Kyrkans Tidning stift nr 40 2013
Kyrkans Tidning stift nr 41 2013
Kyrkans Tidning stift nr 42 2013
Kyrkans Tidning stift nr 43 2013
Kyrkans Tidning stift nr 44 2013
Kyrkans Tidning stift nr 45 2013
Kyrkans Tidning stift nr 46 2013
Kyrkans Tidning stift nr 47 2013
Kyrkans Tidning stift nr 48 2013
Kyrkans Tidning stift nr 50 2013
Kyrkans Tidning Stift 51/52 2013
Kyrkans Tidning stift nr 1 2014
Kyrkans Tidning stift nr 2 2014
Kyrkans Tidning stift nr 3 2014
Kyrkans Tidning stift nr 4 2014
Kyrkans Tidning stift nr 5 2014
Kyrkans Tidning stift nr 6 2014
Kyrkans Tidning stift nr 9 2014
Kyrkans Tidning stift nr 11 2014
Kyrkans Tidning stift nr 14 2014
Kyrkans Tidning nr 16/17 Stift 2014
Kyrkans Tidning stift nr 18 2014
Kyrkans Tidning stift nr 19 2014
Kyrkans Tidning stift nr 20 2014
Kyrkans Tidning stift nr 23 2014
Kyrkans Tidning stift nr 24 2014
Kyrkans Tidning stift nr 25-26 2014
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.