Sidan 1 i Kyrkans Tidning stift nr 7 2011

TORSDAG 17 FEBRUARI 2011 KYRKANS TIDNING NUMMER 7 FRÅN STIFTEN På den här sidan möter du livet i stiften. Ny utmärkelse till kyrkogårdar SKARA STIFT En ny utmärkelse kommer att delas ut i Skara stift under 2011. Det är pris till årets kyrkogårdsförvaltning. Utöver uppmärksamhet och ära kommer pristagaren också att få en summa pengar. Dessa kommer från det kapital som fanns hos den numera nerlagda stiftsavdelningen av Församlingsförbundet. 130 000 kronor har avsatts för ändamålet. Skara stift kommer att förvalta pengarna. Pristagarna ska utses av en särskild kommitté. Denna väljs under våren vid konferensen för Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation i stiftet. Det är dock redan nu klart att biskopen ska ingå. ’’ väljer gärna Hallstabor Som präst har man rollen av att vara en expert och kan svaret på frågorna, fast det ofta inte finns några svar. Det blir ett hinder i samtalen. CORINNA FRIEDL präst i Hässleholms församling och kaplan i katekumenatet. kyrklig äldreomsorg En majoritet av de boende i Hallstahammar och Kolbäck skulle överväga att använda sig av kyrkans äldreomsorg – om sådan fanns att tillgå. En ny enkät ger församlingarna något att tänka på. VÄSTERÅS STIFT Hallstahammar-Berg och Kolbäck-Säby församlingar har nyligen genomfört en attitydundersökning bland sina medlemmar. I den säger en fjärdel av invånarna i kommunen direkt ja på frågan om de skulle vara intresserade av att använda sig av äldreomsorg i församlingarnas regi. Ännu fler, 40 procent svarar kanske på den frågan. Bara omkring en tredjedel ställer sig direkt avvisande. I SAMMA ENKÄT svarar omkring Majoriteten av de boende i Hallstahammars kommun är intresserade av äldreomsorg i församlingarnas regi. Störst är intresset bland kvinnor, äldre över 70 år och de som har god kännedom om Svensk kyrkan. Här ligger siffrorna på 70-80 procent. FOTO: ANDERS HAGMAN Fjällkyrkobeslut ogiltigförklaras VÄSTERÅS STIFT Frågan om Västerås stift har rätt att kanalisera medel till kyrklig verksamhet inom LimaTranstrands församling via en insamlingsstiftelse går vidare. Domkapitlet biföll i fjol ett överklagande från församlingen vilket innebar att domkapitlet upphävde stiftsfullmäktiges medelstilldelning till insamlingsstiftelsen för fjällkyrkan i Sälen. Nu har Svenska kyrkans överklagandenämnd i sin tur undanröjt domkapitlets beslut. Orsaken är att frågor av denna karaktär sedan den 1 januari 2010 ska avgöras av Svenska kyrkans överklagandenämnd som första instans. Det ursprungliga överklagandet från Lima-Transtrands församling tas upp av överklagandenämnden om församlingen så önskar. hälften att de skulle vara intresserade av att placera sina barn i en heltidsförskola som kyrkan driver . Svaren är en kraftfull indikation på det höga intresset för kyrkan som aktör inom den sociala ekonomin. – Vi har ju funderat väldigt mycket på social ekonomi och ställt oss frågan vad vi kan göra, säger kyrkoherde Asta Matikainen Lecklin. – Vi förhandlade med det kommunala fastighetsbolaget om att överta ett servicehus för omkring fem år sedan och vi har även tittat på möjligheten att inrymma en förskola i våra lokaler. – Då ansåg vi att vi inte hade råd med de investeringar som be- hövdes, men frågan är inte död. Det här ger oss anledning att fundera vidare i de är frågorna. INTE OVÄNTAT ÄR DET de 40 pro- ? FAKTA 600 intervjuades Intervjuundersökningen i Hallstahammars kommun genomfördes av SKOP i september 2010 och omfattade 600 personer. En liknande undersökning genomfördes i Västerås under senhösten 2010. cent som tycker sig ha god kännedom om Svenska kyrkan som är mest positiva. De 60 procent som säger sig ha dålig kunskap om Svenska kyrkan är följaktligen minst intresserade. Och just detta, den bristfälliga kunskapen om vad Svenska kyrkan gör och står för är något som bekymrar Asta Matikainen Lecklin. –Jag blev närmast chockad över att närmare 90 procent inte riktigt vet vad vi gör. Så tolkar jag ett svar där bara drygt var tionde säger sig ha mycket bra kännedom om vår verksamhet. Denna okunskap visar sig också i de avsnitt där det finns möjlighet att tycka till om vilken verksamhet kyrkan ska satsats på. -Man vill att vi ska satsa på diakonal verksamhet och socialt engagemang, men det satsar vi redan väldigt mycket på. EN TYDLIG SVÅRIGHET handlar om hur kyrkan når ut. Mindre än hälften läser någonsin församlingsbladet framgår det av enkä- ten. Bara omkring var sjätte församlingsbo läser annonser i tidningarna och nio av tio har aldrig varit inne på församlingens hemsida. –Den här biten får vi jobba på, medger Asta Matikainen Lecklin. Enkäten ska nu ligga till grund för eftertanke och överläggningar bland personal och förtroendevalda. Tanken är att detta ska vägleda målarbetet och budgetarbetet inför nästa verksamhetsår. – Det värdefulla med sådana här enkäter tror jag är att frågorna kommer på bordet. Vi får svart på vitt om hur det är här hos oss i Hallstahammar och Kolbäck. Det är människorna som svarat på enkäten som vi vill nå. ANDERS HAGMAN Mentorer för nya kyrkoherdar VÄXJÖ STIFT Under februari startar ett mentorsprogram för dem som blir nya kyrkoherdar i Växjö stift. Ambitionen är att samtliga nya kyrkoherdar, inklusive dem som blir ny kyrkoherde i ett pastorat som genomgått strukturreglering, ska få möjlighet att fördjupas i rollen genom regelbundna möten med en erfaren kollega under totalt 18 månader. Programmet är en del i stiftets arbete att stötta chefer och ledare; inom detta område ryms också satsningar på nätverksbyggen och medarbetarprogram. Hoppfullt och ovisst i Egypten Hur de kristnas situation i Egypten kommer att bli efter revolutionen vet ingen än. Skara stifts internationelle handläggare hoppas på förbättringar. SKARA STIFT De kristna i Egypten utgör 10-15 procent av befolkningen vilket innebär 8-12 miljoner människor. De flesta tillhör den koptisk-ortodoxa kyrkan, men det finns protestanter också. Övriga befolkningen är muslimer. – De kristna, som är i minoritet, är förstås oroliga för att extrema grupper ska ta över landet. Hoppet står till att det är en demokratisk rörelse som startat, och att alla människor ses som lika mycket värda, säger Göran Rask, handläggare för inter- Göran Rask nationella frågor i Skara stift. HAN BESÖKTE EGYPTEN första gången 1977 och har även bott en kortare tid i landet. Innan han började arbeta i Skara stift var han Svenska kyrkans Mellanösternsekreterare med ansvar för bland annat Svenska kyrkans arbete i Egypten. – Varken jag eller någon annan med lång erfarenhet av Mellanöstern kunde förutse att detta skulle hända just nu. Egypten har varit en diktatur under lång tid, så när förändringen skulle komma var det svårt sia om. Att den skulle komma förr eller senare var däremot klart. Han ser mycket hopp i det som har hänt. En stor del av folket vill ha demokrati och leva utifrån de mänskliga rättigheterna. Hoppfullt är också att det är ungdomen som stått i förgrunden. – De unga utgör en stor del av befolkningen. Det här skapar hopp både bland unga i Egypten och resten av Mellanöstern. ATT DET ÄR MÄNNISKOR från olika grupper som drivit igenom revolutionen och inte bara deltagare från en enda gruppering är också hoppfullt. – Men visst är ovissheten stor för de kristna, de lever i en utsatt situation och behöver mycket förbön om beskydd och vishet för ledarna. Själv hoppas Göran Rask kunna åka ner till Egypten i början av mars för att träffa kristna företrädare och informera sig om läget i landet. CATHARINA SUNDQVIST

  Sid 2 - TORSDAG 17 FEBRUARI 2011 KYRKANS TIDNING NUMMER 7 SKARA STIFT Stiftskansliet, Box  
Arkiv:
Kyrkans Tidning stift nr 44 2009
Kyrkans Tidning stift nr 45 2009
Kyrkans Tidning stift nr 46 2009
Kyrkans Tidning stift nr 47 2009
Kyrkans Tidning stift nr 48 2009
Kyrkans Tidning stift nr 49 2009
Kyrkans Tidning stift nr 50 2009
Kyrkans Tidning stift nr 51 2009
Kyrkans Tidning stift nr 52/53 2009
Kyrkans Tidning Stift nr 1 2010
Kyrkans Tidning stift nr 2 2010
Kyrkans Tidning stift nr 4 2010
Kyrkans Tidning stift nr 5 2010
Kyrkans Tidning stift nr 6 2010
Kyrkans Tidning stift nr 7 2010
Kyrkans Tidning stift nr 8 2010
Kyrkans Tidning stift nr 9 2010
Kyrkans Tidning stift nr 10 2010
Kyrkans Tidning stift nr 11 2010
Kyrkans Tidning stift nr 12 2010
Kyrkans Tidning stift nr 13/14 2010
Kyrkans Tidning stift nr 15 2010
Kyrkans Tidning stift nr 16 2010
Kyrkans Tidning stift nr 17 2010
Kyrkans Tidning stift nr 18 2010
Kyrkans Tidning stift nr 19 2010
Kyrkans Tidning stift nr 20 2010
Kyrkans Tidning stift nr 21 2010
Kyrkans Tidning stift nr 22 2010
Kyrkans Tidning stift nr 23 2010
Kyrkans Tidning stift nr 24 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26
Kyrkans Tidning Stift nr 27/28
Kyrkans Tidning Stift nr 29/30
Kyrkans Tidning Stift nr 31/32
Kyrkans Tidning Stift nr 33
Kyrkans Tidning stift nr 34 2010
Kyrkans Tidning stift nr 35 2010
Kyrkans Tidning stift nr 36 2010
Kyrkans Tidning stift nr 37 2010
Kyrkans Tidning stift nr 38 2010
Kyrkans Tidning stift nr 39 2010
Kyrkans Tidning stift nr 40 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 41 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 42 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 43
Kyrkans Tidning stift nr 44
Kyrkans Tidning stift nr 45
Kyrkans Tidning stift nr 46
Kyrkans Tidning stift nr 47
Kyrkans Tidning stift nr 48
Kyrkans Tidning stift nr 49
Kyrkans Tidning stift nr 50 2010
Kyrkans Tidning stift nr 51/52 2010
Kyrkans Tidning stift nr 1 2011
Kyrkans Tidning stift nr 2 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 3 2011
Kyrkans Tidning Stift Nr 4 2011
Kyrkans Tidning stift nr 5 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 6 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 8 2011
Kyrkans Tidning stift nr 9 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 10 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 11 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 12 2011
Kyrkans Tidning stift nr 13 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 14 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 15 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 16/17 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 19 2011
Kyrkans Tidning stift nr 20 2011
Kyrkans Tidning stift nr 21 2011
Kyrkans Tidning stift nr 22 2011
Kyrkans Tidning stift nr 23 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 24 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26 2011
Kyrkans Tidning stift nr 27-28 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 31-32 2011
Kyrkans Tidning stift nr 33 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 35 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 36 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 37 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 38 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 39 2011
Kyrkans Tidning Stift Nr 40
Kyrkans Tidning Stift Nr 41
Kyrkans Tidning stift Nr 42 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 43 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 47 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 48 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 50 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 2 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 3 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 4 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 5 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 7 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 8 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 9 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 11 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 12 2012
Kyrkans Tidning stift nr 13 2012
Kyrkans Tidning stift nr 14/15 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 16 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 17 2012
Kyrkans Tidning stift nr 19 2012
Kyrkans Tidning stift nr 20 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 21 2012
Kyrkans Tidning stift nr 22 2012
Kyrkans Tidning stift nr 23 2012
Kyrkans Tidning stift nr 24 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26 2012
Kyrkans Tidning stift nr 27/28 2012
Kyrkans Tidning stift nr 29/30 2012
Kyrkans Tidning stift nr 31/32 2012
Kyrkans Tidning stift nr 33 2012
Kyrkans Tidning stift nr 35 2012
Kyrkans Tidning stift nr 36 2012
Kyrkans Tidning stift nr 37 2012
Kyrkans Tidning stift nr 38 2012
Kyrkans Tidning stift nr 39 2012
Kyrkans Tidning stift nr 40 2012
Kyrkans Tidning stift nr 45 2012
Kyrkans Tidning stift nr 46 2012
Kyrkans Tidning stift nr 47 2012
Kyrkans Tidning stift nr 48 2012
Kyrkans Tidning stift nr 50 2012
Kyrkans Tidning stift nr 3 2013
Kyrkans Tidning stift nr 6 2013
Kyrkans Tidning stift nr 8 2013
Kyrkans Tidning stift nr 9 2013
Kyrkans Tidning stift nr 12 2013
Kyrkans Tidning stift nr 13/14 2013
Kyrkans Tidning stift nr 15 2013
Kyrkans Tidning stift nr 16 2013
Kyrkans Tidning stift nr 17 2013
Kyrkans Tidning stift nr 18 2013
Kyrkans Tidning stift nr 19 2013
Kyrkans Tidning stift nr 20 2013
Kyrkans Tidning stift nr 21 2013
Kyrkans Tidning stift nr 22 2013
Kyrkans Tidning stift nr 23 2013
Kyrkans Tidning stift nr 24 2013
Kyrkans Tidning stift nr 25/26 2013
Kyrkans Tidning stift nr 27/28 2013
Kyrkans Tidning stift nr 29/30 2013
Kyrkans Tidning stift nr 33 2013
Kyrkans Tidning stift nr 34 2013
Kyrkans Tidning stift nr 36 2013
Kyrkans Tidning stift nr 37 2013
Kyrkans Tidning stift nr 39 2013
Kyrkans Tidning stift nr 40 2013
Kyrkans Tidning stift nr 41 2013
Kyrkans Tidning stift nr 42 2013
Kyrkans Tidning stift nr 43 2013
Kyrkans Tidning stift nr 44 2013
Kyrkans Tidning stift nr 45 2013
Kyrkans Tidning stift nr 46 2013
Kyrkans Tidning stift nr 47 2013
Kyrkans Tidning stift nr 48 2013
Kyrkans Tidning stift nr 50 2013
Kyrkans Tidning Stift 51/52 2013
Kyrkans Tidning stift nr 1 2014
Kyrkans Tidning stift nr 2 2014
Kyrkans Tidning stift nr 3 2014
Kyrkans Tidning stift nr 4 2014
Kyrkans Tidning stift nr 5 2014
Kyrkans Tidning stift nr 6 2014
Kyrkans Tidning stift nr 9 2014
Kyrkans Tidning stift nr 11 2014
Kyrkans Tidning stift nr 14 2014
Kyrkans Tidning nr 16/17 Stift 2014
Kyrkans Tidning stift nr 18 2014
Kyrkans Tidning stift nr 19 2014
Kyrkans Tidning stift nr 20 2014
Kyrkans Tidning stift nr 23 2014
Kyrkans Tidning stift nr 24 2014
Kyrkans Tidning stift nr 25-26 2014
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.