Sidan 1 i Kyrkans Tidning Stift nr 1 2010

TORSDAG 7 JANUARI 2010 KYRKANS TIDNING NUMMER 1 FRÅN STIFTEN På den här sidan möter du livet i stiften. ’’se på innehållet Dags att BIRGIT HENRIKSSON, eldsjäl i Nöbbele församling, Växjö stift Det är jättesynd att ungdomarna inte längre är med i föreningar. Man lär sig så mycket, får träffas, sätta sig in i samhället och jobba tillsammans. Ragnar Persenius ger sin syn på kyrkan i tiden Tilltalet blir till i ett möte mellan budskap och den sociala situationen. När kyrkan backar undan ställs människan ensam med sin oro och undran. Järna församling har gått samman med Nås och Äppelbo. Cirkeln sluten i Mora Vid årsskiftet trädde många församlingssammanslagningar i kraft. I Mora innebär det att cirkeln är slutet. VÄSTERÅS STIFT Församlingarna i Venjan, Sollerön och Våmhus knoppades ursprungligen av från Mora församling 1607, 1775 och 1868. Från årsskiftet är de åter ett och cirkeln därmed sluten. SAMMANLAGT MINSKADE Väste- UPPSALA STIFT – Den kyrka som inte har något att säga blir snabbt ointressant för en sökande människa, säger biskop Ragnar Persenius. Vi möts några dagar före jul och jag ber honom fundera kring läget i dag, i Svenska kyrkan och särskilt i Uppsala stift. DELAKTIGHET ÄR ett nyckelord när Ragnar Persenius visar på den utveckling som han önskar sig. Han ser hur det i många församlingar växer fram mötesplatser för dialog och samtal och han understryker vikten av att kyrkan blir mer utåtriktad. – Tidigare var det självklart att människor kom till kyrkan men förändringarna i samhället, kanske tydligast när det gäller barnverksamheten, kräver ett annat tänkande. I DEN DIALOGEN MÅSTE kyrkan ha något att utgå ifrån och Ragnar Persenius menar att vi utifrån ett auktoritetskomplex i allt för hög grad backar undan. Tidigare fanns en sådan auktoritär hållning med en kyrka som förmedlade färdiga sanningar, där människor förväntades lyssna och lyda men den tiden är sedan länge förbi. – När jag började som präst på 70-talet var det viktigt att betona livsfrågor och det kunde vi göra utifrån att människor hade kunskaper om kristen tro och kristet liv. Då fanns ett behov att utifrån sin egen situation få tala om detta. I DAG ÄR SITUATIONEN EN HELT annan rås stift med 20 församlingar vid årsskiftet. I nybildade Säterbygdens församling ingår tidigare Säters, Gustafs, Silvbergs och Stora Skedvi församlingar. I Linde Bergslagsförsamling ingår Lindersbergs och Ramsbergs församlingar. Församlingarna i Kolsva, Himmeta Bro och Västra Skedvi är nu ett under namnet Malma församling. I Köpingsbygdens församling ingår Köping, Munktorp och Odensvi. Nora Bergslagsförsamling ersätter Nora Bergsförsamling, Vikers och Järnboås församlingar. Det här är exempel på församlingar som lyckats ena sig om ett nytt församlingsnamn. I ÖVRIGA sammanslagningar finns de gamla församlingsnamnen kvar. Det gäller Norberg-Karbenning, Idre-Särna, Hedemora-Garpenberg samt Gränges Säfsnäs, som även rymmer tidigare Grangärde församling. I Vansbro kommun finns från och med årsskiftet en församling med hela tre namn. Det är nybildade Järna med Nås och Äppelbo församling. Biskop Ragnar Persenius vill ha många samtal om innehållsfrågor när det nya året stundar. FOTO: MATS LAGERGREN att vi ger människor så lite att referera till. – Det jag har störst problem med är att vi inte ser budskapet inställt i ett gudomligt handlande där vi inte bara är hänvisade till oss själva. Bibeln är inte en uppslagsbok men den är en del av Guds frälsningshistoria och därför Guds ord till oss. vår egen tro och ytterst med den gudomliga uppenbarelsen. – Det är viktigt att predikan är ett tilltal och inte ett kåseri över något andligt ämne och den kan faktiskt vara ett tilltal utan att för den skull omyndigförklara. RAGNAR PERSENIUS TYCKER att det ANDERS HAGMAN och när människor saknar grund- DET FINNS ETT STORT behov av andläggande kunskaper måste de få lig fördjupning och Ragnar Persenius tar Breichans att lära sig. Bibeln är inte en uppdagårds verkFör att i samtalen slagsbok men den är samhet som ha något att utgå en del av Guds exempel. Här från och som en frälsningshistoria. finns retreaten hjälp att bearsom en möjligbeta sina livsfråhet att dra sig undan, att be, läsa gor. – Kristen tro formas alltid i Bibeln och att få tid att reflektera. mötet mellan budskapet och den Å andra sidan finns andrummet sociala situationen men om vi där deltagarna tillsammans får glömmer bort innehållet lämnar samtala och fundera om kristen vi människor ensamma och i slut- tro och vad det innebär att vara ändan har de ingenting annat än människa i dag. – Det är viktigt med både retsig själva att lita till. reat och andrum och i församRAGNAR PERSENIUS VILL INTE att vi lingarna behövs båda delarna. ska komma med färdiga svar på Det handlar om en helhetssyn. alla frågor eller att kyrkan dikteDet största hotet är den sekularirar för människor vad de ska tro. sering som kommer inifrån. Att Däremot är han bekymrad över vi har problem med att gestalta ’’ är bekymmersamt när han möter människor som har varit med i verksamhet under en längre tid utan att det finns några tecken på – DET FINNS INGET KRAV på att en människa ska att det är ett Det är viktigt att preomfatta allt kyrkligt samdikan är ett tilltal och som finns i manhang. Eller inte ett kåseri över den kristna när kyrkligt annågot andligt ämne. traditionen, ställda med säger Ragnar många år i tjänst deltar i en kurs och för första Persenius och knyter an till trosbekännelsen och en formulegången får en gudstjänst förklaring som ger en vink om vad det rad. – Vi ska inte komma med tros- handlar om. – När vi säger att vi ska ineller bekännelsekrav men för en idéburen organisation är det all- stämma i kyrkans bekännelse deles självklart att kunna kräva visar vi på att kyrkans bekännelse att dess medarbetare har en är större än min egen. Det begrängrundläggande kunskap och en sas inte till min egen tro som i stället är del av något större. Gud är solidaritet med innehållet. större än vad en enskild människa RISKEN ÄR I FÖRLÄNGNINGEN att vi kan omfatta och det är nog tur. sviker dem vi är satta att tjäna. Annars blir det ingen nåd kvar. MATS LAGERGREN Att människor möter en kyrka som själv inte har några kriterier att utgå ifrån, som inte förhåller sig till det centrala i budskapet och låter var och en vara hänvisad till sin egen tolkning. – Luther talar om människans grundsynd som att hon är inkrökt i sig själv. I dag är risken att vi i vår ambition att göra Gud ofångbar att vi till sist bara har oss själva att förhålla oss till. ’’

  Sid 2 - TORSDAG 7 JANUARI 2010 KYRKANS TIDNING NUMMER 1 UPPSALA STIFT Stiftets hus, Box  
Arkiv:
Kyrkans Tidning stift nr 44 2009
Kyrkans Tidning stift nr 45 2009
Kyrkans Tidning stift nr 46 2009
Kyrkans Tidning stift nr 47 2009
Kyrkans Tidning stift nr 48 2009
Kyrkans Tidning stift nr 49 2009
Kyrkans Tidning stift nr 50 2009
Kyrkans Tidning stift nr 51 2009
Kyrkans Tidning stift nr 52/53 2009
Kyrkans Tidning stift nr 2 2010
Kyrkans Tidning stift nr 4 2010
Kyrkans Tidning stift nr 5 2010
Kyrkans Tidning stift nr 6 2010
Kyrkans Tidning stift nr 7 2010
Kyrkans Tidning stift nr 8 2010
Kyrkans Tidning stift nr 9 2010
Kyrkans Tidning stift nr 10 2010
Kyrkans Tidning stift nr 11 2010
Kyrkans Tidning stift nr 12 2010
Kyrkans Tidning stift nr 13/14 2010
Kyrkans Tidning stift nr 15 2010
Kyrkans Tidning stift nr 16 2010
Kyrkans Tidning stift nr 17 2010
Kyrkans Tidning stift nr 18 2010
Kyrkans Tidning stift nr 19 2010
Kyrkans Tidning stift nr 20 2010
Kyrkans Tidning stift nr 21 2010
Kyrkans Tidning stift nr 22 2010
Kyrkans Tidning stift nr 23 2010
Kyrkans Tidning stift nr 24 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26
Kyrkans Tidning Stift nr 27/28
Kyrkans Tidning Stift nr 29/30
Kyrkans Tidning Stift nr 31/32
Kyrkans Tidning Stift nr 33
Kyrkans Tidning stift nr 34 2010
Kyrkans Tidning stift nr 35 2010
Kyrkans Tidning stift nr 36 2010
Kyrkans Tidning stift nr 37 2010
Kyrkans Tidning stift nr 38 2010
Kyrkans Tidning stift nr 39 2010
Kyrkans Tidning stift nr 40 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 41 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 42 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 43
Kyrkans Tidning stift nr 44
Kyrkans Tidning stift nr 45
Kyrkans Tidning stift nr 46
Kyrkans Tidning stift nr 47
Kyrkans Tidning stift nr 48
Kyrkans Tidning stift nr 49
Kyrkans Tidning stift nr 50 2010
Kyrkans Tidning stift nr 51/52 2010
Kyrkans Tidning stift nr 1 2011
Kyrkans Tidning stift nr 2 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 3 2011
Kyrkans Tidning Stift Nr 4 2011
Kyrkans Tidning stift nr 5 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 6 2011
Kyrkans Tidning stift nr 7 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 8 2011
Kyrkans Tidning stift nr 9 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 10 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 11 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 12 2011
Kyrkans Tidning stift nr 13 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 14 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 15 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 16/17 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 19 2011
Kyrkans Tidning stift nr 20 2011
Kyrkans Tidning stift nr 21 2011
Kyrkans Tidning stift nr 22 2011
Kyrkans Tidning stift nr 23 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 24 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26 2011
Kyrkans Tidning stift nr 27-28 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 31-32 2011
Kyrkans Tidning stift nr 33 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 35 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 36 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 37 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 38 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 39 2011
Kyrkans Tidning Stift Nr 40
Kyrkans Tidning Stift Nr 41
Kyrkans Tidning stift Nr 42 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 43 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 47 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 48 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 50 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 2 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 3 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 4 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 5 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 7 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 8 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 9 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 11 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 12 2012
Kyrkans Tidning stift nr 13 2012
Kyrkans Tidning stift nr 14/15 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 16 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 17 2012
Kyrkans Tidning stift nr 19 2012
Kyrkans Tidning stift nr 20 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 21 2012
Kyrkans Tidning stift nr 22 2012
Kyrkans Tidning stift nr 23 2012
Kyrkans Tidning stift nr 24 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26 2012
Kyrkans Tidning stift nr 27/28 2012
Kyrkans Tidning stift nr 29/30 2012
Kyrkans Tidning stift nr 31/32 2012
Kyrkans Tidning stift nr 33 2012
Kyrkans Tidning stift nr 35 2012
Kyrkans Tidning stift nr 36 2012
Kyrkans Tidning stift nr 37 2012
Kyrkans Tidning stift nr 38 2012
Kyrkans Tidning stift nr 39 2012
Kyrkans Tidning stift nr 40 2012
Kyrkans Tidning stift nr 45 2012
Kyrkans Tidning stift nr 46 2012
Kyrkans Tidning stift nr 47 2012
Kyrkans Tidning stift nr 48 2012
Kyrkans Tidning stift nr 50 2012
Kyrkans Tidning stift nr 3 2013
Kyrkans Tidning stift nr 6 2013
Kyrkans Tidning stift nr 8 2013
Kyrkans Tidning stift nr 9 2013
Kyrkans Tidning stift nr 12 2013
Kyrkans Tidning stift nr 13/14 2013
Kyrkans Tidning stift nr 15 2013
Kyrkans Tidning stift nr 16 2013
Kyrkans Tidning stift nr 17 2013
Kyrkans Tidning stift nr 18 2013
Kyrkans Tidning stift nr 19 2013
Kyrkans Tidning stift nr 20 2013
Kyrkans Tidning stift nr 21 2013
Kyrkans Tidning stift nr 22 2013
Kyrkans Tidning stift nr 23 2013
Kyrkans Tidning stift nr 24 2013
Kyrkans Tidning stift nr 25/26 2013
Kyrkans Tidning stift nr 27/28 2013
Kyrkans Tidning stift nr 29/30 2013
Kyrkans Tidning stift nr 33 2013
Kyrkans Tidning stift nr 34 2013
Kyrkans Tidning stift nr 36 2013
Kyrkans Tidning stift nr 37 2013
Kyrkans Tidning stift nr 39 2013
Kyrkans Tidning stift nr 40 2013
Kyrkans Tidning stift nr 41 2013
Kyrkans Tidning stift nr 42 2013
Kyrkans Tidning stift nr 43 2013
Kyrkans Tidning stift nr 44 2013
Kyrkans Tidning stift nr 45 2013
Kyrkans Tidning stift nr 46 2013
Kyrkans Tidning stift nr 47 2013
Kyrkans Tidning stift nr 48 2013
Kyrkans Tidning stift nr 50 2013
Kyrkans Tidning Stift 51/52 2013
Kyrkans Tidning stift nr 1 2014
Kyrkans Tidning stift nr 2 2014
Kyrkans Tidning stift nr 3 2014
Kyrkans Tidning stift nr 4 2014
Kyrkans Tidning stift nr 5 2014
Kyrkans Tidning stift nr 6 2014
Kyrkans Tidning stift nr 9 2014
Kyrkans Tidning stift nr 11 2014
Kyrkans Tidning stift nr 14 2014
Kyrkans Tidning nr 16/17 Stift 2014
Kyrkans Tidning stift nr 18 2014
Kyrkans Tidning stift nr 19 2014
Kyrkans Tidning stift nr 20 2014
Kyrkans Tidning stift nr 23 2014
Kyrkans Tidning stift nr 24 2014
Kyrkans Tidning stift nr 25-26 2014
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.