Sidan 4 i Grönyetleverantörerna Nr 2/2009

Kan kyrkogårdarna göras miljövänligare? Och hur? Kan kyrkogården och gravplatserna skötas mer miljövänligt? Det är frågan som ska få sitt svar under kommande år. Projektet bedrivs inom SLU:s Partnerskap Movium. Flera kyrkogårdsförvaltningar liksom flera leverantörer av växter och sten har visat sitt intresse för frågan och deltar i projektet. På kyrkogårdar används olika slag av växter för utsmyckning av gravplatser. Antingen gravplatsinnehavarna själva ombesörjer plantering och skötsel eller de överlåter det till kyrkogårdsförvaltningen är det de anhörigas önskemål som bestämmer val av växter och andra utsmyckningar. Vanligen väljer man en grundplantering av perenna, ofta vintergröna, växter som kombineras med blommande växter, som kan vara sommarblommor eller snittblommor i vas. Vilka behov finns? En övergripande fråga är om det kunden erbjuds idag stämmer med de öns– hur skulle erbjudandet istället se ut? Kontaktperson mot kyrkogårdsförvaltningarna är Ann-Britt Sörensen. Gränsöverskridande datainsamling Man kommer att arbeta gränsöverskridande genom att erbjuda studenter på de tre trädgårdsingenjörsprogrammen Odling, Marknad och Trädgårdsdesign samt två studenter på landskapsingenjörsprogrammen att skriva examensarbeten på 25 hp vardera inom samma övergripande tema. Från plantor till transporter Från området Hortikultur ingår adjunkt Helena Karlén som också är projektledare. Datainsamlingen kopplas till: växtval och plantkvalitet produktionssätt och plats transporter markförberedelser inkl. plantering skötsel natursten (gravstenar, beläggning) Genom att väga samman dessa data kan man ta fram väl underbyggda miljövänliga alternativ, som kyrkogårdsfövaltningarna kan presentera för kunderna, som då, hoppas man, i stor utsträckning kommer att välja en miljövänlig lösning. produkternas miljöpåverkan genom livscykelanalys (LCA). LCA-metoden har använts sedan 1960-talet inom olika områden. Till det projekt som SIK ansvarar för har tre SLU-studenter knutits. Dessa har fått möjlighet att under handledning från SIK, använda databasen SimPro för beräkningar av miljöpåverkan. Erfarenheten och kunskaperna kan bli till gagn även när det gäller skötsel av andra parkanläggningar. Resultaten redovisas brett vid konferenser och i tidskrifter Resultaten kommer att förmedlas och redovisas via examensarbeten, men också Hur miljön påverkas av växtval och skötsel av gravplatser är ett hittills outforskat område. Det här projektet kan därför sägas vara ett pionjärarbete – även internationellt sett. Intresset har också varit stort från kyrkogårdsbranschen, inte bara i Sverige utan även från danskt håll. Målet är att ta fram ett program som visar vad som kan göras för att minska utsläppen av växthusgaser – koldioxid. Fem skriftliga examensarbeten, tre från trädgårdsingenjörsprogrammet och två från landskapsingenjörsprogrammet samt eventuellt ett mastersarbete. Artiklar i fackpress, t ex tidskrifterna Kyrkogården och FÖR, Kirkegaarden samt Moviums gröna fakta. Seminarier alternativt work-shops, där studenter, resurspersoner och näring deltar. Slutseminarium där studenterna lägger fram sina resultat. Eventuell medverkan vid den nationella Kyrkogårdskonferensen 2010 i Kalmar, som har temat ”klimatpåverkan”. Sven Tuvesson SIK – livsmedelsinstitutet studerar trädgårdsprodukters miljöpåverkan SIK, Institutet för livsmedel och bioteknik, arbetar med projekt som syftar till att öka kunskaperna om trädgårds- Moviumkurser Fil lic Ann-Britt Sörensen, Movium är kyrkogårdarnas kontaktperson. Besiktningskurs Växt och mark 17-19 november 2009 i Upplands-Bro Besiktningskurs Växt och mark 16-18 mars 2010 i Tvååker. Adjunkt Helena Karlén i mitten är miljöprojektets ledare. Grönyteleverantörerna 2/2009 4

Sid 3 - ELMIA-NYHETER Fastighet försvann från Park & Golf Snopet, sade utställare och besökare   Sid 5 - Många besökare till kyrkogårdar behöver en offentlig toalett på nära håll. Har ni  
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.