Sidan 2 i Godset Nr 3 2008

En tid av stora förändringar Vi går en spännande höst till mötes. Inriktningen på landets framtida infrastruktur läggs fram i regeringens transportpolitiska proposition. Kanske är den redan presenterad när du läser detta. Det är viktiga frågor och avgörande beslut. Exempelvis höghastighetsbanor för järnvägen är en mycket stor investering. Det kräver na turligtvis eftertanke. Samtidigt går det inte att överskatta nyttan. Vårt avlånga land skulle krympa betydligt utan att belasta miljön med ytterligare utsläpp av växthusga ser. Och inte minst viktigt för vår del av branschen ­ det skulle frigöra massor av efterlängtad plats för godstrans porter på stambanorna. Mot bakgrund av detta var det kittlande att läsa vår intervju med statssekreterare Leif Zetterberg. Hans positiva inställning till höghastighets banor och alternativa finansieringsmöjligheter visar på medvetenhet om behoven av ökad transportkapacitet inom vår sektor. Kapacitetsfrågorna är dock aktuella på annat sätt just nu i somras fick Banverket ett uppdrag från regeringen att utveckla modellen för kapacitetstilldelning för att infrastrukturen ska nyttjas på ett för samhället optimalt sätt. Banverket ska också upprätta en handlingsplan för att utveckla ekonomiska styrmedel vid kapacitetstill delning. Under hösten kommer därför dessa frågor att diskuteras inom sektorn. Leif Zetterberg pekar också på vikten av samverkan mellan transportslagen. Där går utvecklingen snabbt framåt. Jag undertecknade till exempel i slutet av au gusti ett avtal om en ny kombiterminal samt lastnings central mellan järnväg och lastbil i Falköping. Det är en intressant satsning på en så kallad inlandshamn där hela godshanteringen kommer att integreras med Gö teborgs hamn. Vi behöver fler sådana satsningar präglade av nytän kande. Vi på Banverket har kastat alla skygglappar och tar nu sats inför en tid präglad av stora förändringar. Om du inte tror mig, kom då till Godsetdagen den 22 oktober i Stockholm. Då får du bland mycket annat chansen att lyssna mer på vad Leif Zetterberg har att säga. Väl mött! Mikael Eriksson/marknadschef 3/08 På omslaget Leif Zetterberg, statssekreterare på näringsdepartementet. högsta budet Vinner s. 11 Näringsdepar tementet är inte främmande för nya lösningar för att finansiera utbyggnad av järnvägen. Ett förslag är att auktionera ut banavgifterna. Godset tog tempen på statssekreterare Leif Zetterberg inför höstens infrastrukturproposition. kombitr aNsPorter ­ eN affärsmöjlighet s. 14 Speditörer i Skåne och Blekinge ser kombi som en affärsmöjlighet. Det är också det transportslag som bedöms ha starkast framtidsutsikter. logistik för skriVbordet s. 3 Nordens största tillverkare av kontorsmöbler, Kinnarps, har hoppat på Volvotåget till belgiska Gent. Leveranssäkerhet är ett av motiven i ett Europa med trafikinfarkt på vägarna. Nytt om gods och affärer s. 6 & 15 tunnelseende i helsingborg s. 7 Helsingborg, porten till kontinenten. Här planeras för nästa fasta förbindelse till Danmark. Men innan dess ska två andra tunnlar byggas. Och strömmen av frukt och grönt genom staden är oavbruten. comeback för daNsk järnväg s. 16 Direktören för danska Trafikstyrelsen talar ut. krönikan: maria Nygren s. 18 Nytt från banverket s. 18-19 gods framåt s. 20 De fyra trafikverken utreder hur trafikslagen kan samverka mer och bättre ­ för effektivare transporter.

Sid 1 - En tidning från Banverket om gods och affärer » Vinnare av Svenska Publishingpriset   Sid 3 - destination: Kinnarps Logistik för skrivbordet Trängseln på vägarna får allt fler  
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.