Sidan 2 i Godset Nr 2 2007

Hårda prioriteringar, men vi satsar på godset Det har aldrig någonsin transporterats så mycket gods och resande på järnvägen som nu. Den ökade efterfrågan på järnvägstrafik har medfört stora punktlighetsproblem. Samtidigt har den dramatiska prisutvecklingen i entreprenadbranschen och tidigare, osäkra kostnadsbedömningar urholkat den ursprungliga framtidsplanen för järnvägen 2004-2015. Banverket har tagit konsekvenserna av detta. När vi den 18 juni till regeringen lämnar ett förslag till reviderad framtidsplan omfattar den de investeringar som vi anser bidrar allra bäst till samhällsutvecklingen och till att möta kundernas förväntningar. Planen tar främst sikte på att få en godtagbar kvalitet i dagens trafik och på att öka trafiken på det befintliga nätet. Pågående projekt ska fullföljas. Därutöver prioriteras satsningar på strategiska godsstråk och satsningar i regioner med mycket trafik där det är problem med kapacitet och punktlighet. Den plan vi lägger fram kommer trots de hårda prioriteringarna att ge viktiga resultat, inte minst på godssidan. Så här tänker vi oss i stora drag situationen år 2015: Transportkvaliteten runt storstäderna förbättras. Ett nytt kombinerat gods- och persontågsstråk mellan Umeå och Stockholm går via Botniabanan. Den nya banan Boden­Haparanda kan ta hand om de allt större godsflödena mellan Ryssland/Nordfinland och Sverige/Nordnorge. Mer av godstransporterna mellan Norrland och västra Sverige går väster om Vänern, vilket ger plats för nya godsvolymer och fler tåg längs Västra stambanan. Kombitrafiken kan växa med ett antal rikskombiterminaler, vilket minskar lastbilstransporterna. Leveranssäkerheten förbättras kraftigt när huvuddelen av de viktiga godstrafikstråken blir trädsäkrade. Miljö- och tillväxtfrågorna framhäver tydligt järnvägens ökande betydelse för transportförsörjningen. Järnvägen har stor potential att medverka till hållbar utveckling av regionförstoring och godstransporter. De satsningar som nu senareläggs kommer att vara en viktig del i det parallellt pågående arbetet med inriktningsunderlag och därpå följande ny långsiktig plan för perioden 2010­2019. Per-Olof Granbom / Generaldirektör 2/07 PÅ OMSLAGET Gudrun Sjödén, entreprenör inom klädindustrin. GODSTR AFIKEN.NU ­ ELLER ALDRIG S. 11 Den har varit på gång länge, nu är den här: portalen med allt du behöver för dina godstransporter. TROGEN SINA IDEAL S. 12 Kläder med lång livslängd i naturmaterial. Med den profilen är järnvägen ett naturligt val för Gudrun Sjödén AB. PAPPA TILL BOTNIABANAN S. 3 Där det planeras samhälle, där dyker Stellan Lundberg upp. Möt Botnia- och Norrbotniabanans fader. NYTT OM GODS OCH AFFÄRER S. 6 & 15 EU SKÄRPER TONEN S. 16 20 procents minskade koldioxidutsläpp i EU till 2020 ­ pressen ökar på godstransportsektorn. KRÖNIK AN S. 18 Jan Sundling om sitt klimatinitiativ. HA MNEN LOK FÖR GÄVLE S. 7 Sjutton mil från Stockholm ­ eller en dryg timme. Bättre infrastruktur och en växande hamn gör att perspektivet har växlat i Gävleregionen. NYTT FRÅN BANVERKET S. 19 TÅGFOTOGR AFERNAS OKRÖNTE S. 20 Kasper Dudzik har hittat sin nisch ­ en av landets främsta tågfotografer.

Sid 1 - En tidning från Banverket om gods och affärer #2/2007 Gudruns kläder går på räls   Sid 3 - nyfiken på Botniabanans fader ­ har tiden på sin sida En sökning efter Stellan  
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.