Sidan 2 i Godset Nr 4 2006

Nya Banverket ska möta kunden Så sent som för ett år sedan hade vi här i Godset ett reportage om utvecklingen i Göteborgs hamn. Då gick 18 olika containerpendlar från hamnen. Idag är de 21, om det inte hunnit bli 22. Utvecklingen är oerhört snabb. På fem år har antalet containrar som går på järnväg från Göteborg fördubblats, och prognoser förutser fortsatt fördubbling vart femte år. Det är ju en glädjande utveckling av det hållbara transportslaget järnväg, men det accentuerar högst påtagligt utmaningen att bereda kapacitet för den ökade trafiken. Bengt Owe Birgersson har ett utredningsuppdrag från regeringen om vilka hamnar som staten ska garantera fungerande infrastruktur till. Banverket har börjat utreda vilka rikskombiterminaler väg-järnväg som ska ha motsvarande garantier. Likheterna mellan uppdragen har föranlett mig att be Bengt Owe Birgersson att vara förhandlingsman även för rikskombiterminalerna. Till min glädje har han accepterat detta. Om cirka ett år föreligger ett förslag om vilka terminaler som utpekas ­ det kanske kan handla om ett tiotal hamnar och ungefär lika många kombiterminaler. Det kan bli ett viktigt steg i utvecklingen av ett strategiskt och effektivt godstransportsystem i Sverige. Den snabba utvecklingen av containertransporterna tvingar oss att även ställa helt nya frågor: Tål områdena nära viktiga terminaler den starka trafikökningen? Måste vi sätta igång förstärkningar som vi hittills inte trott vara nödvändiga förrän på lång sikt? Vad kan man egentligen tro om uthålligheten i den snabba ökningen av trafiken? Det är inga enkla frågor. Konkurrensen om våra investeringsmedel kommer att skärpas ytterligare. Den omorganisation vi förbereder inom Banverket under början av 2007 innehåller en stark fokusering på en integrerad hantering av banunderhåll och fungerande trafik ­ det vill säga daglig leverans av avtalade tåglägen med punktlighet och kvalitet. Omorganisationen ska även ge en samlad investeringsdivision som för hela landet håller ihop investeringar för effektivitet och kvalitet i planering och genomförande. Detta kommer att öka Banverkets beredskap att hantera de nya utmaningar jag här berört. 2007 kommer att bli ett spännande år. Per-Olof Granbom / Generaldirektör 4/06 PÅ OMSL AGET Stena Gotthards vd Monica Svenner. ÖPPET SPÅR S. 15 Numera är det fritt fram även för transportköpare och organisatörer av järnvägstrafik att få tillgång till spårtid för att kunna köra gods. Banverket har tagit fram en järnvägsnätsbeskrivning, en lathund med praktisk information som gör processen enklare. FR A MTID I SIKTE S. 6 Järnvägens framtid fick en heldag i Malmö, där branschens folk samlades för att låta sig informeras och inspireras, VÄNERN RUNT S. 16 I Värmland och Dalsland opererar lastbilsoperatören som numera lika gärna sätter godset på tåget. Vi har träffat båda parter i detta framgångsrika förhållande. NYTT OM GODS OCH AFFÄRER S. 7 TUNGT NAMN I TRANSPORTBRANSCHEN S. 8 Som kanslichef på nybildade Näringslivets Transportråd är Lars Hallsten numera representant för "godskundernas röst i transportpolitiken". Godset har träffat honom. NYTT FRÅN BANVERKET S. 19 SVENSK LEDNING I EUROPA S. 20 Rail Net Europe, RNE har som uppdrag att effektivisera den europeiska tågtrafiken med service, tillgänglighet och kundnytta i fokus. Sedan i somras leds organisationen av Banverkets Lars-Åke Josefsson. FLASKHALS MOT KONTINENTEN S. 11 Det är trångt på banan och trångt på vägen i sydvästra Skåne. Hur ska en kraftigt expansiv region lösa sin logistiska växtvärk? Godset har tagit greppet om Malmö-Lundregionen. KRÖNIKAN S. 22 NYTT FRÅN BANVERKET S. 23 150 ÅR AV SKÅNSKA TÅG S. 24 I december 1856 gick det första tåget mellan Malmö och Lund. Sträckan var ingalunda given.

Sid 1 - En tidning från Banverket om gods och affärer #4/2006 Stena Gotthard Affärerna   Sid 3 - des tina tion : St ena Got tha rd Återvinnaren Det är pengar i skrot. Mycket  
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.