Sidan 80 i Aktiespararen Nr 11 2007

AKTIEFRÅGAN Har något nytt hänt i Skandia? Vad händer med oss som har kvar aktier i Skandia? Svar: Den 2 september 2005 lämnade Old Mutual ett erbjudande till aktieägarna i Skandia. Anmälningstiden löpte från den 17 oktober 2005 till den 14 mars 2006. När accepttiden löpt ut hade Old Mutual fått in 99,05 procent av aktierna, men fortfarande fanns 9 824 200 aktier kvar hos minoriteten. I juli 2006 inleddes tvångsinlösen av de kvarvarande minoritetsaktieägarnas aktier i Skandia. Den 13 september 2007 meddelade skiljenämnden dom för förskottsbetalning om 48,34 kronor per aktie. Detta innebär att ni kvarvarande minoritetsaktieägare i Skandia kommer att få ett förskott på lösenbeloppet på 48,34 kronor per aktie jämte ränta. Förskottet ska ha utbetalats under senare delen av oktober 2007. Du frågar, experten svarar Anskaffningsvärden. Arvfrågor. Bolagsstämmoregler. Budplikt. Förlustavdrag. Inlösenproblematik. Kapitalvinstskatt. Ägarstyrning. Och mycket mer. Om du har frågor hjälper Anna Jansson hos Aktiespararnas intressebevakning dig med svaren. Om du är medlem i Aktiespararna kan du e-posta en fråga genom att gå in på www. aktiespararna.se och vinjetten "Rådgivning", där du väljer "Fråga rådgivningen". Du kan även faxa på 08-30 66 42 eller skriva till Aktiespararen, 113 89 Stockholm. Aktiespararen förbehåller sig rätten att redigera insänt material. Vad händer vid avnotering? Vad händer med mina aktier i Old Mutual och Nokia när de har avnoterats från Stockholmsbörsen? Svar: Två bolag som i år valt att avnotera sina aktier respektive depåbevis motsvarande underliggande aktier från Stockholmsbörsen är Old Mutual och Nokia. Generellt kan man säga att avnotering av bolag, som i dessa fall, innebär att aktierna inte längre handlas i svenska kronor och att du som ägare inte längre kan ha dina aktier direktregistrerade på ett svenskt VP-konto. Stora internationella bolag är ofta registrerade vid börser i flera länder. Du kan i detta fall välja mellan att öppna ett motsvarande VP-konto i det land där aktierna är noterade eller att förvara aktierna i depå här i Sverige. Rent tekniskt innebär det senare att det värdepappersinstitut som förvaltar dina aktier förvarar dem i en depå hos en samarbetspart, alternativt egen filial, till institutet i det land där aktierna är börsregistrerade. Därmed är aktierna förvaltarregistrerade hos den enhet som har hand om avveckling av affärer och avstämning i det land där aktierna handlas. Låter det krångligt? Det värsta är att man egentligen inte kan ge ett generellt svar relaterat till avnotering, eftersom bolagen väljer att administrera avnoteringen på olika sätt. Lås oss därför gå igenom respektive bolag: I fallet Old Mutual har bolaget kommit överens med Deutsche Bank om att banken ska vara marknadsgarant för aktien i Sverige. Detta betyder att banken har åtagit sig att fortlöpande ställa kurser i aktien, vilka rapporteras via Externa listan på Stockholmsbörsen. I praktiken innebär detta att en svensk ägare även fortsatt kan ha sina aktier direktregistrerade på ett konto hos NCSD och att han/hon kan fortsätta att handla med aktierna i svenska kronor. I fallet Nokia har aktien aldrig varit direktregistrerad vid den svenska börsen, utan den har handlats med depåbevis som varit registrerade vid Stockholmsbörsen och därmed hanterats av NCSD. Varje innehavare av depåbevis fick inför avnoteringen information om att han/hon kunde välja att antingen sälja sitt innehav eller konvertera depåbevisen till Nokiaaktier, som sedan kan förvaras i depå eller på den finska motsvarigheten till ett svenskt VP-konto, i enlighet med vad som beskrivs ovan. För Nokiaaktien finns dessutom ytterligare ett alternativ för den enskilda ägare som fortsättningsvis vill ha sina aktier i Sverige. Nordea Bank och Swedbank erbjuder nämligen Servicekonto respektive Kapitalmarknadskonto, vilka i stort sett är att jämställa med ägarregistrerade VP-konton men på vilka man kan förvara utländska aktier, dock inte för samtliga bolag, och göra transaktioner. Att man kan ha sina aktier på ett Serviceeller Kapitalmarknadskonto innebär dock inte någon större skillnad jämfört med att ha Nokias depåbevis handlas inte längre på Stockholmsbörsen. Innehavarna har i stället kunnat byta depåbevisen till aktier. dem registrerade i en depå, eftersom man inte har möjlighet att delta i bolagsstämman och inte heller får information direkt från bolaget. Nokiaaktien noteras, på samma sätt som Old Mutuals aktie, även fortsättningsvis i kronor på Externa listan. Hur en avnotering från Stockholmsbörsen påverkar enskilda aktieägare varierar från fall till fall. I regel finns dock utförlig information om vad som gäller, och vem man kan kontakta om man har frågor, på bolagens webbplatser. Vad gäller för Novestra? Har det kommit någon anvisning från Skatteverket vad gäller inlösen i Novestra? Svar: Årsstämman i Novestra beslutade den 24 april 2007 om en aktieuppdelning 2:1 kombinerad med inlösen utan något anmälningsförfarande. Beslutet innebar att varje person som på avstämningsdagen den 9 maj 2007 var aktieägare i Novestra för varje innehavd aktie fick en ordinarie aktie samt en inlösenaktie. Inlösenaktien löstes automatiskt in för 5 kronor per styck. Den som löser in aktier i ett bolag anses ha sålt dem, och en kapitalvinstberäkning ska således göras. Därvid får man dra av den del av den ursprung- 80 Nummer 11, 2007

Sid 79 - BÖRSEN Köp den och andra böcker från Aktiespararna Kunskap till riktigt låga medlemspriser.   Sid 81 - liga anskaffningsutgiften som är hänförlig till de inlösta aktierna. Skatteverket  
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.