Sidan 162 i VÄRMDÖ KOMMUN - ÖVERSIKTSPLAN 2010–2030

Storö – Harö – Hasselö Öarna präglas av läget i ytterskärgården. Skärgårdsområdet har stora kulturhistoriska värden. Harö by och omgivande marker är en kulturmiljö av riksintresse. I området bor ett 40-tal fastboende. Förutom i planlagda områden på Storö, Hasselö och Dämpluckskobben är befintlig bebyggelse främst koncentrerad till Hasselkobben och norra Harö. Haröskärgården trafikeras året runt av skärgårdstrafiken. Haröskärgården ingår i riksintresset för naturvården och hyser flera nyckelbiotoper. Lekområden för gädda och skyddsvärda grundområden finns utpekade vid Gummerholmen och viken på norra Lisslö. Storö naturreservat och Dävelsöfjärdens naturreservat har inrättats för friluftslivet och är samtidigt skydd av naturmiljön. Öområdet är värdefullt för fiskreproduktion. Det finns fredningsområden för fisk i Norrsundet mellan Harö och Storö samt i vattenområdet nordost om Storö. Kring Norrsundet finns skyddade naturhamnar. Det finns däremot inga anläggningar för friluftsliv och turism i området. Skärgården norr och öster om Runmarö Skärgårdsområdet omfattar ett stort antal öar i framför allt ytterskärgården med höga natur- och kulturvärden. Området används av båtlivet och sportfiskare. Det saknar anläggningar för rörligt friluftsliv. Naturmiljön på Västra Skarprunmarn, Vindalsö och Eknö utgörs i huvudsak av gles hällmarkstallskog. Kalkstensberggrunden på Skarprunmarn gör att klipphällarna har en karaktäristisk och rik ört- och kryptogamflora. Skogsstyrelsen har klassat flera områden i skärgården söder om Runmarö som nyckelbiotoper. UTVECKLING I SKÄRGÅRDEN Rekommendationer Tillkommande bebyggelse bör anpassas till lokalisering och utformning. Utökad lovplikt bör övervägas i Harö by. Förtätning bör främst ske inom befintliga bebyggelseområden på Storö och Harö. Många av öarna och skären är värdefulla för kustfågel. Vid Ängsholmen, Munkö, Storfladen och Eknöviken finns viktiga lekplatser för gädda. Vånsholmen, Vindalsö, Skogsskär-Vindalsö och Norrholmen är fyra mindre områden som är avsatta som naturreservat. Vid Munkö finns även ett naturreservat. Fågelskyddsområden finns öster om Runö. Skärgården runt Runmarö och Sandön är av riksintresse för både naturvård och friluftsliv. 162

Sid 161 - Skärgården runt Möja Öarna öster om Möja utgörs till största delen av nästan obebyggd   Sid 163 - Kulturmiljön vid Eknö by har lotshistoriskt intresse tack vare bebyggelselämningarna  
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.