Sidan 2 i Årsredovisning 2008

Innehåll Active Biotech i korthet VD har ordet Förvaltningsberättelse KONCERNEN 3 4 6 Årsstämma Årsstämma i Active Biotech AB (publ) hålles torsdagen den 7 maj 2009 klockan 17.00 i bolagets lokaler på Scheelevägen 22 i Lund. Rätt att delta i stämman har den, som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken avseende förhållandena torsdagen den 30 april 2009, dels senast torsdagen den 30 april 2009 kl.16.00 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i stämman. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast torsdagen den 30 april 2009. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren. Anmälan Anmälan om deltagande i stämman kan ske skriftligen till Active Biotech AB (publ), Att: Susanne Jönsson, Box 724, 220 07 Lund, per fax 046-19 20 50, per telefon 046-19 20 00 eller via e-post susanne.jonsson@activebiotech.com. Vid anmälan skall anges namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier, telefon dagtid samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid stämman. Kallelsen till årsstämman kan läsas i sin helhet på bolagets hemsida www.activebiotech.com. Resultaträkning Kassaflödesanalys Balansräkning Förändring i eget kapital MODERBOLAGET 13 13 13 14 Resultaträkning Kassaflödesanalys Balansräkning Förändring i eget kapital Noter till de finansiella rapporterna Revisionsberättelse Finansiell utveckling Aktien Patent Bolagsstyrningsrapport 2008 Styrelse och revisor Ledning Ordlista Affärsidé, mål och strategi 14 14 15 15 16 37 38 39 42 43 46 47 48 48 Annual Report 2008 Ekonomisk information Delårsrapport, 3 mån 23 april 2009 Årsstämma 7 maj 2009 Delårsrapport, 6 mån 6 aug 2009 Delårsrapport, 9 mån 5 nov 2009 Bokslutsrapport för 2009 11 feb 2010 Ekonomisk information kan beställas från Active Biotech AB, Box 724, 220 07 Lund, telefon 046-19 20 00, fax 046-19 11 00. Information går också att hämta på vår hemsida www.activebiotech.com. Denna årsredovisning innehåller viss framåtriktad information om Active Biotech. Även om vi anser att våra förväntningar baseras på rimliga antaganden kan framåtriktade kommentarer påverkas av faktorer som leder till att det faktiska resultatet och utvecklingen blir avsevärt annorlunda än vad som förutspåtts. De framåtriktade kommentarerna innefattar flera risker och osäkerheter. Det finns betydelsefulla faktorer som kan leda till att de faktiska resultaten avsevärt avviker från vad som uttryckts eller antytts i dessa framåtriktade kommentarer, varav vissa ligger utanför vår kontroll. Dessa inkluderar bland annat risken för att patenträttigheter löper ut eller förloras, valutakursfluktuationer, risker för att forsknings- och utvecklingsverksamheten inte resulterar i nya produkter som når kommersiell framgång, konkurrenspåverkan, skatterisker, påverkan av att tredje part misslyckas med att leverera varor och tjänster, svårigheter att erhålla och bibehålla myndigheters godkännande av produkter samt risker för miljöansvar.

Sid 1 - Active Biotech Årsredovisning 2008   Sid 3 - Active Biotech i korthet Active Biotech fokuserar på utveckling av läkemedel inom  
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.