Sidan 2 i Årsredovisning 2006

Innehåll A c t i v e Biotech i korthet V D har ordet Förvaltningsberättelse F i n a n s i e l l utveckling Koncernen Årsstämma 3 4 6 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 43 44 47 48 49 50 51 A k t i e ä g a r e som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos VPc för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast fredagen den 13 april 2007. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren. Anmälan A n m ä l a n om deltagande i stämman kan ske skriftligen till Active Biotech AB (publ), Att: Susanne Jönsson, Box 724, 220 07 Lund, per fax 040-19 20 50, per telefon 046-19 20 00 eller via e-post susanne.jonsson@activebiotech.com. Vid anmälan skall anges namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier, telefon dagtid samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid stämman. K a l l e l s e n till årsstämman kan läsas i sin helhet på bolagets hemsida www.activebiotech.com. Å r s s t ä m m a i Active Biotech AB (publ) hålles torsdagen den 19 april 2007 klockan 17.00 i bolagets lokaler på Scheelevägen 22 i Lund. rätt att delta i stämman har den, som dels upptagits som aktieägare i den av VPc förda aktieboken avseende förhållandena fredagen den 13 april 2007, dels senast fredagen den 13 april 2007 kl 16.00 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i stämman. resultaträkning Balansräkning F ö r ä n d r i n g i eget kapital Kassaflödesanalys MoDerBoLAget resultaträkning Balansräkning F ö r ä n d r i n g i eget kapital Kassaflödesanalys n o t e r till de finansiella rapporterna revisionsberättelse Aktien Patent S å styrs Active Biotech S t y r e l s e och revisor Ledning ordlista E k o n o m i s k information Årsstämma 19 april 2007 D e l å r s r a p p o r t , 3 mån 4 maj 2007 D e l å r s r a p p o r t , 6 mån 9 aug 2007 D e l å r s r a p p o r t , 9 mån 8 nov 2007 B o k s l u t s r a p p o r t för 2007 14 feb 2008 Å r s r e d o v i s n i n g 2007 mars 2008 ekonomisk information kan beställas från Active Biotech AB, Box 724, 220 07 Lund, telefon 046-19 20 00, fax 046-19 20 50. Information går också att hämta på vår hemsida www.activebiotech.com. Informationschef c e c i l i a Hofvander, 046-19 11 22, cecilia.hofvander@activebiotech.com Denna årsredovisning innehåller viss framåtriktad information om Active Biotech. Även om vi anser att våra förväntningar baseras på rimliga antaganden kan framåtriktade kommentarer påverkas av faktorer som leder till att det faktiska resultatet och utvecklingen blir avsevärt annorlunda än vad som förutspåtts. De framåtriktade kommentarerna innefattar flera risker och osäkerheter. Det finns betydelsefulla faktorer som kan leda till att de faktiska resultaten avsevärt avviker från vad som uttryckts eller antytts i dessa framåtriktade kommentarer, varav vissa ligger utanför vår kontroll. Dessa inkluderar bland annat risken för att patenträttigheter löper ut eller förloras, valutakursfluktuationer, risker för att forsknings- och utvecklingsverksamheten inte resulterar i nya produkter som når kommersiell framgång, konkurrenspåverkan, skatterisker, påverkan av att tredje part misslyckas med att leverera varor och tjänster, svårigheter att erhålla och bibehålla myndigheters godkännande av produkter samt risker för miljöansvar.

Sid 1 - Årsredovisning 2006 Active Biotech utvecklar innovativa läkemedel som reglerar   Sid 3 - Active Biotech i korthet Active Biotech har fem projekt i klinisk fas och fokuserar  
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.